دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آشنايي با مرمت ابنيه

مقاله آشنايي با مرمت ابنيه

چکیده و نتایج حاصل از جداول :

1 ) در روش حفاظتی و بهداشتی اهداف ما از مداخله ساماندهی محیط شهری و بهبود کارد با تخریب کالبد بناء می باشد. از نظریه های موجود در مداخله می توان به هندسه گرایی، معیار گرایی، تفکیک کارکردهای شهری و جدایی حرکت سواره از پیاده اقدام نمود اصول پیشنهادی در این روش نفی گذشته اینکه مرمت معماری نمی تواند به بناء محدود شود و کالبد باید مطیع عملکرد شود و در مورد دستورالعمل پیشنهادی باید تخریب کالبد برای ساماندهی و بهبود کارکردهای شهری را نام برد شیوۀ اقدام در این مورد به صورت بازسازی و نوسازی می باشد.

2 ) در روش حفاظتی و تزیینی : هدف مداخله معاصرسازی با توجه به حفظ ثروت فرهنگی و عوامل زیبایی شناختی است که به بهبود کالبد بدون دخالت مستقیم و بارز و بهبود کارکرد با احترام به کالبد قدیم صورت می گیرد.

نظریه های مداخله شامل منظرسازی، نظریه سازمندی، تعادل و تمایز می باشد اصول پیشنهادی در اين امر فناپذیری، تکرار، مرمت آیینی و سلسله مراتب مکانی و غیره می باشد دستورالعمل پیشنهادی شامل تعمیر و مرمت دائمی، تلفیق ساختمان های جدید با قدیم ضمن رعایت الفبای مرمت شهری می باشد شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی است.

دانلود مقاله آشنايي با مرمت ابنيه

3 ) روش مداخله موضعی و موضوعی : هدف از مداخله حفظ و ارتقای کمی و کیفی ثروت تاریخی به همراه معاصر سازی و توسعه شهر از درون، بهبود کارکرد، حفظ سنّت بر پایه پاسخ به نیازهای نو، کاربست مفاهیم تازه به همراه آشتی دادن فرم و عملکرد، نظریه های مداخله شامل تقدّم مفاهیم معماری بر ویژگی های شکلی و سبکی، معاصر سازی، رابطه عظمت و تاریخ گذر از تولید حجمی به تولید قطعه ای، معماری پیچیده بدون رعایت قوائد سنتی، اصول پیشنهادی این مبحث شامل عدم تقلید از سبک های گذشته، شناخت وضع موجود، تناسب پیوستگی، تضاد و تباین، نمادگرایی می باشد دستورالعمل پیشنهادی شامل دخالت در بناء با مفاهیم کهن ولی با سبک نو، ردّ اقدامات تخریبی، وضع قوانین و مقررات افزایش مشارکت مردم و دخیل کردن آنها در امر مرمت و در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی می باشد.

4 ) روش مداخله جامع شهری مرمت شهری : هدف از مداخله توسعه کالبدی فضایی با توجه به ارتقای ثروت فرهنگی، تاریخی، بهبود عملکرد با احترام به کالبد زنده و پویا، حفظ کالبد تاریخی به همراه بهبود محیط شهری نظریه های مداخله شامل چند وجهی بودن مرمت شهری، احیای بافت های تاریخی، مرمت امری است بطئی و جزئی که ممکن است سال ها به طول انجامد اصول پیشنهادی شامل هماهنگی، پویایی، تفکیک، شناخت، وحدت و معاصرسازی می باشد، دستور العمل پیشنهادی شامل : عدم احداث بناء، مجموعه یا بافت جدید بر روی بناء، تعادل بخشی کالبدی، تأکید بر شبکه نمادین شهر می باشد در نهایت شیوه اقدام به صورت بهسازی، نوسازی، بازسازی می باشد.

روش بازسازی شهری : در این روش هدف از مداخله شامل معاصر سازی همراه با ارتقای حیات مدنی و پویایی شهر قدیم در کل شهر، احیای کالبد به دنبال آن بهبود کارکرد و بهبود محتاطانه کالبد می باشد نظریه های مداخله شامل پویایی ماده در ساختمان نظریه سبک و زمان، چند وجهی بودن مرمت شهری و احیای بافت های تاریخی از وجوه مختلف را می توان نام برد اصول پیشنهادی شامل پاک سازی، بازسازی مداخله مشروط به وجود مدارک لازم، هماهنگی و پویایی می باشد. دستورالعمل پیشنهادی شامل تخریب بناهای اطراف بناهای یادواره ای، بازسازی عناصر و فضاها بر پایه سبک گذشته و در نهایت روش مداخله در این مبحث بر بازسازی و نوسازی و بهسازی تأکید دارد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 30

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله آشنايي با مرمت ابنيه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد