دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله آلودگی آب

آلودگی آب

فهرست مطالب
چگونگي پيدايش أب در سطح كره زمين: 1
اهميت آب 1
رابطه فرهنگ و تمدن با آب و وابستگي روز افزون انسان به آب 3
آلودگي آب PollutedWater 4
وسعت آلودگي آبThe Extent of Water Pollution 5
طبقه بندي آلوده كننده هاي آب  lassification of Water Pollutants 5
زباله اي متقاضي اكسيژن (اكسيژن خواه )     Oxygen-Demanding Wastes 6
عوامل بيماري زا   Disease- Causing Agents 8
مواد آلي مصنوعي Synthetic Organic Compounds 10
نفت: 10
رسوبات   Sediments 11
توليد انرژي هسته اي   Nuclear Power generation 12
حرارت   Heat 13
نگاه دانشمندان به آلودگي درياها 15
اقدامات لازم در مورد كاهش آلودگي رود ها و درياها 17
–در مورد فاضلابهاي شهري.. 17
در مورد فاضلابها يا پسابهاي صنعتي 19
در مورد ريختن زباله به رودخانه و دريا 19
در مورد كودهاي شيميائي و سموم كشاورزي 19
مخازن 20
مخازن ذخيره آب 21
چاهها 22
منابع و ماخذ 23
چگونگي پيدايش آب در سطح كره زمين:
سن كائنات را علم تقريبا 10 ميليارد سال تخمين مي زند. سرد شدن كره زمين تقريبا 4 ميليارد سال پيش اتفاق افتاده است. در اين مواقع، توده گاز سياره ما جدا شده و أتمسفر اوليه تشكيل گريدده است در اين جو اوليه، تمامي أبهاي امروزي از تركيب اكسيژن و هيدروژن بوجود أمده است.
در حالي كه فشار بخار أب هنوز به مراتب بالاي فشار بحراني أب قرار داشته (217 أتمسفر) درجه حرارت معهذا به نقطه بحراني 374+ درجه سانتيگراد پائين أمده و بخار أب توانسته به شكل مايع در أيد و به صورت باران اوليه به روي پوست زمين كه هنوز داغ بوده است، فرود أيد. ابتدا باران بخار شده و به عنوان محصول تبخير، دو مرتبه به أتمسفر اوليه برگشته و بعد دوباره سرد شده و سپس مجددا به صورت باران بر سطح زمين باريده است اين حادثه مشخص أغاز گردش أب كره زمين را تشكيل مي دهد كه هنوز هم پا برجاست است.
هنگامي كه سرانجام پوسته زمين باز هم بيشتر سرد شده، قسمت اعظم أب باران روي زمين مانده و تحت قانون ثقل به سمت نقاط پست كه بر اثر چين خوردگيها و فشار به پوسته، بوجود أمده بود، جاري شده است. به اين ترتيب، جريانهاي اوليه أب و اقيانوسهاي اوليه تشكيل شده است…………..

دانلود مقاله آلودگی آب
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد