دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري

اجرا و ارزشيابي يادگيري

فهرست
انتخاب و اجراي فعاليت هاي يادگيري
برانگيختن
تكنيك ها و روش ها
سخنراني
بحث
وانمودسازي
آموزش به كمك كامپيوتر (رايانه)
كمك هاي سمعي و بصري
تكنيك هاي مناسب براي حيطه هاي  متفاوت يادگيري
شرح وظيفه
تعليم كارآموزي شغل Job Instruction Training(JIT)
آماده سازي
عملكرد
پيگيري
توالي (تسلسل ) آموزش
ارزشيابي نتايج (يافته ها)
هدف از ارزشيابي
ارزشيابي تكويني و تجمعي (كيفي و كمي)
كيفي
كمي
تفسير با مرجع هنجار (هنجار مرجع)
روشهاي هنجار مرجع و شاخص مرجع
تفسير شاخص مرجع
اشكال ارزشيابي و نتايج
واكنش شركت كننده به برنامه ها
تغيير رفتاري
نتايج سازماني
يادگيري
خودارزيابي
تكنيك‌هاي جمع‌آوري داده‌ها
آزمون‌ها
پرسشنامه‌ها
مصاحبه‌ها
مشاهده
آزمون‌هاي عملكردي
مقياس‌هاي نسبي/ چك ليست‌ها
سنجش‌هاي عملكرد
خود گزارش‌ دهي (خود گزارشي)
روايي و پايايي
پايايي
روايي
طرح درس و طرح برنامه
مستند سازي
فعاليت هاي پيشنهاد شده

بعد از خواندن اين فصل شما قادر خواهيد بود:
1-   مزايا و معايب روشها و تكنيك هاي مختلف آموزشي را شرح دهيد.
2- دربارة روشها و تكنيك هاي متناسب با حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي بحث كنيد.
3- يك تجزيه و تحليل وظايف (شرح وظايف) تأليف كنيد.
4- روشهايي كه با آنها آموزش سازمان يافته و مداوم را فهرست كنيد.
5- اهداف ارزشيابي آموزشي را شناسايي كنيد.
6- انواع مختلف ارزشيابي را شرح دهيد.
7- يك طرح درس تهيه كنيد.
8- ارزشيابي كمي را با كيفي، ارزشيابي هنجار مرجع را با ارزشيابي معيار مرجع، روايي را با پايايي مقايسه نموده و تمايز دهيد.
9- يك سخنراني آموزشي براي يك گروه مخاطب خاص، طراحي، اجراء و ارزشيابي كنيد.
چگونه متخصصان رژيم شناسي مي توانند مراجعين و كارمندان را بطور موفقيت آميز آموزش دهند؟ براي مراجعين، رژيم شناس خواستار ارتقاء سلامتي و كاهش خطر بيماريهاي مزمن است و براي كارمندان خواستار افزايش توانايي هاي آنان در انجام وظايف است. مراحل مقدماتي در طراحي يادگيري در فصل 11 مورد بحث قرار گرفت كه شامل پيش ارزيابي دانش و صلاحيت فعلي آموزش گيرنده در حيطه هاي ادراكي، عاطفي و روان حركتي و تعيين محتواي آنچه بايد آموخته شود، بود.
اين فصل دربارة انتخاب و اجراي فعاليتهاي يادگيري مناسب در حيطه هاي مذكور بحث مي كند. طرح ها براي ارزشيابي نتايج يادگيري و مستندسازي نيز مورد بحث قرار گرفته است. چرا كه اين مراحل براي كامل شدن فرآيند يادگيري ضروري است.
انتخاب و اجراي فعاليت هاي يادگيري

دانلود مقاله اجرا و ارزشيابي يادگيري
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد