دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس تهران

دانلود مقاله ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس اوراق بهادارتهران

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
تعريف موضوع
اهميت تحقيق
هدف و علت انتخاب موضوع
سوابق مربوط
فرضيات تحقيق
قلمرو مكاني تحقيق
قلمرو زماني تحقيق
روش تحقيق
ساختار تحقيق
فصل دوم
مقدمه
كليات
بازار سرمايه در ايران
مزاياي وجود بورس اواق بهادار
از ديدگاه كلان
از ديدگاه شركتهاي پذيرفته شده در بورس
از نظر سرمايه گذاران
سودمندي در پيش بيني معياري براي ارزيابي اطلاعات
استفاده كنندگان صورتهاي مالي
هدفهاي گزارشگري مالي
انتخاب نظريه سود
استدلال انتخاب نظريه سود
مكاتب فكري پيرامون اندازه گيري سود
سود تحققي و سود غير تحققي
فوايد سود براي سرمايه گذاران
حلقه هاي ارتباطي سود و قيمت سهام
تحليل سود
پيش بيني سودهاي آتي از روي سودهاي جاري
قيمتها و سودها
ويژگي بازار حقيقي و كامل
ارتباط بين سودهاي حسابداري دائمي و سودهاي دائمي كه بعنوان مفهوم ارزيابي مي باشند
مروري بر تحقيقات انجام شده ذر رابطه با سودقيمت
فصل سوم
مقدمه
انواع روشهاي تحقيق
مراحل مختلف تنظيم تحقيق توصيفي
مراحل پژوهش علمي در تحقيق
تعيين هدف
جمع آوري داده ها
تجزيه و تحليل داده ها
بيان يافته ها
فرضيات تحقيق
تئوري فرضيه تحقيق
جامعه آماري
نمونه و نمونه گيري
نحوه جمع آوري داده ها و روشها و تكنيكهاي آماري و محاسبات آنها
آماره تست فرضيات
ضريب تشخيص (ضريب تعيين)
محاسبه ضريب رگرسيون
فصل چهارم
مقدمه
تجزيه و تحليل يافته ها
ضريب تعيين
محاسبه ضرايب رگرسيون و معادله خط آنها
بررسي همبستگي بين قيمت و سود نقدي
ضريب همبستگي
نتايج آزمون فرض
ضريب تعيين
محاسبات مربوط به ضراب رگرسيون

فصل پنجم
خلاصه تحقيق
ارزيابي نتايج آزمون فرض
محدوديت هاي تحقيق
پيشنهادات
توصيه براي تحقيقات آتي

منابع

خلاصه تحقيق :
با توجه به تئوري هاي موجود در زمينه ارزش اوراق بهادار و اينكه قيمت اوراق بهادار برابر با ارزش فعلي جريان هاي نقدي آينده ( و آنچه مورد انتظار دارندگان اوراق بهادار است) مي باشد  و  براي آزمون محتوايي اطلاعاتي سود حسابداري اعلام  شده  از سوي شركت ها و بررسي ميزان توجه خريداران و فروشندگان سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران به سود حسابداري اقدام به انجام اين تحقيق شد.
از ديد سرمايه گذاران نقش بورس از جنبه سود مناسب، مشاركت در مالكيت ، اداره امور شركت از طريق اعمال حق راي ، نقدينگي دارايي ، پوشش در مقابل تورم و معافيت هاي مالياتي ، قابل تامل مي باشد .
هدف اوليه از سرمايه گذاري در سهام شركت ها، همچون بسياري ديگر از فرصت ها و امكانات سرمايه گذاري كسب سود مي باشد . سرمايه گذاري در اوراق سهام ، مشكل تقسيم ناپذيري طرح هاي بزرگ را حل كرده و بورس اوراق بهادار نيز ، سرمايه گذاري در اوراق بهادار را تسهيل مي كند . مشكل ديگر سرمايه گذاري در دارايي هاي فيزيكي يعني قابليت نقدينگي پايين تر ، از طريق سرمايه گذاري در اوراق سهام حل مي شود .
در فصل دوم كلياتي در زمينه سود حسابداري ، مفاهيم و تئوري هاي موجود در زمينه سود ، همچنين خلاصه اي از تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي ارتباط بين سود حسابداري و قيمت سهام ارائه گرديد ، در زمينه رفتار قيمت سهام نيز مطالبي عنوان گرديد . هدف اساسي تحقيق بررسي ارتباط و همبستگي بين تغيير در سود و تغيير قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال هاي 83 – 80 مي باشد .
جهت تحقق بخشيدن به هدف تحقيق ، اطلاعات لازم براي آزمون هاي فرض تحقيق با استفاده از نشريات و نرم افزار تدبير،صحرا ، كتابخانه بورس همچنين اطلاعات موجود در ساير بانك هاي اطلاعاتي جمع آوري گرديده و در نهايت44 شركت به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار اكسل Excel پردازش شده و پس از انجام محاسبات و تشريح روشهاي آماري مورد استفاده در فصل سوم نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و يافته ها در فصل چهارم گزارش گرديد.

 

فرمت : WORD | صفحات:60

******************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله ارتباط بين سود و قيمت سهام در بورس تهران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد