دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان

ارتباط رهبری و سازمان

فهرست مطالب

مقــدمــه

موقعيتهاي رهــبــري دركجايافت مي شود؟

مقــايســه مــديــريــت بــارهــبــري

مــديــران عالــي چه انــدازه زمــان براي رهــبــري اختصاص مي دهند؟

مهــارت مــديــريــت:پيش نيازبراي رهبري

گام هاي رهبری سازمان

مقــدمــه

بـه نظرمي رسـدبـسياري ازمديراني كه د رمسئوليتهاي مختلف انجام وظيفه مي كنندبه اين حقيقت رسيده اندكه حتـي ارائه صحيح اصـول مـديريت نـيزمي تواندتــسهيلاتي رابراي اثربـخشي وارتقاءآنهافراهم نمـايدوحتي اگرچنين كند آنهابه خيل مديراني مي پيوندند كه به اندازه اي تــرقي كرده اندكه متهم به بي كفايتي شــوند.ازطرفي اصول رهبري تلفيقي بسيارمناسب ازمهارتهائي است كه به مديران محترم امكان رهبري رامي دهدوآنهاراازمديريت صرف به سوي مديريت ورهبري سوق ميدهد. نويسنده به رهبران توصيه مي كند تابراي موفقيت ،پايه اي رهبري خود رابراصول مديريت استوارنمايند تا بتوانند با اطمينان ازجريا ن مستمرفعاليتهادربسترسازمان -قله هارافتح نمايند.بطوركلي بايدتوجه داشت كه اگرمديريت درقالب مهارت دربرنامه ريزي وسازماندهي وكنترل رابه عنوان اولين گام درپيشبردسازمان به سوي اهداف تعيين شده بدانيم ودستاوردهاي حاصله ازتحقيقات رهبري راكه عامل شناخت ويژگيهاي رهبري ورفتاررهبري وتئوري هاي اقتضائي وياموقعيتي رهبري ميشود گام دوم –مي توان شناسائي اصول رهبري رادراين روند گام سوم دانست.تاءكيدبراصول رهبري ازآن جهت حائزاهميت است كه روندمذكورباپيوندعناصرحاصله ازتحقيقات رهبري واستفاده ازدستاوردهاي علـوم ديگرازجمله روانشناسي ورفتارسازمـاني دستمايه نسبتاءكامـلي راكه هــرمديربراي رهبري مجموعه اي نيازدارد.فراهم مي كند.

دانلود مقاله ارتباط رهبری و سازمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد