حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات هنر و گرافیک » دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه
دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه

دانلود مقاله استانداردهاي ساختمان كتابخانه
فهرست مطالب
عوامل مؤثر در برنامه ريزي
دگرگون پذيري
گزينش جاودسترسي
همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي
نماي كتابخانه
استانداردها
بخش امانت بزرگسالان
بخش مرجع بزرگسالان
فضاي مورد نياز در بخش مرجع با قفسه باز
فضاي مورد نياز براي مراجعين
فضاي مورد نياز براي نگهداري و مراجعه به نشريات ادواري
رسانه ها و وسايل ديد و شنودي
نگهداري رسانه هاي ديد و شنودي
نگهداري وسايل ديد و شنودي
استفاده از رسانه ها و وسايل ديد و شنودي
كتابخانه كودكان
بخش امانت
فضاي ويژه مطالعه
بخش ويژه ديگر فعاليتها
محل نمايشگاه
مخزن كتاب
دفتر و اطاق كار كارمندان
دستشوئي، توالت، آبدارخانه، رخت كن ويژه كارمندان
فضاي آيند و روند
ديگر قسمتها
مخارج كتابخانه عمومي
كتابخانه
مراجعه كنندگان به كتابخانه
مجموعه مواد كتابخانه
نحوة سازماندهي مواد
واحد خدمات عمومي
بخش فضاهاي قرائت و نگهداري مواد
واحد خدمات فني
واحد خدمات اداري
ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي
فضاهاي آموزش نظري
ضوابط طراحي فضاهاي آموزشي عملي
آتليه هاي طراحي و رسم فني
كارگاه ها
كارگاه شناخت مواد و مصالح
كارگاه حجم سازي
كارگاه هاي قلم زني و ميناكاري
كارگاه كاغذ سازي
كارگاه هاي سفال و سراميك
كارگاه چرخكاري
كارگاه لعاب و كوره
آزمايشگاه لعاب و كوره
كارگاه هاي سنگ و شيشه
كارگاه چرم و پوست
كارگاه هاي مرمت و نگهداري آثار هنري
كارگاه ها و آزمايشگاه هاي حفاظت و مرمت
كارگاه عكاسي
الف ـ لابراتوار چاپ و ظهور سياه و سفيد
ب ـ سالن نورپردازي
اتاق كامپيوتر
كارگاه طراحي نقوش و خوشنويسي
ضوابط طراحي فضاهاي كمك آموزشي
تعيين خطوط ديد
طرز چيدن صندلي ها
صحنه نمايش
اتاق پروژكسيون
اتاق هاي پشت صحنه
فضاي انتظار
سرويس هاي بهداشتي
نمايشگاه و سالن قضاوت
مطالعات اجتماعي
معيارها و ضوابط در طرح ريزي كالبدي شهر جديد پرند
بررسي سايه و نقش آن در طراحي فضاهاي شهري
زاويه تابش خورشيد و تأثير آن در طراحي فضاهاي شهري
اصول و مباني طراحي محيط مسكوني و بررسي استقرار و جهت بهينه آن در رابطه با خصوصيات اقليمي
فرهنگسراي ارسبان
فرهنگسراي شفق
فرهنگسراي بهمن
فرهنگسراي نياوران
فرهنگسراي انديشه
سخن طراح
مركز فرهنگي نيشي نان
مركز فرهنگي تي جي با او
مركز فرهنگي كميل
مركز فرهنگي بوعلي
مركز فرهنگي زعفرانيه
مركز فرهنگي ايران و ژاپن
واحد مسكوني محله ـ ناحيه و شهر
تفكيك اراضي تجاري
ساختمان هاي تجاري
ساختمانهاي آموزشي، آموزش عالي و درماني
عوامل مؤثر در برنامه ريزي
گرچه معمولاً لازم است در هر كتابخانه عمومي بخش امانت و مراجعه جداگانه اي براي بزرگسالان و كودكان در نظر گرفت، اهميت نسبي آن تحت مقتضيات گوناگون بسيار متفاوت خواهد بود. پيش از آنكه فضاي لازم براي هر يك از اين خدمات پيش بيني شود، بايد براساس هدفهاي كتابخانه و ارجحيت هاي محلي، در مورد دامنه و گسترش اين خدمات و تسهيلات وابسته به آن تصميم گرفت.
دگرگون پذيري
ساختمان كتابخانه هاي عمومي بايد به گونه اي طرح شود كه نيازهاي قابل پيش بيني در ظرف 10 الي 20 سال بعد را در خود بگنجاند و تغييرات تعداد و مشخصات جمعيت حوزه عملكرد را در نظر داشته باشد. در صورت امكان، بايد محل كتابخانه را باتوجه به گسترش آتي ساختمان كتابخانه برگزيد و در طرح ساختمان نيز به اين امر توجه نمود. لازم است طرح داخلي ساختمان، چگونگي استفاده از فضا، طرز قرارگرفتن چراغها، منابع تأمين حرارت، و ديگر وسايل فني داراي انعطاف و دگرگون پذيري هر چه بيشتر باشد. رعايت اين امر به ويژه در بخشهايي از كتابخانه كه مورد استفاده همگان است اهميت دارد. حتي در كتابخانه هاي بزرگ هم غالباً بهتر است تقسيم فضا نازك و قابل برداشتن انجام داد و تا جاي ممكن از تقسيماتي به اطاق و بخش جداگانه پرهيز كرد.
گزينش جاودسترسي
دسترسي سريع و راحت مردم به كتابخانه مهمتر از آنست كه كتابخانه شعاع عملكرد متمايزي اختيار كند. كتابخانه هايي كه در نواحي مركزي شهر در مسير جريان آمد و رفت افراد پياده و نيز وسايل نقليه عمومي واقع شده اند و از تسهيلات پاركينگ وسيع برخوردارند، خوانندگان بيشتر از نواحي بسيار گسترده تري جلب مي نمايند تا كتابخانه هايي كه فاقد اين مزايا هستند. در اينجا عامل اصلي كشش خواننده به كتابخانه، تنها كتابخانه به طور مطلق نيست بلكه كشش و جاذبه كلي منطقه اي كه كتابخانه در آن واقع شده بسيار مؤثر است؛ به همين سبب قرار دادن كتابخانه در مراكز ويژه خريد و بازار، مورد توجه است. به طور كلي كتابخانه- هاي فعال و گسترش يافته خواننده را از نقاط دورتر جذب مي كنند و هر چه كتابخانه بهتر و بزرگتر باشد شعاع عملكرد مؤثر آن نيز گسترده تر خواهد بود. با اينهمه، به ناچار ميزان كارآيي كتابخانه با مسافت نسبت عكس دارد. در شهرها معمولاً لازم است كتابخانه هاي شاخه با شعاع 5/1 كيلومتر و كتابخانه هاي بزرگتر با شعاع 3 تا 4 كيلومتر عمل كنند. البته ممكن است لازم شود اين مشافت را برحسب عواملي چون تسهيلات آمد و رفت، تراكم جمعيت، و ويژگي- هاي مشترك در نواحي مختلف، تعديل كرد. طرح ريزي خود ساختمان نيز بايد به گونه اي باشد كه دستيابي به كتابخانه را ساده نمايد و تا جاي ممكن از ايجاد پلكان، درهاي تنگ، و ديگر فضاهاي خفه و بسته احتراز شود. لازم است به مشكلات سالخوردگان و معلولين توجه داشت و هر جا ضرورت ايجاب كند از آسانسور، سطوح شيب دار، و درهاي خودكار استفاده نمود.
همكاري با ساير مؤسسات فرهنگي، آموزشي، تفريحي
در صورتي كه شرايط بالا امكان پذير باشد، معمولاًَ مرتبط ساختن كتابخانه عمومي با ساير مؤسسات خدمات همگاني مانند سالن نمايشگاه، تئاتر، و جز آن، كه در شعاع عمل كتابخانه واقع است، مزايايي در بردارد. در تحت پاره اي شرايط، ممكن است كتابخانه عمومي حتي همزمان به صورت كتابخانه مدرسه و يا نهاد آموزشي مشابهي عمل كند؛ اين امر به ويژه زماني عملـي تر خواهد بود كه هدف نهاد مزبور برآوردن نيازهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه به گونه اي همه جانبه باشد. به اين ترتيب هر حوزه مي تواند حداكثر استفاده را از تمام تسهيلات مربوط بكند.
نماي كتابخانه
ساختمان كتابخانه بايد خود به خود گويا باشد. موقعيت و طرح ساختمان كتابخانه عمومي مي تواند خدمات آن را به بهترين وجه تبليغ نمايد. اغلب امكان اين هست كه طرح به گونه- اي تهيه گردد كه قسمتي از منظره داخل كتابخانه از بيرون مشاهده شود و رهگذران بتوانند جنب و جوش دروني آن را ببينند. ويترين هاي نمايشي در خارج ساختمان و نيز سالن ورودي خوش طرح مي تواند به اين منظور كمك كند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است