دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اكولوژي گندم

اكولوژي گندم
فهرست مطالب
فصل اول. 1
كليات گندم 1
1-1- مقدمه: 2
2-1- اهميت اقتصادي گندم: 2
3-1- مشخصات گياه‌شناسي گندم: 4
1-3-1- ريشه گندم: 4
2-3-1- ساقه گندم: 6
3-3-1- برگ گندم: 6
4-3-1- سنبل گندم: 8
5-3-1- ريشك: 10
6-3-1- دانه گندم: 10
7-3-1- تراكم سنبل: 10
فصل دوم 12
اكولوژي گندم 12
1-2- تعريف اكولوژي: 13
2-2- مفاهيم جامعه و جمعيت در اكولوژي: 14
3-2- اقليم: 15
4-2- گروه‌هاي گندم و واكنش به نور و حرارت: 16
5-2- عوامل محيطي رشد و نمو گندم: 18
1-5-2- پراكندگي جغرافيايي گندم: 18
2-5-2 حرارت: 18
3-5-2- رطوبت.. 20
4-5-2- خاك: 25
منابع: 26
فهرست اشكال
شكل 1-1: ساختمان دانه در رابطه با مراكز رويشي ربشه، ساقه و برگ و نيز درون‌ بر نشاسته‌اي و سطح جانبي دانه 5
شكل 2-1، مراحل تدريجي رشد اوليه و ساقه‌چه (كلئوپتيل)، دانه گندم، به طوري گه مشاهده مي‌شود در مراحل نخستين شامل دو يشه جنيني Saminal و يك ريشه جنيني Radical وجود دارد5
شكل 3-1، نمايش اندام‌هاي مختلف رويشي يك بوته گندم، شامل ريشه‌هاي اوليه (ريشه‌هاي جنيني)، ريشه‌هاي ثانويه (تاجي كه در محل گره‌ها مي‌رويند)، پنجه‌ها، ساقه و برگ‌هاي اول تا پنجم7
شكل 4-1، ساقه گندم شامل گره، ميانگره، گوشوارك‌ها، زبانك، غلاف برگ و پهنك برگ-7
شكل 5-1، نمايش اندام‌هاي زايشي و غدد  لوديكول در يك گل گندم9
شكل 6-1، الف: نمايش يك سنبل گندم با تعداد زيادي سنبله و گل. ب) نمايش يك گل گندم از مجموعه گل‌هاي يك سنبله. توجه شود كه ريشك در راس پوشينه پاييني (خارجي) قرار دارد9
شكل (1-2)، تاثير حرارت بر روي وزن ماده خشك و جذب ازت در دانه گندم20
شكل (2-2)، تاثير كمبود آب در مراحل گل دادن و رسيدن بر روي عملكرد گندم25
فهرست جدول
جدول شماره 1-1: طبقه‌بندي تراكم سنبل 25

دانلود مقاله اكولوژي گندم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد