دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي

الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي
جدول مطالب
درك شخصي و اطلاعات موجود در زمينه احساس و درك
1- درك كردن مردم، مكانيسم وابستگي
Paul Thagard & Zira kunda
2- تلاشي پويا براي ساخت معني، نوعي فعاليت تعاملي و مدل رقابتي درك اجتماعي
Stephen J. Read & Lynn C. Miller
تصور قالبي و دسته بندي اجتماعي
3- محرك هاي شكل گيري برداشت هاي گروهي: ساخت مدلي از يادگيري مقوله‌هاي شكل گرفته بر پاية رفتارهاي اجتماعي .
Yoshihisakashima, Jodie woolcock & Deborah king
4-درك ضروري و تصور قالبي: شبيه سازي با استفاده از مثالهاي ارائه شده در يك شبكة پيوند گراي رارتجاعي.
Eliot R. sinith & Jamie decoster
استدلال هاي غير ضروري
5-يك دسدگاه پيوندگرا در زمينة انساد غير ضروري
Ficnik van overwalle & Dirk von Rooy
شخصيت و رفتار
6-شخصيت شامل يك شبكة فعاليتي پايدار حاصل از رفتاهرا يشناختي- عاطفي مي‌باشد.
الگوهاي شخصيتي تغييرات رفتاري از ساختار پايدار شخصيتي بوجود مي آيد.
Yuichi Shoda & walter mischel
ديدگاه ها و عقايد
7-ميله هماهنگ كاهش ناهماهنگي
thomas R.Shultz & mark R. lepper
8-در زمينة يكپارچگي موارد علمي و اجتماعي: مشاهده (بررسي)، مدل سازي و ترفيع دادن هماهنگي تبييني استدلال.
Micheal Ronney & patricia schank
نفوذ اجتماعي و عملكرد متقابل گروهي
9-در رمينة روانشانسي اجتماعي:        و شبكه عصبي، مدل هايي از نيروهاي درون فردي
10-ديدگاهها، عقايد و ساير مطالب موجود در اين زمينه: اظهارات ارائه شده در زمينة سيستم هاي سازماندهي شدة فردي.
Richard Eiser, mark J.A. claessen, Janathan J.
مقدمه             stephen J. Read & lynn corol miller
مدل هاي شبكة عصبي كه مدل هاي پيوند گرا نيز ناميده مي شوند به نظر مي رسد كه نشان دهندة يك تغيير الگويي در روانشناسي شناختي، علم شناخت و هوش مصنوعي مي باشند. اين مدل ها ايدة ما را كه تصور مي كنيم ذهن همانند يكگ كامپيوتر عمل مي كند به كل تغيير مي دهد و در عوض مدل هاي مغزي بسياري در زمينة عملكرد ذهن در اختيار ما قرار مي دهد كه اين مدل ها نشان مي دهند كه احتمالاً مي توان مدل‌هاي بسيار خوبي از عملكرد شناختي را از طريق عصب هاي ساده نظير واحدهاي عصبي تهيه نمود. اين بدان معنا مي باشد كه ما مي توانيم مدل هايي از ذهن را كه از واحدهاي عملكردي مشابه به واحدهاي فيزيكي تشكيل شده است تهيه نمائيم كه نشان دهندة يك مغز واقعي مي باشد.
اين ديدگاه سبب به وجود آمدن يك بينش جديد در زمينة عملكرد ذهن و عملكرد متقابل آن در برابر محيط گرديد………………

دانلود مقاله الگوهاي پيوند گراي استدلال اجتماعي و رفتار اجتماعي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد