دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اهميت آمار در پزشكي

اهميت آمار در پزشكي
فهرست مطالب
مقدمه 1
اهميت آمار در پزشكي 4
انواع داده ها 6
داده ها و جدول فراواني 7
نمودار ميله اي بر حسب Fi (فراواني مطلق)  9
نمودار ميله اي بر حسب F نسبي 10
نمودار ميله اي بر حسب درصد F نسبي 11
نمودار ميله اي بر حسب F تجمعي 12
نمودار مستطيلي بر حسب Fi (فراواني مطلق) 13
نمودار مستطيلي بر حسب F نسبي 14
نمودار مستطيلي بر حسب درصد F نسبي 15
نمودار مستطيلي بر حسب F تجمعي 16
نمودار چندبر ميله اي 17
نمودار چندبر مستطيلي 18
نمودار دايره اي بر حسب درجه و درصد 19
نمودار ساقه و برگ 20
شاخص هاي مركزي 22
ميانگين وزني 24
نمايه 25
منابع 26
مقدمه:
اولين قدم در توصيف وتحليل داده هاي آماري به طور معمول معرفي داده ها به صورت يك جدول يانمودار است. اين راه آساني براي خلاصه كردن داده هاست وبراي خواننده خصوصيات اصلي داده ها را مشخص مي كند اين طريقه در عمل ، داده ها را در يك شكل منسجم براي خواننده مي كند كه در غير اين صورت انبوهي از اشكال مبهم در پيش روي وي خواهد بود بديهي است كه نحوه ي ارائه ي دقيق داده ها به موضوع مطالعه ، روشها واهداف تحليل آماري بستگي دارد.
كساني كه آمار مقدماتي وروشهاي محاسباتي آمار را به واداشتن تئوري آمار به كار مي‌برد اغلب با پرسشهاي بيشماري روبرو مي شوند. مثلاَ مي پرسند«چرا در فورمول واريانس يك نمونه n  تايي گاهي n-1  ديده مي شود؟»
«چرا معدل يك نمونه ي تصادفي از توزيع نرمال بهترين برآورد براي پارامتر ميانگين است؟»« چرا فلان فرض آماري را يك آمار دان رد مي كندوآمار دان ديگر رد نمي كند؟» آمار رياضي ياتئوري آمار به اينگونه پرسشها پاسخ مي دهد اين تئوري را با وجود ريشه هاي تاريخي در حقيقت فيشرونيمان در آمار دان برجسته در سالهاي 1930 بنا كردند وسپس ديگران دنبال كار آنها را گرفتنددر عصر ما دهها كتاب وصدها مقاله ي ارزنده در زمينه ي آمار رياضي وكار برد آن در علوم ومهندسي ، علوم پزشكي ، علوم اجتماعي وتربيتي واقتصاد ومديريت يافته مي شود بااين حال پژوهش درباره‌ي آمار رياضي ونوآوريهاي سودمند براي روشهاي آماري همچنان ادامه دارد.

دانلود مقاله اهميت آمار در پزشكي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد