دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان

فهرست مطالب :

چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول، منشأ،خصوصيات و اهميت اقتصادی طلا
1-1- اهميت اقتصادي طلا
1-1-1- ملاحظات استراتژيک
2-1-1- کيمياگري جديد
3-1-1- طلاي آزمايشگاهي
2-1- تاريخچه 9
3-1- كاني شناسي طلا
1-3-1- كاني هاي اصلي طلا
2-3-1- كاني هاي فرعي طلا
3-3-1- اکسيدهاي طلا
4-1- خواص فيزيكي 13
1-4-1- خواص فيزيكي طلا
5-1-خواص شيميايي 15
1-5-1- خواص شيميايي طلا
6-1- ذخاير طلا و همراهان آن
6-1-1-آنتيمونيت 16
2-6-1- ليمونيت (کانه آهن قهوه اي)
3-6-1- کاني هرزه سنگ طلا
7-1- منشا طلا 19
1-7-1- چگونگي پيدايش پلاسر طلا
2-7-1- كانسارهاي ماسيو سولفيد
3-7-1- كانسارهاي مس پورفيري طلا دار
4-7-1- چگونگي تشكيل كانسارهاي طلاي اپي ترمال
5-7-1-انواع كانسارهاي طلاي اپي ترمال
8-1- كانسارهاي طلا
1-8-1- كانسارهاي طلاي پركامبرين
2-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي پركامبرين
3-8-1- كانسارهاي طلاي فانروزوئيك
4-8-1- عيار و ميزان ذخيره كانسارهاي طلاي فانروزوئيك
9-1- ژئو شيمي طلا 30
فصل دوم،فعاليتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور
1-2- حوزه فلززايي طلا – پلي متال ترود – چاه شيرين
2-2- حوزه فلززايي طلاي مزوترمال مهاباد – مريوان
3-2- حوزه فلززايي طلا – آرسنيك – جيوه – آنتيموان قروه – تكاب 35
4-2- حوزه فلززايي مس، طلا، سرب و روي انارك – خور
5-2- حوزه فلززايي كاشمر – تربت حيدريه
6-2- حوزه فلز زايي كرمان – زريگان
7-2- حوزه فلززايي طلا، ‌تنگستن، پلي متال بينالود
8-2- حوزه فلززايي كروميت، مس توده اي و منگنزبيرجند – خاش
9-2- حوزه فلززايي مس و طلاي ده سلم – خوسف
10-2- حوزه فلززايي طلا، آنتيموان، پلي متال خاش – زاهدان 38
11-2- كارهاي اكتشافي قبلي انجام شده در منطقه موته
1-11-2- تعداد كانسارو مقدار ذخاير شناسايي شده
2-11-2- قسمت هاي مختلف كارخانه استحصال طلا
12-2- كانسار ارغش 42
1-12-2- زمين شناسي 43
2-12-2- مطالعات قبلي انجام شده
3-12-2- مطالعات صورت گرفته
4-12-2- واحدهاي زمين شناسي کانسار شماره 3
5-12-2- کانسار شماره 3 به شش زون تقسيم بندي شده است
6-12-2- كانسار 4 ارغش
7-12-2- كليه كارهاي انجام شده
13-2- کانسار طرقبه 51
14-2- كانسار طلاي كرويان(سقز)
1-14-2- موقعيت جغرافيايي
2-14-2- زمين شناسي 53
3-14-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده
15-2- منطقه زرمهر 56
1-15-2-زمين شناسي 56
2-15-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
16-2- منطقه داشکسن 59
1-16-2- موقعيت جغرافيايي
2-16-2-زمين شناسي 60
3-16-2- عمليات اكتشافي انجام شده
4-16-2- پی‌گيري نمونه‌برداري سنگي
17-2- طلاي آستانه 68
1-17-2- موقعيت جغرافيايي
2-17-2- زمين شناسي
3-17-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 71
18-2- منطقه کلاته تيمور
1-18-2- موقعيت جغرافيايي 72
2-18-2-زمين شناسي
3-18-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده 73
4-18-2- مطالعات پيش بيني شده براي آينده 74
19-2- کانسار طلاي گلوگاه
1-19-2- موقعيت جغرافيايي
2-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
3-19-2- آثار فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
4-19-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
5-19-2- فعاليت‌هاي صورت گرفته بعدي
20-2- کانسار قزل اوزن
1-20-2- موقعيت جغرافيايي
2-20-2- فعاليتهاي اكتشافي انجام شده
3-20-2- زمين شناسي
4-20-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
5-20-2- نتايج بدست آمده از مطالعات دفتري و صحرايي 84
6-20-2- اكتشافات تكميلي
21-2- كانسار طلاي شرف آباد
1-21-2- موقعيت جغرافيايي
2-21-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
22-2- کانسار طلاي يوسف لو- صفي خانلو- نقدوز
1-22-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
2-22-2- موقعيت جغرافيايي
3-22-2- زمين شناسي 97
4-22-2- مطالعات اکتشافي انجام شده
5-22-2- شرح فعاليت‌هاي اكتشافي صورت گرفته
23-2- کانسار زرين اردکان
1-23-2- موقعيت جغرافيايي
24-2- کانسار نبي جان
1-24-2- موقعيت جغرافيايي
2-24-2- زمين شناسي 106
3-24-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
25-2- منطقه سياه کلان
1-25-2- موقعيت جغرافيايي
2-25-2- زمين شناسي 110
26-2- کانسار سرچشمه 113
1-26-2- موقعيت جغرافيايی
27-2- طلا در كانسار مس قلعه زري
1-27-2- موقعيت جغرافيايي
2-27-2- زمين شناسي 115
28-2- كانسار طلاي خاروانا
1-28-2- موقعيت جغرافيايي
29-2- كانسار قلعه جوق
1-29-2- موقعيت جغرافيايي
2-29-2- زمين شناسي
3-29-2- فعاليتهاي اکتشافي انجام شده
30-2- کانسار ضياءکوه (سياهکل)
1-30-2- موقعيت جغرافيايي
2-30-2- زمين شناسي 119
فصل سوم، توليدات طلا در برخی معادن دنيا و نقش آن در اقتصاد جهان 120
1-3- طلا در جهان 121
1-1-3- ماه جولاي 121
2-1-3- ماه آپريل 122
3-1-3- ماه آگوست 124
4-1-3- ماه فوريه 125
5-1-3- ماه ژانويه 126
6-1-3- ماه ژوئن
7-1-3- ماه مارس 129
8-1-3- ماه مي 131
9-1-3- ماه سپتامبر 132
10-1-3- ماه اكتبر 134
فصل چهارم، مصارف طلا در دنيا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن 136
1-4- موارد مصرف طلا
1-1-4- مصارف درماني طلا
2-4- روش‌هاي اکتشافي طلا
3-4- روش‌هاي مختلف نمونه برداري
1-3-4- نمونه برداري از بيرون‌زدگي هاي طبيعي
2-3-4- برداشت نمونه از راه هاي افقي زيرزميني
3-3-4- نمونه برداري از طريق چاهک
4-3-4- چاه‌هاي عمودي
5-3-4- نمونه برداري سيستماتيک
4-4- تهيه‌ نمونه‌ متوسط معدن
1-4-4- تعيين زون اکسيده
5-4- تعيين ذخيره معدن
1-5-4- ذخيره قطعي
2-5-4- ذخيره احتمالي
3-5-4- ذخيره ممکن
6-4- تعيين ذخيره دقيق هر معدن مورد اکتشاف
1-6-4- حفر تونل‌هاي اکتشافي
2-6-4- حفرگمانه هاي اکتشافي مغزه گيري
3-6-4- حفر ترانشه هاي اکتشافي
7-4- دستگاهي مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتي 160
1-7-4- دستگاه يابنده طلا
2-7-4- جعبه شن شويي
8-4- استخراج معادن طلا
1-8-4- روش استخراج روباز
2-8-4- روش استخراج زيرزميني
9-4- چگونگي عمل طلاشويي
1-9-4- طلا شويي 166
2-9-4- لاروب 167
10-4- روش‌هاي كانه‌آرايي كانسنگ‌هاي طلا
1-10-4- روش آمالگاسيون يا ملقمه سازي
2-10-4-اصول روش ملقمه‌سازي
3-10-4- روش‌هاي ثقلي
11-4- جيگ 172
1-11-4-اصول حركت دانه ها در جيگ
12-4- مارپيچ همفري 174
13-4- ميز لرزان 175
14-4- مخروط ريچارد
15-4- ميز راندليز 176
16-4- جداكننده ثقلي نلسون
17-4- اصول ليچينگ 178
18-4- كوپلاسيون يا غالگذاري
19-4- واحد نيمه صنعتي ( پايلوت)
1-19-4- ظرفيت پايلوت
20-4- عوامل موثردرحلاليت طلا
1-20-4-اثر غلظت سيانور
2-20-4- اثرPH محيط
3-20-4-اثر حرارت محيط
4-20-4- اثر اکسيژن 189
5-20-4- اثر نور وسطح
6-20-4-اثراندازه ي ذرات
7-20-4-اثر مواد شيميايي استفاده شده در فلوتاسيون
21-4- عوامل مصرف کننده سيانور
1-21-4-کاني ها و ترکيبات مس
2-21-4- سولفورهاي آهن
22-4- مشکلات سيانوراسيون سنگ هاي معدني پيچيده
1-22-4- کانسنگ هاي آنتيموان
2-22-4- کانسنگ آرسنوپيريت
3-22-4- کاني هاي تلور
23-4- روش هاي بازيابي طلا
1-23-4-روش پودر روي
2-23-4- روش استفاده از کربن فعال
3-23-4- جداکردن کمپلکس سيانور-طلا از کربن
4-23-4- جدا کردن طلا از محلول باردار
5-23-4- کربن فعال
6-23-4- روش ساخت کربن فعال شده
24-4- روش هاي فرآوري کانسنگ هاي مقاوم طلا
1-24-4- تشويه
2-24-4- اکسيداسيون تحت فشار
3-24-4-اکسيداسيون بيولوژيکي
4-24-4- خردايش زياد
25-4- روش اندازه گيري طلا
1-25-4- روش اندازه گيري طلا به صورت جامد
2-25-4- روش اندازه گيري سيانور آزاد 203
26-4- مسايل ايمني و زيست محيطي
1-26-4- راهنماي شناسايي سيانيد
2-26-4- آزاد سازى مواد سمى
3-26-4- زهكشي اسيدي معادن
4-26-4- آبهاي مسموم
5-26-4- ناتواني سدهاي پس ماند
6-26-4- آلودگي آب‌ها توسط جيوه
7-26-4- اثرات معادن طلا بر روي هوا
27-4- گزارش‌هاي اثرهاي زيست محيطي
1-27-4-ايالات متحده
2-27-4- كانادا 212
3-27-4-انگلستان 212
28-4- احياء و آبادسازي
فصل پنجم، موقعيت طلای ايران در مقايسه با جهان و بررسی ذخاير و تجارت جهانی طلا 214
1-5- عيار طلا 215
1-1-5- روش سنتي 216
2-1-5- روش تعيين با دستگاه اسپکتروفتومتر
3-1-5- روش کوپلاسيون
2-5- آزمايشگاه تجزيه و تعيين عيار طلا
3-5- تست تکنولوژي سنگ معدني طلا دار
4-5- نقش طلا در سيستم پولي
5-5- بازارهاي طلا
6-5- تجارت جهاني طلا
7-5- مقدمه اي در مورد توليد طلا
8-5- ارزيابي عوامل اقتصادي يك ذخيره طلا
9-5- ذخاير ارز و طلای ايران
10-5- ذخائر جهاني طلا
11-5- كشورهاي اصلي توليد كننده طلا
1-11-5- آفريقاي جنوبي
2-11-5- آمريكا 234
3-11-5-استراليا 235
4-11-5- كانادا 235
5-11-5- روسيه 236
6-11-5- ازبكستان 236
7-11-5- اندونزي 236
12-5- قيمت طلا 238
13-5- تغييرات قيمت طلا
14-5- بازار مبادلات بين المللی طلا
15-5- امکان سنجی توليد طلا در ايران
نتيجه گيری 246
منابع و مأخذ 248

دانلود مقاله اهميت اقتصادي طلا در جهان و موقعيت اكتشاف و استخراج طلاي ايران در مقايسه با جهان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد