آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان
دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

دانلود مقاله اهمیت اقتصادی طلا در جهان و موقعیت اکتشاف و استخراج طلای ایران در مقایسه با جهان

فهرست مطالب :

چکیده ۱
مقدمه ۲
فصل اول، منشأ،خصوصیات و اهمیت اقتصادی طلا
۱-۱- اهمیت اقتصادی طلا
۱-۱-۱- ملاحظات استراتژیک
۲-۱-۱- کیمیاگری جدید
۳-۱-۱- طلای آزمایشگاهی
۲-۱- تاریخچه ۹
۳-۱- کانی شناسی طلا
۱-۳-۱- کانی های اصلی طلا
۲-۳-۱- کانی های فرعی طلا
۳-۳-۱- اکسیدهای طلا
۴-۱- خواص فیزیکی ۱۳
۱-۴-۱- خواص فیزیکی طلا
۵-۱-خواص شیمیایی ۱۵
۱-۵-۱- خواص شیمیایی طلا
۶-۱- ذخایر طلا و همراهان آن
۶-۱-۱-آنتیمونیت ۱۶
۲-۶-۱- لیمونیت (کانه آهن قهوه ای)
۳-۶-۱- کانی هرزه سنگ طلا
۷-۱- منشا طلا ۱۹
۱-۷-۱- چگونگی پیدایش پلاسر طلا
۲-۷-۱- کانسارهای ماسیو سولفید
۳-۷-۱- کانسارهای مس پورفیری طلا دار
۴-۷-۱- چگونگی تشکیل کانسارهای طلای اپی ترمال
۵-۷-۱-انواع کانسارهای طلای اپی ترمال
۸-۱- کانسارهای طلا
۱-۸-۱- کانسارهای طلای پرکامبرین
۲-۸-۱- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای پرکامبرین
۳-۸-۱- کانسارهای طلای فانروزوئیک
۴-۸-۱- عیار و میزان ذخیره کانسارهای طلای فانروزوئیک
۹-۱- ژئو شیمی طلا ۳۰
فصل دوم،فعالیتهای اکتشافی و استخراجی در بعضی نقاط کشور
۱-۲- حوزه فلززایی طلا – پلی متال ترود – چاه شیرین
۲-۲- حوزه فلززایی طلای مزوترمال مهاباد – مریوان
۳-۲- حوزه فلززایی طلا – آرسنیک – جیوه – آنتیموان قروه – تکاب ۳۵
۴-۲- حوزه فلززایی مس، طلا، سرب و روی انارک – خور
۵-۲- حوزه فلززایی کاشمر – تربت حیدریه
۶-۲- حوزه فلز زایی کرمان – زریگان
۷-۲- حوزه فلززایی طلا، ‌تنگستن، پلی متال بینالود
۸-۲- حوزه فلززایی کرومیت، مس توده ای و منگنزبیرجند – خاش
۹-۲- حوزه فلززایی مس و طلای ده سلم – خوسف
۱۰-۲- حوزه فلززایی طلا، آنتیموان، پلی متال خاش – زاهدان ۳۸
۱۱-۲- کارهای اکتشافی قبلی انجام شده در منطقه موته
۱-۱۱-۲- تعداد کانسارو مقدار ذخایر شناسایی شده
۲-۱۱-۲- قسمت های مختلف کارخانه استحصال طلا
۱۲-۲- کانسار ارغش ۴۲
۱-۱۲-۲- زمین شناسی ۴۳
۲-۱۲-۲- مطالعات قبلی انجام شده
۳-۱۲-۲- مطالعات صورت گرفته
۴-۱۲-۲- واحدهای زمین شناسی کانسار شماره ۳
۵-۱۲-۲- کانسار شماره ۳ به شش زون تقسیم بندی شده است
۶-۱۲-۲- کانسار ۴ ارغش
۷-۱۲-۲- کلیه کارهای انجام شده
۱۳-۲- کانسار طرقبه ۵۱
۱۴-۲- کانسار طلای کرویان(سقز)
۱-۱۴-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۱۴-۲- زمین شناسی ۵۳
۳-۱۴-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۱۵-۲- منطقه زرمهر ۵۶
۱-۱۵-۲-زمین شناسی ۵۶
۲-۱۵-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۱۶-۲- منطقه داشکسن ۵۹
۱-۱۶-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۱۶-۲-زمین شناسی ۶۰
۳-۱۶-۲- عملیات اکتشافی انجام شده
۴-۱۶-۲- پی‌گیری نمونه‌برداری سنگی
۱۷-۲- طلای آستانه ۶۸
۱-۱۷-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۱۷-۲- زمین شناسی
۳-۱۷-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده ۷۱
۱۸-۲- منطقه کلاته تیمور
۱-۱۸-۲- موقعیت جغرافیایی ۷۲
۲-۱۸-۲-زمین شناسی
۳-۱۸-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده ۷۳
۴-۱۸-۲- مطالعات پیش بینی شده برای آینده ۷۴
۱۹-۲- کانسار طلای گلوگاه
۱-۱۹-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۱۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۳-۱۹-۲- آثار فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۴-۱۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۵-۱۹-۲- فعالیت‌های صورت گرفته بعدی
۲۰-۲- کانسار قزل اوزن
۱-۲۰-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۰-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۳-۲۰-۲- زمین شناسی
۴-۲۰-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۵-۲۰-۲- نتایج بدست آمده از مطالعات دفتری و صحرایی ۸۴
۶-۲۰-۲- اکتشافات تکمیلی
۲۱-۲- کانسار طلای شرف آباد
۱-۲۱-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۱-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۲۲-۲- کانسار طلای یوسف لو- صفی خانلو- نقدوز
۱-۲۲-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۲-۲۲-۲- موقعیت جغرافیایی
۳-۲۲-۲- زمین شناسی ۹۷
۴-۲۲-۲- مطالعات اکتشافی انجام شده
۵-۲۲-۲- شرح فعالیت‌های اکتشافی صورت گرفته
۲۳-۲- کانسار زرین اردکان
۱-۲۳-۲- موقعیت جغرافیایی
۲۴-۲- کانسار نبی جان
۱-۲۴-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۴-۲- زمین شناسی ۱۰۶
۳-۲۴-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۲۵-۲- منطقه سیاه کلان
۱-۲۵-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۵-۲- زمین شناسی ۱۱۰
۲۶-۲- کانسار سرچشمه ۱۱۳
۱-۲۶-۲- موقعیت جغرافیایی
۲۷-۲- طلا در کانسار مس قلعه زری
۱-۲۷-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۷-۲- زمین شناسی ۱۱۵
۲۸-۲- کانسار طلای خاروانا
۱-۲۸-۲- موقعیت جغرافیایی
۲۹-۲- کانسار قلعه جوق
۱-۲۹-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۲۹-۲- زمین شناسی
۳-۲۹-۲- فعالیتهای اکتشافی انجام شده
۳۰-۲- کانسار ضیاءکوه (سیاهکل)
۱-۳۰-۲- موقعیت جغرافیایی
۲-۳۰-۲- زمین شناسی ۱۱۹
فصل سوم، تولیدات طلا در برخی معادن دنیا و نقش آن در اقتصاد جهان ۱۲۰
۱-۳- طلا در جهان ۱۲۱
۱-۱-۳- ماه جولای ۱۲۱
۲-۱-۳- ماه آپریل ۱۲۲
۳-۱-۳- ماه آگوست ۱۲۴
۴-۱-۳- ماه فوریه ۱۲۵
۵-۱-۳- ماه ژانویه ۱۲۶
۶-۱-۳- ماه ژوئن
۷-۱-۳- ماه مارس ۱۲۹
۸-۱-۳- ماه می ۱۳۱
۹-۱-۳- ماه سپتامبر ۱۳۲
۱۰-۱-۳- ماه اکتبر ۱۳۴
فصل چهارم، مصارف طلا در دنیا واکتشاف ، استخراج و استحصال آن ۱۳۶
۱-۴- موارد مصرف طلا
۱-۱-۴- مصارف درمانی طلا
۲-۴- روش‌های اکتشافی طلا
۳-۴- روش‌های مختلف نمونه برداری
۱-۳-۴- نمونه برداری از بیرون‌زدگی های طبیعی
۲-۳-۴- برداشت نمونه از راه های افقی زیرزمینی
۳-۳-۴- نمونه برداری از طریق چاهک
۴-۳-۴- چاه‌های عمودی
۵-۳-۴- نمونه برداری سیستماتیک
۴-۴- تهیه‌ نمونه‌ متوسط معدن
۱-۴-۴- تعیین زون اکسیده
۵-۴- تعیین ذخیره معدن
۱-۵-۴- ذخیره قطعی
۲-۵-۴- ذخیره احتمالی
۳-۵-۴- ذخیره ممکن
۶-۴- تعیین ذخیره دقیق هر معدن مورد اکتشاف
۱-۶-۴- حفر تونل‌های اکتشافی
۲-۶-۴- حفرگمانه های اکتشافی مغزه گیری
۳-۶-۴- حفر ترانشه های اکتشافی
۷-۴- دستگاهی مورد استفاده در امر اکتشاف‌طلا از رسوبات آبرفتی ۱۶۰
۱-۷-۴- دستگاه یابنده طلا
۲-۷-۴- جعبه شن شویی
۸-۴- استخراج معادن طلا
۱-۸-۴- روش استخراج روباز
۲-۸-۴- روش استخراج زیرزمینی
۹-۴- چگونگی عمل طلاشویی
۱-۹-۴- طلا شویی ۱۶۶
۲-۹-۴- لاروب ۱۶۷
۱۰-۴- روش‌های کانه‌آرایی کانسنگ‌های طلا
۱-۱۰-۴- روش آمالگاسیون یا ملقمه سازی
۲-۱۰-۴-اصول روش ملقمه‌سازی
۳-۱۰-۴- روش‌های ثقلی
۱۱-۴- جیگ ۱۷۲
۱-۱۱-۴-اصول حرکت دانه ها در جیگ
۱۲-۴- مارپیچ همفری ۱۷۴
۱۳-۴- میز لرزان ۱۷۵
۱۴-۴- مخروط ریچارد
۱۵-۴- میز راندلیز ۱۷۶
۱۶-۴- جداکننده ثقلی نلسون
۱۷-۴- اصول لیچینگ ۱۷۸
۱۸-۴- کوپلاسیون یا غالگذاری
۱۹-۴- واحد نیمه صنعتی ( پایلوت)
۱-۱۹-۴- ظرفیت پایلوت
۲۰-۴- عوامل موثردرحلالیت طلا
۱-۲۰-۴-اثر غلظت سیانور
۲-۲۰-۴- اثرPH محیط
۳-۲۰-۴-اثر حرارت محیط
۴-۲۰-۴- اثر اکسیژن ۱۸۹
۵-۲۰-۴- اثر نور وسطح
۶-۲۰-۴-اثراندازه ی ذرات
۷-۲۰-۴-اثر مواد شیمیایی استفاده شده در فلوتاسیون
۲۱-۴- عوامل مصرف کننده سیانور
۱-۲۱-۴-کانی ها و ترکیبات مس
۲-۲۱-۴- سولفورهای آهن
۲۲-۴- مشکلات سیانوراسیون سنگ های معدنی پیچیده
۱-۲۲-۴- کانسنگ های آنتیموان
۲-۲۲-۴- کانسنگ آرسنوپیریت
۳-۲۲-۴- کانی های تلور
۲۳-۴- روش های بازیابی طلا
۱-۲۳-۴-روش پودر روی
۲-۲۳-۴- روش استفاده از کربن فعال
۳-۲۳-۴- جداکردن کمپلکس سیانور-طلا از کربن
۴-۲۳-۴- جدا کردن طلا از محلول باردار
۵-۲۳-۴- کربن فعال
۶-۲۳-۴- روش ساخت کربن فعال شده
۲۴-۴- روش های فرآوری کانسنگ های مقاوم طلا
۱-۲۴-۴- تشویه
۲-۲۴-۴- اکسیداسیون تحت فشار
۳-۲۴-۴-اکسیداسیون بیولوژیکی
۴-۲۴-۴- خردایش زیاد
۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا
۱-۲۵-۴- روش اندازه گیری طلا به صورت جامد
۲-۲۵-۴- روش اندازه گیری سیانور آزاد ۲۰۳
۲۶-۴- مسایل ایمنی و زیست محیطی
۱-۲۶-۴- راهنمای شناسایی سیانید
۲-۲۶-۴- آزاد سازى مواد سمى
۳-۲۶-۴- زهکشی اسیدی معادن
۴-۲۶-۴- آبهای مسموم
۵-۲۶-۴- ناتوانی سدهای پس ماند
۶-۲۶-۴- آلودگی آب‌ها توسط جیوه
۷-۲۶-۴- اثرات معادن طلا بر روی هوا
۲۷-۴- گزارش‌های اثرهای زیست محیطی
۱-۲۷-۴-ایالات متحده
۲-۲۷-۴- کانادا ۲۱۲
۳-۲۷-۴-انگلستان ۲۱۲
۲۸-۴- احیاء و آبادسازی
فصل پنجم، موقعیت طلای ایران در مقایسه با جهان و بررسی ذخایر و تجارت جهانی طلا ۲۱۴
۱-۵- عیار طلا ۲۱۵
۱-۱-۵- روش سنتی ۲۱۶
۲-۱-۵- روش تعیین با دستگاه اسپکتروفتومتر
۳-۱-۵- روش کوپلاسیون
۲-۵- آزمایشگاه تجزیه و تعیین عیار طلا
۳-۵- تست تکنولوژی سنگ معدنی طلا دار
۴-۵- نقش طلا در سیستم پولی
۵-۵- بازارهای طلا
۶-۵- تجارت جهانی طلا
۷-۵- مقدمه ای در مورد تولید طلا
۸-۵- ارزیابی عوامل اقتصادی یک ذخیره طلا
۹-۵- ذخایر ارز و طلای ایران
۱۰-۵- ذخائر جهانی طلا
۱۱-۵- کشورهای اصلی تولید کننده طلا
۱-۱۱-۵- آفریقای جنوبی
۲-۱۱-۵- آمریکا ۲۳۴
۳-۱۱-۵-استرالیا ۲۳۵
۴-۱۱-۵- کانادا ۲۳۵
۵-۱۱-۵- روسیه ۲۳۶
۶-۱۱-۵- ازبکستان ۲۳۶
۷-۱۱-۵- اندونزی ۲۳۶
۱۲-۵- قیمت طلا ۲۳۸
۱۳-۵- تغییرات قیمت طلا
۱۴-۵- بازار مبادلات بین المللی طلا
۱۵-۵- امکان سنجی تولید طلا در ایران
نتیجه گیری ۲۴۶
منابع و مأخذ ۲۴۸

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است