دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زايمان

فهرست مطالب
فصل اول: موضوع تحقيق
مقدمه     1
بيان مسأله     6
ضرورت تحقيق    10
اهداف تحقيق    13
فرضيه‌هاي تحقيق    13
متغيرهاي تحقيق    14
تعاريف متغيرهاي تحقيق    14
فصل دوم: ادبيات پژوهش
الف) افسردگي     16
تاريخچه افسردگي    16
افسردگي چيست    17
تفاوت بين اندوه سالم و افسردگي چيست    19
تعريف افسردگي     19
افسردگي چه كساني را تهديد مي‌كند    20
-جنس    20
-سن    20
ديدگاه‌هاي نظري درباره افسردگي    21
ديدگاه زيست شناختي    21
-سبب شناسي افسردگي    22
-توارث    22
-آمين‌هاي بيوژنيك    23
-نوراپي نفرين    23
-سروتونين    24
-دوپامين    24
-فرضيه فلوكستين (پروزاك) وايندول آمين    25
پاسخ زيست‌ شناختي در افسردگي    25
-آزمون بازداري دگزامتازون    25
– فروزش    26
– اختلالات خواب    26
-محور تيروئيد    27
-اثر كورتيزول    28
-سيستم ليمبيك و افسردگي    28
-ريتم‌هاي شبانه روزي    29
-تصوير گري از مغز    30
ديدگاه روان شناختي    30
الگوهاي روانكاري    31
الگوي خشم معطوف به درون    31
-الگوي فقدان شي    32
ديدگاه رفتاري     32
ديدگاه انسان‌گرايي    33
ديدگاه شناختي    34
-خطاهاي منطق    35
-الگوي درماندگي آموخته شده افسردگي    36
ب) درمان افسردگي    38
درمان مبتني بر نظريه‌هاي زيست شناختي    38
-دارو درماني    38
-الكترو شوك درماني    39
– نور درماني    40
درمان مبتني بر نظريه‌هاي روان پويايي    41
-روان درماني روان پويشي    42
-روان درماني حمايتي    43
-روان درماني ميان فردي    44
-روان درماني فمينيستي    45
درمان مبتني بر نظريه‌هاي شناختي و رفتاري    45
-رفتار درماني    46
-رابطه درماني    47
– شناخت درماني    48
درمان مبتني بر گروه درماني    49
-خانواده درماني    50
-زوج درماني    50
-گروه‌هاي حمايتگر    51
درمانهاي تكميلي     51
-داروهاي گياهي    52
-رژيم غذايي و مكمل‌هاي غذايي    52
-فنون آرميدگي    53
-هوميوپاتي    54
ج) افسردگي زنان    55
اختلالات خلقي مربوط به قاعدگي    56
سندرم قبل از قاعدگي (pms)    56
-سبب شناسي    56
-بروز تشخيص    57
اختلال ملال پيش از قاعدگي     58
درمان اختلال‌هاي قاعدگي     60
-درمان سندرم قبل از قاعدگي (pms)     60
-درمان اختلال ملال پيش از قاعدگي    61
ارزيابي تاثير درمان‌ها    63
اختلالات خلقي مربوط به زايمان    64
-افسردگي بعد از زايمان    65
-سبب شناسي اختلالات خلقي بعد از زايمان    65
– بروز و تشخيص افسردگي بعد از زايمان    68
-علايم افسردگي در طول بارداري    69
-اختلالات خلقي پس از زايمان    69
درمان اختلالات خلقي پس از زايمان    72
-دارو درماني در دوران بارداري    75
-دارو درماني در دوران شيردهي    77
چگونه خود را ياري دهيم؟    78
نقش حمايتي ماما و پرستار روانگر در پيشگيري افسردگي پس از زايمان    79
اختلالات خلقي مربوط به يائسگي    81
-سبب شناسي     82
– يائسگي و افسردگي    82
-درمان    83
خلاصه جلسات كلاس‌هاي آمادگي دوران بارداري    86
د) مروري بر تحقيقات انجام شده    101

فصل سوم: طرح تحقيق
طرح پژوهش     106
جامعه آماري    108
نمونه آماري    108
روش نمونه‌گيري    109
ابزار اندازه‌گيري    109
پرسشنامه افسردگي بك    110
جدول هنجار گزيني مقياس افسردگي بك    114
روند اجراي اطلاعات     115
روش تجزيه و تحليل اطلاعات    117
فصل چهارم: تحليل آماري
داده‌هاي توصيفي پژوهش    118
تحليل داده‌هاي پژوهش    123
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
خلاصه پژوهش     133
بحث و جمع بندي نهايي    134
محدوديت‌هاي تحقيق    136
پيشنهادها    136
منابع
ضمائم
چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير كلاس هاي آموزشي دوران بارداري بر افسردگي پس از زايمان زنان ساكن تهران انجام شد. اين مطالعه از نوع مطالعات شبه تجربي بود. در اين پژوهش ميزان افسردگي خانم هاي مراجعه كننده از طريق پاسخ به تست بك انجام شد و سن آزمودني هاي  مورد پژوهش حداقل 18 و حداكثر 39 سال بود. نمونه آماري اين پژوهش شامل 120 خانم بود كه در گروه 40 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند و همچنين اين گروه ها خود به دو دسته بارداري اول و بارداري دوم نيز تقسيم شدند، كه در سال 85-84 به درمانگاه قدس، بيمارستان بوعلي و مطب خانم دكتر محمدياري مراجعه كرده بودند و به صورت غير تصادفي،  در دسترس و داوطلب، انتخاب شدند و پرسشنامه را تكميل نمودند.
فرضيه اصلي محقق عبارت بود از:
بين ميزان شركت در كلاس هاي آمادگي دوران بارداري و ميزان افسردگي پس از زايمان رابطه وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه كلاس هاي آمادگي دوران بارداري در كاهش افسردگي پس از زايمان تأثير داشت.
همچنين فرضيه هاي فرعي محقق عبارت بودند از:
– بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري  شركت مي كنند با خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت نمي كنند از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد  بين خانم هايي كه در كلاس آمادگي دوران بارداري شركت كرده اند و آنهائي كه در چنين كلاس هايي شركت نداشتند از نظر افسردگي تفاوت معناداري وجود داشت.
– بين خانم هايي كه به مطب خصوصي مراجعه كردند  با خانم هايي كه به درمانگاه دولتي  مراجعه كردند تفاوت وجود دارد. نتايج تحليل آزمون T نشان داد كه بين اين دو وضعيت ذكر شده تفاوت معنا داري وجود نداشت. يعني عامل اقتصادي – اجتماعي تأثيري در ميزان افسردگي پس از زايمان نداشت.
– بين بارداري هاي اول و دوم از نظر ميزان افسردگي تفاوت وجود دارد. در اين فرضيه نيز با استفاده از نتايج تحليل آزمون T مشخص شد كه بين بارداري اول و دوم از نظر ميزان افسردگي  تفاوت معنا داري وجود نداشت.

دانلود مقاله بررسي تاثير كلاس‌هاي آمادگی دوران بارداری بر كاهش افسردگی پس از زايمان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد