دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه

فهرست مطالب 

فصل اول-عملکرد کندانسور ،شرايط کاري ،مواد و آلياژهاي بکار رفته در آن1
1-1- تعريف و دلايل لزوم کندانسور در نيروگاه1
1-2- انواع سيستم خنک کننده 3
1-3- انواع کندانسور4
1-3-1- کندانسورهاي تماس مستقيم5
1-3-2- کندانسورهاي سطحي يا تماس غير مستقيم9
1-3-2-1- کندانسورهاي تماس غير مستقيم خنک کننده با هوا9
1-3-2-2-کندانسورهاي سطحي آب وبخار10
1-4- شرايط کاري آب وبخار12
1-4-1- شرايط کاري سمت آب12
1-4-1-1- اکسيژن13
1-4-1-2- گاز کربنيک14
1-4-1-3- گاز کلر14
14 PH1-4-1-4- تاثير
1-4-1-5- نمکهاي محلول15
1-4-1-6- ميکرو ارگانيسمها15
1-4-2- شرايط کاري سمت بخار16
1-4-2-1- اکسيژن16
1-4-2-2- آمونياک17
1-4-2-3- رسانايي يا هدايت الکتريکي18
1-5- آلياژها و مواد بکار رفته در کندانسورهاي سطحي آب و بخار18

فصل دوم- انواع خوردگي در کندانسورهاي سطحي25
2-1- خوردگي سايشي25
2-1-1- حمله ورودي26
2-1-2- خوردگي سايشي بوسيله جاگيري اجسام خارجي28
2-1-3- خردگي سايشي موضعي بوسيله ارتعاش مواد خارجي30
2-1-4- سايندگي ماسه31
2-1-4-1- اثر مقدار ماسه بر خورگي برنج آلومينيوم در آب دريا33
34NaCl 3%  2-1-4-2- اثر قطر ماسه بر ميزان خوردگي برنج آلومينيوم در محلول
2-1-4-3- اثر مقدار آهن آلياژي بر مقاومت سايندگي ماسه در آب دريا35
2-1-5- تصادم36
2-2- خوردگي گالوانيک36
2-3- خوردگي حفره‌اي و شکافي38
2-3-1- عوامل موثر بر خوردگي حفره اي40
2-3-1-1- اثر ترکيب آلياژ ها40
41PH 2-3-1-2- اثر
2-3-1-3- اثر سولفيد42
2-3-1-4- اثر سرعت جريان43
2-3-1-5- اثر کلر46
2-4- آلياژ زدايي يا جدايش انتخابي47
2-5- خوردگي تنشي48
2-6- خوردگي ميکروبي48
2-7- خوردگي سمت بخار49

فصل سوم- روشهاي پيشگيري از خوردگي ، روشهاي نشت يابي و تمييز کاري در
کندانسور هاي سطحي51
3-1- کنترل شيميايي آب خنک کن53
3-1-1- کنترل رسوب53
و کلر زني54PH    3-1-2- کنترل
3-1-3- بازدارنده ها54
3-1-3-1- بازدارنده هاي بر پايه فسفات55
3-1-3-2- بازدارنده بر پايه روي57
3-1-3-3- بازدارنده پلي فسفات/روي58
3-1-3-4- بازدارنده مرکايتوبنزو تبازول58
3-1-3-5- بازدارنده سولفات آهن59
3-2- حفاظت کاتدي59
3-3- رنگ و پوشش61
3-4- انتخاب آلياژ مناسب62
3-5- روشهاي نشت يابي63
3-5-1- تايين رسانايي65
3-5-2- اندازه گيري اکسيژن65
3-6- روشهاي تعيين محل نشتي66
3-7- روشهاي تمييزکاري کندانسور68
3-7-1- تمييزکاري سمت آب68
3-7-2- تمييزکاري سمت بخار71

فصل چهارم- تاثير خوردگي کندانسور در بهره برداري نيروگاه هاي کشور74
4-1- مشکلات خوردگي کندانسور در نيروگاه هاي کشور74
4-1-1- نيروگاه بندر عباس (آب خنک کن : دريا75
4-1-2- نيروگاه تبريز (آب خنک کن : چاه76
4-1-3- نيروگاه رامين (آب خنک کن : رودخانه81
4-2- تاثير خورگي و نشتي کندانسور بر روي قسمتهاي ديگر84
4-3- خسارتهاي اقتصادي86
مراجع 91

دانلود مقاله بررسي خوردگي در كندانسور هاي نيروگاهي و تاثير آن بر نيروگاه
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد