دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

 دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي

فهرست مطالب
فصل اول
موضوع     1
مقدمه     1
بيان مسئله     2
فرضيه     2
اهداف     2
جامعه آماري     2
نمونه گيري    2
تعاريف واصطلاحات    3
فصل دوم : ادبيات وپيشينه تحقيق
مقدمه    4
معرفي روشهاي مختلف تدريس    4
بخش اول : برسي روشهاي سنتي و تأثيرآنها در يادگيري دانش آموزان    5
روش حفظ وتكرار    5
محاسن ومحدوديتهاي روش حفظ وتكرار    6
روش سخنراني    7
مراحل اجراي روش سخنراني    8
محاسن و معايب محدوديتهاي روشهاي سخنراني    26
نتيجه    31
روش پرسش وپاسخ    32
هدف از روش پرسش وپاسخ    34
محاسن ومحدوديتهاي روش پرسش وپاسخ    34
روش نمايش (نمايش علمي )    35
مراحل اجراي روش نمايش    35
محاسن ومحدوديتهاي روش نمايش    37
روش ايفاي نقش     38
فنون كلي اجراي نمايش     39
مراحل اجراي روش ايفاي نقش    39
روش گردش علمي     41
روش بحث گروهي    46
چه دروس و موضوعاتي را مي توان با روش بحث گروهي تدريس كرد؟    47
درچه موقعيتي ويراي چه هدفي مي توان از روش بحث گروهي استفاده كرد؟    49
مراحل اجراي روش بحث گروهي    50
محاسن ومحدوديتهاي روش بحث گروهي     61
روش آزما يشگاهي(آزمايشي)    62
محاسن ومحدوديتهاي روش آزمايشي    65
خلاصه     66
بخش دوم : بررسي روشهاي تدريس جديد وتأثير آنها در ياد گيري دانش آموزان70
روشهاي آموزش انفرادي    71
هدفهاي آموزش انفرادي    72
طرح كلر وسطوح مختلف آن    75
روشهاي مختلف آموزش انفرادي    79
سازماندهي مجدد مدارس براي آموزش انفرادي    88
خلاصه    95
روش مسأله اي    96
شرايط اجراي روش مسأله اي    96
چگونگي اجراي روش مسأله اي    97
محاسن ومحدوديتهاي روش مسأله اي    99
روش واحدها    100
ويژگي روش واحدها    101
مراحل اجراي روش واحدها    102
روش واحد موضوع    104
ويژگيهاي روش واحد موضوع    104
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد موضوع    105
روش واحد تجربي     106
ويژگيهاي روش واحد تجربي    106
نمونه اي از يك واحد تجربي     107
روش واحد طرح    109
ويژگي هاي روش واحد طرح     109
محاسن ومحدوديتهاي روش واحد طرح     111
خلاصه     112
فصل سوم     طرح تحقيق
متغييرها    116
جامعه آماري ونمونه گيري هاي مختلف توسط دانشمندان    116
جامعه اماري ونمونه گيري محقق    120
جدول    123
نمودار      123
آمار توصيفي    124
شاخص مركزي   125
فصل چهارم:
نتيجه گيري    126
پيشنهادات    127
رد يا قبول فرضيه    127
فرم خام    128
منابع مأخذ    129
واژه نامه     131

 

دانلود مقاله بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيري دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد