دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

فهرست مطالب

چكيده :

فصل اول
مقدمه (بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان)
بيان مسئله
اهداف اختصاصي پژوهش :
فرضيات پژوهش
متغيرها
تعريف علمي و عملياتي متغيرها
منابع فصل اول
فصل دوم
مرور ادبيات
تعريف خانواده
تعریف نوجوانی
انواع خانواده
اهمیت خانواده
کارکرد خانواده
نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت
مدیریت خانواده
جو عاطفی خانواده
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
اثرهاي رواني بلوغ جنسي
رشد هويت
نقش خانواده
مناسبات نوجوان و خانواده
اثبات وجود
منفي گرايي
رابطة افقي به جاي رابطة عمومي
پذيرش و مقبوليت
واقع بيني به جاي بدبيني
تعريف خشم
كنترل خشم
روشهاي زيان آور كنترل خشم
نوجواني و خشم
ديدگاههاي مختلف درباره خشم
ديدگاه ذاتي بودن پرخاشگري
ديدگاههاي مختلف در مورد كنترل خشم
رويكرد عقلاني – رفتاري – عاطفي
رويكرد رفتاري شناخت
رويكرد درماني نواكو
تحقيقات انجام گرفته در داخل كشور
تحقيقات انجام گرفته در خارج از كشور
منابع فصل دوم
فصل سوم
جامعه:
نمونه و روش نمونه گيري:
ابزار تحقيق:
الف) ابزار سنجش عملكرد خانواده(FAD)
ب) پرسش نامه خشم اشپيلبرگر(staxl-2)
شيوه اجرا:
پاياي پرسشنامهSTAX I-2
روايي پرسشنامه STAX 1-2
طرح و شيوه اجراي تحقيق
تجزيه و تحليل داده‌ها

فصل چهارم
بحث و نتيجه گيري:
محدوديت ها پژوهش:
پيشنهادات تحقيقي:
منابع :
چكيده :
پژوهش حاضر جهت بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران مي‌باشد.
جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 مي‌باشند كه از اين تعداد، 100 نفر روش نمونه گيري خوشه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش پژوهش بكار رفته در اين پژوهش روش همبستگي است و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپيلبرگر  استفاده شد به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است آمار توصيفي شامل محاسبه فراواني و درصد و ارائه جداول و نمودار مي‌باشد و روشهاي آمار استنباطي شامل همبستگي و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو ضريب همبستگي در نمونه‌هاي مستقل مي‌باشد.
نتايج حاكي از اين است كه در عملكرد خانواده بين ميانگين نمرات آزمودني‌هاي دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نشد و در كنترل خشم آزمودني‌هاي دختر به طور معني داري نمرات بالاتري نسبت به آزمودنيهاي پسر داشتند. بين عملكرد خانواده و كنترل خشم آزمودنيهاي پسر و بين عملكرد خانواده و كنترل خشم در كل آزمودنيها داراي ضرايب منفي و معنادار مي‌باشد.

دانلود مقاله بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد