دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران

فهرست مطالب

فصل اول ( معرفی پژوهش )
الف : مقدمه
ب : بیان مسئله و سوالهای پژوهش
ج : هدف پژوهش
د : اهمیت پژوهش
ه : فرضیه پژهش
تعریف عملیاتی واژها
فصل دوم ( پیشینه تحقیق )
الف : پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در داخل و خارج از ایران
رشد شناختی
نظریه های شکل گیری مفهوم
1الف– نظریه همخوانی گرایی محرک – پاسخ
ب – نظریه برونر
نظریه مفاهیم طبیعی
نظریه پیاژه
نظریه ویگوستکی
بررسی آزمایشگاهی صورت بندی مفهوم ( مراحل رشد تفکر مفهومی )
ابزار شکل گیری مفهوم
1 – روشهای مبتنی بر مقایسه و تفکیک
2 – روشهای مبتنی بر اصول طبقه بندی
3 – روش تشکیل مفاهیم ساختگی
مروری بر مطالعات گذشته
1 – تاثیر تجارب فرهنگی و شخصی در رشد مفهومی
2 – تفاوت های فردی در شکل گیری مفهوم و نقش فرهنگ و آموزش در آن
3 – تحقیق بین فرهنگی در رشد شناخت
4 – تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناخت
نقش جنسیت در توانائیهای شناختی
تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم
کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده
آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستان ها
ویژگیهای کودکان در دوره کودکستان ( 3 تا 6 سالگی )
سپردن کودک به کودکستان از نظر رشد اجتماعی
کودکستان و فواید آن
نقش پیش از دبستان در آموزش و پرورش قرن 21
واقعیت های فراموش شده دوره پیش از دبستان
فصل سوم ( روش پژوهش )
الف : روش پژوهش
ب : نوع پژوهش
ج : جمعیت آماری پژوهش
د : نمونه و شیوه نمونه گیری
1 – ابزار پژوهش
1-1- آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی
1-2- نحوه اجرا و دستورالعمل آزمون
1-3- پرسشنامه تحقیق
2 – روش تحلیل داده ها
فصل چهارم : نتایج پژوهش
فصل پنجم :
الف : خلاصه نتایج
ب : تعیین و تفسیر نتایج
ج : محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
فهرست منابع
چکیده پژوهش :
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طی کرده اند .
برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر تهران ، تعداد 30 نفر در مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند .
فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت بودند از :
– کودکانی که از آموزشهای مهد کودک برخوردار هستند رشد مفهوم سازی آنها بیش از کودکانی است که آموزشهای مهد کودک استفاده نکرده اند.
– آموزشهای مهد کودک ، مفهوم سازی کودکان را افزایش می دهد .
ابزار پژوهش، آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی بود : که پس از اجرای آزمون نمره گذاری داده های حاصل از پژوهش ب آزمون t مستقل و روش آنالیز واریانس دو متغییر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این بررسی فرضیه های پژوهش تایید شدند : یعنی کودکانی که مهد کودک رفته و آموزش دیده اند در رشد مفهوم سازی با کودکانی که مهد کودک نرفته اند تفاوت معنا داری دارند و آموزش رشد مفهوم سازی را در کودکان افزایش می دهد.
افزون بر موارد گفته شده نتیجه گیری شد که ، رشد مفهوم سازی کودکان و عملکرد بالای آنها در انجام آزمون با عامل تحصیلات والدین ارتباط معنا داری ندارد .
بین تعداد فرزندان خانواده و توانایی کودکان در انجام آزمون ارتباط معناداری وجود ندارد .
رشد مفهوم سازی بین کودکان دختر وپسر تفاوتی ندارد اما بین کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنا دار است .

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد