دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی راه

راه
فهرست مطالب
انواع راه 1
انواع معابر 2
معابر اصلي 2
معابر فرعي 2
معابر بن بست 3
كوچه باغها 3
انواع بازار 4
بازارهاي دائمي 4
بازارهاي ادواري 4
بازارچه ها 5
پيوند ارگانيك راهها با ساير فضاها و عناصر شهري 6
سلسله مراتب كاركردي – فضايي راهها 8
راههاي شهري 9
راههاي ناحيه اي 10
راههاي محله اي 11
راههاي همسايگي 12
برخي اصول و عوامل مؤثر در نحوه استقرار فعاليتها در كنار راهها 14
امنيت 14
مذهب 15
همگرايي فعاليتهاي همنوع و هماهنگ 17
واگرايي فعاليتهاي نا سازگار 18
كار كردهاي اجتماعي راهها 19
نحوه استقرار فعاليتها و فضاها در كنار معابر 20
معابر اصلي 20
معابر فرعي 21
معابر بن بست 22
كوچه باغها 22
برخي عوامل مؤثر در نحوه شكل گيري راهها 22
شكل راهها 24
راههاي ارگانيك25
راههاي مستقيم 25
شكلهاي غير منظم 26
انواع ميدانها 26
ميدانهاي عمومي 26
ميدانهاي تجاري 27
ميدانهاي حكومتي 27
ميدانهاي نظامي 28
ميدانهاي محله اي 29
ميدانهاي ارتباطي 30
ميدانهاي ورزشي 30
پيوند ارگانيك ميدانها با ساير فضاها و عناصر شهري 31
سلسله مراتب كاركردي – مكاني ميدانها 33
ميدانهاي برون شهري 33
ميدانهاي شهري 34
ميدانهاي ناحيه اي 35
ميدانهاي محله اي 36
ميدانهاي همسايگي 37
موقعيت ميدان نسبت به راههاي منتهي به آن 38
ميدان در محل تقاطع راهها 38
ميدان در كنار راهها 39
ميدان در امتداد راهها40
شكل زمين 40
شكلهاي منظم 40
انواع راه
انواع راهها را از لحاظ كاركردي مي توان به دو گروه طبقه بندي كرد . نخست راههايي كه از ميان محله ها و برخي از فضاها و بناهاي معماري و شهري مي گذرند و ضمن آن كه كاركرد  حركتي و عبوري دارند ، دسترسي به واحدهاي مسكوني و ساير بناها رانيز مُيسر مي سازند . اين گونه راهها را معبر مي ناميم . البته در مناطق و شهرهاي گوناگون نامهاو اصطلاحات مختلفي براي ناميدن اين معابر وجود داشته است ، چنانكه آنها را كوي ، كوچه ، راسته ، گذر و غيره مي گفته اند كه برخي از آنها هنوز به كار ميروند .
گروه دوم راههايي هستند كه ضمن دارا بودن كاركرد حركتي و عبوري ، از جهت اقتصادي و اجتماعي نيز اهميت بسيار داشتند و در واقع مركز اقتصادي و اجتماعي شهر به شمار مي آمدند ، زيرا كه همه يا اغلب بناهاي مهم اقتصادي و اجتماعي در كنارآنها ساخته مي شدند . اين راهها بازار ناميده مي شوند . هريك از اين راهها شامل انواع گوناگوني اس كه به اختصار به آنها اشاره مي شود .

دانلود مقاله بررسی راه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد