دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه

فصل اول
بیان مسأله
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالهای پژوهش
مفاهیم و متغیرهای عملیاتی
خلاصه فصل

فصل دوم
گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه
مبانی نظری
مفهوم سلامت
نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
الگوهای سلامت
مقایسه الگوهای سلامت
ابعاد سلامت
سلامت روانی
مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
تعریف تنیدگی
تاریخچه تنیدگی
انواع تنیدگی
محركهای تنیدگی زا
چه كسی در برابر تنیدگی آسیب پذیر تر است؟
هزینه تنیدگی
منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای
عوامل تنیدگی شغلی
مكانیزمهای تأثیر تنیدگی
واكنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی
نشانگان سازگاری عمومی سلیه
ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی
آثار روانشناختی تنیدگی
تنیدگی و بیماریها
تنیدگی و رویدادهای زندگی
پیشگیری و درمان
كاهش تنیدگی در محیط كار
یافته های پژوهشی
پژوهشهای داخلی
پژوهشهای خارجی
خلاصه فصل

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
نوع پژوهش
جامعه آماری
گروه نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری
خلاصه فصل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
یافته های توصیفی
یافته های استنباطی
یافته های جانبی
خلاصه فصل

فصل پنجم
تفسیر نتایج
مقدمه
تفسیر خلاصه ای از پژوهش
بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
ضمائم
فهرست اشكال
عنوان
شكل (1-2):الگوی زیستی- روانی- اجتماعی
شكل(2-2):الگوی جدیدی از سلامت
شكل(3-2):ارتباط سلامت با سایر حوزه های مرتبط با سلامت
شكل(4-2):پایه های الگوی اعتقاد به سلامت
شكل(5-2):الگوی مراحل تغییر
شكل(6-2):راههای كه از طریق آنها تنیدگی به بیماری منتهی می گردد
شكل(7-2):سندرم سازش عمومی

فهرست جداول
عنوان
جدول (1-2): مقیاس درجه سازگاری مجدد اجتماعی
جدول (1-4): جدول فراوانی بر حسب جنسیت
جدول (2-4): جدول فراوانی بر حسب وضعیت تأهل
جدول (3-4): جدول فراوانی بر حسب میزان تحصیلات
جدول (4-4): جدول مقایسه فراوانی نمرات در همسران و خلبانان نظامی
جدول (5-4): نتایج توصیفی مربوط به گروه همسران خلبانان نظامی و همسران افراد عادی
جدول (6-4): نتایج توصیفی مربوط به فرزندان دختر و پسر خلبانان نظامی
جدول (7-4): نتایج توصیفی مربوط به فرزندان و همسران خلبانان نظامی
جدول (8-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه همسران خلبانان نظامی و همسران افراد عادی
جدول (9-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه فرزندان خلبانان نظامی و همسران خلبانان نظامی
جدول (10-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه فرزندان دختر و پسر خلبانان نظامی
جدول (11-4): جدول فراوانی همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته
جدول (12-4): نتایج توصیفی مربوط به همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته
جدول (13-4): نتایج حاصل از آزمون مستقل نمونه ها بین دو گروه همسران خلبانان در حین خدمت و همسران خلبانان بازنشسته

فهرست نمودارها
نمودار (1-2): طیف عافیت و بیماری
نمودار (1-4): نیمرخ روانی همسران و فرزندان خلبانان (118نفر)
نمودار (2-4): تعداد علائم مثبت مرضی در كل آزمودنیها
نمودار (3-4): نیمرخ روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی
نمودار (4-4): نیمرخ روانی فرزندان پسر و دختر خلبانان نظامی در مقایسه با هم
نمودار (5-4): نیمرخ روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با فرزندان خلبانان نظامی

دانلود مقاله بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد