دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی
دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی
فهرست مطالب
مقدمه : ۲
سختی و مقاومت : ۳
اثر صلبیت تیرها و ستونها روی ورق فولادی ۲۶
پایداری : ۲۸
مقدمه :
دو عامل تعیین کننده در سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی مانند سیستمهای مهاربند،‌دیوارهای برشی فولادی، قابهای ممان گیر، دیوارهای برشی بتنی و غیره سختی  و مقاومت   آنها میباشد. که به کمک دیاگرام بار – تغییر مکان جانبی آنها تعیین میگردد. در شکل ۶-۱ یک نمونه از این دیاگرامها در یک تصویر کلی نشان داده شده است.
در دیاگرام مذکور شیب خط OA سختی سیستم مقاوم نامیده می شود و Fu مقاومت و یا بار نهایی سیستم مذکور می باشد. همانطور که در شکل ۶-۱ b مشاهده میگردد رابطه بین بار و تغییر مکان جانبی در محیط الاستیک بصورت زیر است:
(۶-۱) F=KU
برای تعیین سختی سیستم در هر تراز دلخواه میتوان از رابطه (۶-۱) استفاده نمود،
سختی و مقاومت :
با توجه به لزوم کنترل تغییر مکان جانبی در ساختمانها،‌ سختی سیستم های مقاوم در برابر بارهای جانبی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. طبیعتاً همانطور که در شکل ۶-۱- b مشاهده می گردد سیستم هایی که دارای سختی بیشتری می باشند، تغییر مکان جانبی آنها در مقابل بارهای جانبی کمتر است.
از جمله عواملی که در رابطه با آنها لزوم کنترل تغییر مکان جانبی نقش اساسی دارد، میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
شکل ۶-۲ تعیین سختی سیستم در تراز دلخواه
– اثرات
– آسیب دیدن اجزاء غیر سازه ای
– حفظ تجهیزات و لوازم حساس در ساختمانهای خاص
– تأمین ایمنی
در عمل،‌ هنگامی که بارهای جانبی به سازه اعمال میگردد، سازه جا به جا شده و در نتیجه بارهای قائم نسبت به محورهای قابها و دیوارها خارج از محوری پیدا می نمایند. متعاقب آن سازه تحت اثر لنگری اضافه قرار می گیرد. جابجایی اضافی، باعث لنگر داخلی بیشتر برای تعادل با لنگر اعمالی ناشی از بارهای قائم خواهد شد. این اثر بار قائم ‍P بر تغییر مکان جانبی   به اثر   موسوم است . اثر مذکور در یک طره در شکل ۶-۳ بصورت ساده نشان داده شده است.
چنانچه سازه انعطاف پذیر و بار وزنی آن زیاد باشد، در حالت بحرانی نیروهای اضافی ناشی از اثر   ممکن است باعث افزایش تنش ها بیش از حد مجاز در بعضی از اعضاء شده و با ایجاد ناپایداری موجب انهدام سازه شوند. لذا استفاده از سیستم های مقاومی که در برابر نیروهای جانبی دارای سختی بیشتر و طبیعتاً تغییر مکان جانبی کمتری هستند میتوانند در کنترل این پدیده بسیار مؤثر باشند.
همچنین در صورت جابجایی قابل توجه سازه و در نتیجه تغییر شکل های زیاد، اعضای غیر سازه ای نظیر دربها، آسانسورها، تیغه ها ، نماها ، میان قاب ها و بخصوص تأسیسات ممکن است دچار آسیبهای جدی گردند. در بعضی ساختمانهای خاص همچون بیمارستانها ، موزه ها ، آزمایشگاهها و غیره که تجهیزات و لوازم حساسی رد آنها قرار دارد، جابجایی زیاد میتواند موجب خسارات جبران ناپذیر گردد که بدین لحاظ استفاده از سیستم های مقاوم با سختی زیاد را الزامی می نماید.
گر چه عموم محققین معتقدند که شتاب، مهمترین پارامتر نحوه پاسخ افراد به ارتعاش می باشد و ممکن است برای ساکنین ساختمانها بخصوص ساختمانهای بلند ایجاد انواع واکشنهای نامطلوب از اضطراب تا حالت تهوع نماید و باعث سلب آسایش آنها گردد، ولی جابجایی زیاد نیز میتواند باعث عدم ایمنی بخصوص در زلزله که نسبت به نوسانات باد، به دفعات کمتر بروز نموده و زمان ارتعاش معمولاً کوتاه بوده ولی حرکات آن شدیدتر می‌باشد، گردد. لذا معیار طراحی در زلزله قبل از آسایش که معمولاً در رابطه با باد مطرح است، ایمنی خواهد بود.
تغییر مکانهای جانبی را میتوان با افزایش سختی کاهش داد، ولی این افزایش سختی تأثیر مهمی بر کاهش شتابها نخواهد داشت. این موضوع را میتوان با در نظر گرفتن معادله عمومی حرکت یک سازه ، بخوبی مشاهده نمود.
(۶-۳)
از این رابطه میتوان دریافت که شتاب متناسب با   است که Umax تغییر اوج تغییر مکان و   فرکانس دورانی این حرکت می باشند. افزایش سختی سازه با ضریبی مانند   باعث کاهش Umax¬ با همان ضریب میگردد. در نتیجه حاصلضرب   و شتاب اوج بدون تغییر می مانند.
۶-۱ دیاگرام بار – تغییر مکان برشی دیوارهای برشی فولادی
در صورتی که یک پانل برشی فولادی به عنوان یک طبقه مجزا بصورت شکل ۶-۴ در نظر گرفته شود، برای دستیابی به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی آن با توجه به تئوری ارائه شده توسط نویسنده و همکار،‌میتوان ورق فولادی و قاب را از یکدیگر تفکیک نموده و دیاگرام مذکور را برای هر کدام از آنها بدست آورد. سپس با جمع آثار آنها به دیاگرام بار – تغییر مکان برشی پانل دست یافت.
۶-۱-۱- دیاگرام بار – تغییر مکان برشی ورق فولادی
در صورتی که فرض کنیم :
شکل ۶-۴ : پانل برشی فولادی به صورت یک طبقه مجزا
– رفتار ورق فولادی بصورت الاستیک و کاملا پلاستیک باشد.
– ستونها به اندازه کافی صلب باشند بطوری که بتوان از تغییر شکل آنها در محاسبه تغییر شکل برشی ورق فولادی صرفنظر نمود و همچنین بتوان فرض نمود میدان کششی تشکیل شده پس از کمانش ورق بصورت یکنواخت تمام سطح ورق را فراگیرد.
– ورق فولادی دارای اتصال ساده با قاب اطراف خود باشد.
– اختلاف بین مقدار میان کششی در دو طبقه مجاور کوچک بوده بطوریکه ممان ایجاد شده در تیرهای طبقات در اثر میدان کششی ناچیز باشد.
– بتوان از اثر تنشهای ناشی از خمش بر روی تنش های کمانشی ورق صرفنظرنمود. میتوان ورق فولادی را قبل از کمانش و بعد از آن مورد بررسی قرار داده و دیاگرام بارجانبی – تغییر مکان برشی آنرا بدست آورد. در شکل ۶-۵ دیاگرام مذکور نشان داده شده است. همانطور که در این شکل مشاهده میگردد نقطه C حد کمانش و نقطه D حد جاری شدن ورق فولادی را نشان میدهند که در مباحث بعد به روش محاسبه حدود ذکر شده پرداخته شده است.
شکل ۶-۵ دیاگرام بار – تغییر مکان برشی ورق فولادی
قبل از کمانش
تا قبل از کمانش ورق فولادی وضعیت تنش ها در شکل ۶-۶ a- نشان داده شده است. در این حالت تنش های مساوی کششی و فشاری اصلی در امتداد زاویه ْ۴۵ و ْ۱۳۵ تا زمان رسیدن آنها به تنش بحرانی کمانش ورق تشکیل میگردد. تنش برشی بحرانی ورق فولادی با فرض تکیه گاه ساده از تئوری کلاسیک پایداری قابل محاسبه است.
(۶-۴)
که در آنt ضخامت ورق فولادی ، E ضریب ارتجاعی  و   ضریب پواسون  بوده و K از روابط زیر بدست می آید.
(۶-۵) برای
(۶-۶) برای
در این حالت نیروی برشی ورق فولادی هنگام کمانش آن برابر خواهد بود با
(۶-۷)
شکل ۶-۶ وضعیت تنش ها در ورق فولادی قبل و بعد از کمانش ورق
همچنین تغییر مکان برشی ورق فولادی هنگام کمانش آن از رابطه زیر قابل محاسبه است.
(۶-۸)
که در آن   کرنش برشی  و همانطور که در تئوری های کلاسیک صفحات آمده است مقدار آن برابر است با
(۶-۹)
G در رابطه فوق ضریب ارتجاعی برشی می باشد.
(۶-۱۰)
در شکل (۶-۵) بار و تغییر مکان برشی در نقطه C که حد کمانش ورق فولادی را نشان میدهد به ترتیب به کمک روابط (۶-۷) و (۶-۸) بدست می آید.
در صورت ضخیم بودن ورق فولادی بطوری که تنش برشی بحرانی   ، در آن از یک تنش برشی حد جاری شدن آن   ، تجاوز نماید، در آنصورت،‌از نقطه نظر تئوریک ورق فولادی زمانی جاری خواهد شد که
(۶-۱۱)
به عبارت دیگر در این شرایط ، نقطه C در شکل ۶-۵ به نقطه D منتقل خواهد گردید.
در رابطه (۶-۱۱) ،   حد جاری شدن ورق فولادی در آزمایش تک محوری کششی بوده و مقدار تنش برشی حد جاری شدن ورق فولادی ،   براساس معیار جاری شدن فون میزس  می باشد.
پس از کمانش
در صورت نازک بودن ورق فولادی و کمانش آن قبل از جاری شدن، ورق پس از کمانش قادر به تحمل تنش های فشاری بیشتر نخواهد بود ولی همانطور که در شکل ۶-۶ مشاهده میگردد، تنش های کششی تا جاری شدن ورق فولادی میتوانند افزایش یابند. بدین ترتیب پس از کمانش ورق با شکل گیری تدریجی میدان کششی و گسترش آن در تمام سطح آن مکانیزم باربری جدیدی ایجاد میگردد که در شکل ۶-۶b-  نشان داده شده است و آن را پس کمانش  می‌نامند.
اگر زاویه میدان کششی بوجود آمده   فرض شود، شکل ۶-۶- b ، تنش های داده شده در ورق فولادی هنگام جاری شدن در مختصات x-y بدون منظور نمودن تنش های بحرانی هنگام کمانش برابر خواهد بود با
(۶-۱۲)
(۶-۱۳)
(۶-۱۴)
همانطور که در شکل ۶-۶- c مشاهده می گردد تنش های ورق فولادی در مختصات x-y پس از کمانش با منظور نمودن تنش های بحرانی از روابط زیر قابل محاسبه می باشد.
(۶-۱۵)
(۶-۱۶)
(۶-۱۷)
در روابط فوق   ، تنش حد جاری شدن میدان کششی بوجود آمده در ورق میباشد.
براساس معیار جاری شدن فون میزس، ورق فولادی زمانی جاری می گردد که
(۶-۱۸)
با قراردادن مقادیر از روابط (۶-۱۵) ، (۶-۱۶) و (۶-۱۷) در رابطه (۶-۱۸) و با توجه به اینکه
(۶-۱۹)
می باشد، می توان نوشت
(۶-۲۰)
بدین ترتیب به کمک رابطه‌(۶-۲۰) میتوان   را در زمان جاری شدن ورق فولادی محاسبه نمود. در این حالت نیروی برشی ورق هنگام جاری شدن آن که حد نهائی باربری آن میباشد برابر خواهد بود با
(۶-۲۱)
همچنین تغییر مکان برشی ورق فولادی هنگام جاری شدن که تغییر مکان برشی حد الاستیک نامیده میشود از رابطه زیر قابل محاسبه است.
(۶-۲۲)
در این رابطه Uwcr ، تغییر مکان برشی ورق فولادی در هنگام کمانش میباشد و از رابطه (۶-۸) قابل محاسبه است و Uwpb تغییر مکان برشی ناشی از تنش های میدان کششی،   است که در شکل ۶-۶-b نشان داده شده است و میتوان آنرا با مساوی قراردادن کار انجام شده توسط نیروی برشی ناشی از تنش مذکور، با انرژی کرنشی   ورق فولادی محاسبه نمود…

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است