دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم

فهرست مطالب

فصل اول

طــــــــرح پژوهــــــــش
1-1 بیان مسئله
2-1 : اهمیــــت موضوع
2-1 : بررسی متون
1-2-1 : تعادل در افراد سالمند سالم
2-2-1 : تعادل در افـــــراد مبتلا به سکته مغزی
3-1 : اهــــــداف پژوهـــــــش
4-1 : متغیرهای مورد مطــــــالعه
5-1 : تعــــــریف مفــــــاهیم
تعــــــریف کاربـــــــردی
کنتــــــرل تنــــــه Trunk Control
همی پلژی / همی پارزی Hemiplegia/ Hemiparesis
6-1 فرضیــــــات
6-1 : روش بررســــــــی
1-6-1 : جمعیــــــت مورد مطــــــالعه
2-6-1: روش نمــــــونه گیــــــری
3-6-1 : معیــــــارهای حذف واضــــــافه
معیارهای حذف واضافه برای افراد سالم :
4-6-1 : روش کار وجمع آوری اطلاعات
مصـــــاحبه
مشاهده ومصاحبه ارزیابی های اختصاصی
روش کار
7-1 : روشهــــــای آماری
8 – 1 : ملاحظات اخلاقـــــــی
فصـــــــل دوم
مباحث نظـــــری وپیشینـــــهُ پـــــژوهش
مقـــــــدمه:
« بخش اول »
1 – 2 : سکته مغزی
2-2 : علل بروز سکته مغزی
3-2 : تاُثیرات سکته مغزی
1-3-2 :اختلالات حرکتی پس از CVA
اختلالات همراه :
2-3-2 : اختلال در تعادل
مکانیزم حسی
مکانیزم حرکتی
3-3-2 : کنترل تنه دربیماران سکته مغزی
4-2 : نقش سیستمها در کنترل پوستچرال
5-2 : کنترل حرکتی در وضعیت ایستاده
1-5-2 : alignment بدن
2-5-2 : فاکتورهای مؤثر درمورد تون عضلانی درحالت ایستاده
3-5-2 : تون عضلانی :
6-2 : عوامل مؤثر ثبات دروضعیت ایستاده
7-2 : استراتژیهای حرکتی درحین اعمال اغتشاش
8-2 : ثبات درصفحه جلویی – عقبی
1-8-2 : استراتژی مچ پا :
2-8-2 : استراتژی مفصل هیپ
3-8-2 : استراتژی stepping
9-2: ثبات داخلی – خارجی
10-2 : مکانیزم حسی در کنترل پوستچرال
1-10-2 : سیستم بینـــــــایی
2-10 – 2 : سیستم حسی پیکری
3-10-2 : سیستم وستیبولار :
11-2 : تغییرات تعادل با افزایش سن
فصـــــــل ســـــــوم
نتــــــــــایــــــــج
1-3 : مقـــــــــدمه
2-3 : توصیف اطلاعات وداده های آماری
3-3 : تحلیــــــل اطـــــلاعات و داده های آمــــــاری
1-3-3 : فرضیـــــه اول
1-3-3 : فــــــــرضیه دوم
2-3-3 : فـــــــــرضیــــه ســـــوم
فصـــــــــل چـــــهارم
بـــــحث ونتیـــــــــــجه گیری
مــــــقدمه
1-4 : مـــــروری بر مفـــــاهیم پایـــــــه
1-1-4 : مشکلات هماهنــــــگی حرکتــــــی
1) اختلال در مرحله بندی sequencing
الف ) برعکس شدن الگوی بکارگیری عضلات
ب) تاُخیر دربکارگیری عضلات پروکزیمال سینرژی
ج) انقباض همزمان عضلات آنتاگونیست
2 ) تاُخیر در فعال شدن جوابهای پوستچرال
3 ) مشکلات درسطح بندی آمپلی تود جواب عضلانی
4) : مشکلات تطابق حرکتی
2-1-4 : مشکلات حسی
الف )ازدست دادن یک حس
ج) وزن گذاری خشک ( inflexible ) برروی اطلاعات حسی
عدم تطابق حسی می تواند ناشی از وزن گذاری خشک برروی اطلاعات حسی باشد . این بدان معناست که دربیماران با نقص نرولوژیک ، به یک حس وابستگی زیادی پیدا می کنند مثلاً وابستگی به بینایی یا حسی – حرکتی . هنگامی که حس های دیگر پیام کمتری ارسال نمایند دقت گزارشهای نهایی کاهش پیدا می کند وبی ثباتی حاصل می شود
1) اختلال در تفسیر اطلاعات حسی
2-4 : بررسی مقایسه ای نمره کلی آزمون برگ درافراد سالم سالمند با افراد بیمار همی پلژی
• بحــــــــث
3-4 : بررسی مقایسه ای نمره ایستای آزمون برگ درافراد سالم سالمند باافراد بیمار همی پلژی
• بحــــــــث
4-4 : بررسی مقایسه ای نمره پویای آزمون برگ درافرادسالم سالمند با افراد همی پلزی
• بحــــــث

دانلود مقاله بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد