ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد
دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد

دانلود مقاله تاثیر اقتصادی مسجد جامع بر شهر یزد
فهرست
چكيده: 2
كليد واژگان: 2
مقدمه : 3
فصل اول: مقدمه اي بر مشخصات تحقيق 4
1-1- بيان موضوع و تشريح آن: 4
1-2- اهميت و ضرورت مطالعه 5
1-3- محدودة مورد مطالعه 6
1-4- سؤالات تحقيق: 6
1-5- متدولوژي 6
1-6- محدوديت ها و امكانات تحقيق 7
فصل دوم: 8
خلاصه اي از شرايط جغرافيايي شهر يزد 8
2-1- شرايط طبيعي 8
2-1- موقع جغرافيايي- حدود وسعت 8
الف) موقع رياضي 8
ب) موقع نسبي 8
ج) حدود و مرزها 10
2-1-2- زمين شناسي 10
2-1-3- اقليم حاكم و مشخصات آن 11
2-1-4- منابع آب 11
2-1-5- نتيجه گيري و بيان كلي شرايط طبيعي 12
2-2- مشخصات اجتماعي، انساني و اقتصادي: 13
الف: وجه تسميه يزد 14
2-3- پيشينه تاريخي شهر يزد (يا اشاره به مسجد جامع) 19
فصل سوم: 22
3-1- پيشينه ي تاريخي مسجد جامع يزد 22
3-2- موقع و جايگاه مسجد جامع 29
فصل چهارم 34
4-1- جايگاه مسجد جامع يزد در جذب توريسم و نتايج اقتصادي حاصل از آن: 34
4-1-1- اقتصاد گردشگري 35
4-1-2- فرصت هاي شغلي و مشاركت اقتصادي: 36
4-2- فعاليت بخش تجاري خيابان مسجد جامع يزد 42
4-2-1- جدول ها و نمودارها 44
سؤالات تشريحي 54
4-2-2- نتيجه گيري 55
4-2-3- راهكارها : 56
4-3- فعاليت سازمان ميراث فرهنگي و جهانگردي استان يزد 56
خلاصه مطالب و نتيجه گيري 60
ارائه پيشنهادات: 62
منابع و مأخذ 65
 تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد
چكيده:
تحقيق فوق در خيابان مسجد جامع انجام شد و هدف كلي آن شناخت تأثير اقتصادي مسجد جامع بر شهر يزد بود و هدف ديگر آن انجام يك كار دانشجويي است. نوع تحقيق توصيفي تحليلي و از روش پرسش نامه اي براي جمع اوري اطلاعات و داده هاي آماري استفاده شد.
و سؤال اصلي (آغازين) اين تحقيق اين است كه:
آيا موقعيت مسجد جامع توانسته است بر اقتصاد و توسعه شهر يزد تأثير گذارد و نتيجه اي كه از اين تحقيق گرفته شد. اين بود كه از مهمترين بناهاي بافت قديمي بوده. اثرات اقتصادي آن بسيار زياده تا حدودي هم تحقيق استفاده شد و حجم نمونه را تعداد 25 نفر كه از ليدرها، توريست ها و مغازه داران پرسش به عمل آمد.
كليد واژگان:
اقتصاد، توسعه، توريست، مسجد جامع
مقدمه :
همانطور كه مي دانيم صنعت گردشكري به عنوان يكي از بخش هاي مهم اقتصادي و اجتماعي كشورهاي صنعتي و در حال توصعه جهان به شمار مي آيد و سرمايه گذاري در اين بخش قابل توجهي را در فرايند توسعه ملي فراهم مي‌آورد. شكي نيست كه همه كشورهاي جهان در رقابتي فشرده و در پي بهره گيري از مزاياي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به ويژه در يافت سهم بيشتري از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال از اين صنعت خدماتي در كشور خود هستند توسعه صنعت گردشگري در ايران به خصوص در استان هايي كه از لحاظ جاذبه هاي توريستي غني هستند نتايج مثبتي را در جامعه خواهد گذاشت.
استان يزد يكي از استان هاي پنج گانه برتر كشور از نظر جاذبه هاي متنوع گردشگري است كه با اختيار داشتن بافت اكولوژيكي، معماري گلي و خشت خام و جاذبه هاي متنوع تاريخ، فرهنگي و مذهبي از نظر گردشگران داراي اهميت فوق العاده اي
مي باشد كه در اين ميان درخشان ترين بناي يزد يعني مسجد جامع كبير نقش بسيار مهمي در جذب گردشگران داخلي و خارجي دارد.
در نتيجه مي تواند در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي شهر و هم چنين استان تأثير به سزايي داشته باشد و اين اثر تاريخي زيبا از گذشته هاي دور تا به امروز انسان‌هاي شيفته هنر معماري را از سرزمين هاي دور و نزديك به سوي خود كشانده است و نقش به سزايي در رونق جهانگردي اين ديار داشته است.
فصل اول: مقدمه اي بر مشخصات تحقيق
1-1- بيان موضوع و تشريح آن:
شهر موجودي است زنده و پويا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان، متشكل از اجزاء فيزيكي و انساني و روابط پيچيده ميان آنها و متبلور از نقش انسان و انديشه والاي او و متأثر از عوامل و شرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، تاريخي، جغرافيايي و سياسي ويژه است. بدون شك مسجد جامع يكي از اين عناصر بوده است. اكنون با  از بين رفتن اين مركز محلات. محلات قديمي از رونق افتاده است اما امروزه اين مجموعه هاي تاريخي به عنوان عناصر ميراث فرهنگي به شمار مي رود كه مي توانند در جذب توريست داخلي و خارجي نقش به سزايي داشته باشند و سازمان ميراث فرهنگي با توجه به اقداماتي كه در اين زمينه انجام داده توانسته است صنعت توريست را گسترش دهد و باعث ايجاد فرصت هاي شغلي شود.
زيرا فرصت هاي شغلي تشكيل دهنده اين بخش است. علاوه بر اين عوامل نبايد موقع جغرافيايي و ارتباطي خاصي از يزد در مركز كشور داشته را فراموش كرد كه از روزگاران پيش همواره نزد سياحان، بازرگانان و مسافران داراي جايگاه ويژه اي بوده است اين ويژگي در سرنوشت استان به ويژه يزد به عنوان مركز استان تأثير به سزايي گذاشته و موجب رواج و رونق بازرگانان رفت و آمدهاي بسيار و آثار فراوان اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي شده است.
1-2- اهميت و ضرورت مطالعه
انتخاب مسجد جامع به عنوان بناهاي مهم شهر يزد بررسي جايگاه آن در نقش اقتصادي شهر و توسعه آن حائز اهميت است. مسجد جامع يزد به عنوان مهمترين و معتبرترين اثر معماري واقع در حاشيه كوير مركز ايران مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي شهر يزد. استان و حتي ناحيه هم تأثير گذار باشد لذا ضرورت تحقيق از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و تأثير ات آن در توسعه اقتصادي شهر مورد توجه است كه اميد است با تلاش و كوشش متخصصان و مسئولين مربوط از اين موهبت هاي خدادادي اين سرزمين استفاده شود و صنعت بدون دور و صادرات نامرئي محصولات يا خدمات توريست را در كنار ديگر بخش هاي صنعتي و كارخانه اي بتواند علاوه بر رشد و توسعه اقتصادي باعث اعتلاي فرهنگ مردمان اين ديار شود.
 1-3- محدودة مورد مطالعه
شهر يزد با حدود 5/99 كيلو متر مربع در مركز استان يزد در مسير راه اصفهان، كرمان قرار دارد و داراي مختصات جغرافيايي 31 درجه و 54 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 23 دقيقه طول شرقي قرار دارد و به منزله پل ارتباطي بين مناطق شمال و جنوب كشور محسوب مي شود جاده معروف سنتو كه بندرعباس را به تهران متصل مي‌كند از ميان اين استان و از شهر يزد مي گذرد و مسجد جامع كبير يزد در قلب برزن نهادادن كه هسته تاريخي بافت قديم شهر يزد به شمار مي روند قرار رفته است.
1-4- سؤالات تحقيق:
1- جايگاه مسجد جامع در جذب توريسم براي شهر يزد چيست؟
2- آيامسجد جامع به عنوان مهمترين اثر تاريخي شهر يزد توانسته است در اقتصاد اين شهر تأثير گذار باشد.
1-5- متدولوژي
اين تحقيقي كه جهت انجام يك كار دانشجويي بوده است هدف آن بررسي اثرات مسجد جامع يزد و جايگاه آن در نقش اقتصادي شهر يزد مي باشد كه روش جمع اوري اطلاعات به شيوه ميداني و كتابخانه اي بوده و اين تحقيق توصيفي، تحليلي
مي باشد و هم چنين در اين تحقيق براي ترسيم نمودارهاي مربوطه از نرم افزار Cxcell‌ استفاده شده است.
1-6- محدوديت ها و امكانات تحقيق
اين تحقيقي مانند هر تحقيق ديگري داراي محدوديت ها و امكاناتي بوده است از جمله:
1- كمبود آمار و اطلاعات از سوي سازمان ميراث فرهنگي
2- عدم همكاري كتابخانه وزيري
3- نا مناسب بودن شرايط آب و هوايي (گرماي بيش از حد هوا)
4- عدم جواب صحيح مغازه داران و ليدرها.
فصل دوم:
خلاصه اي از شرايط جغرافيايي شهر يزد
2-1- شرايط طبيعي
2-1- موقع جغرافيايي- حدود وسعت
الف) موقع رياضي
شهر يزد با وسعت حدود 5/99 كيلومتر در مركز استان يزد در مسير راه اصفهان و كرمان قرار دارد و داراي مختصات جغرافيايي 31 درجه و 54 دقيقه عرض شمالي و 54 درجه و 23 دقيقه طول شرقي است و متوسط ارتفاع آن از سطح دريا بيش از 1200 متر مي باشد.
ب) موقع نسبي
استان يزد (و به تبع آن شهر يزد) چون در واحد طبيعي بيابان مركزي ايران و در حدود محدودة خشك و بياباني دنيا قرار دارد. محدوديت هاي شديدي در زمينه آب دارد. علاوه بر اين يزد به دليل موقعيت جغرافيايي ويژه اي كه در مركز ايران دارد در طول تاريخ همواره به دور از بحران ها و درگيري ها و تداخل فرهنگي قرار داشته است…
فرمت : ورد | صفحات:67
نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است