دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

فهرست مطالب

شهر : 4
شهرداري وتاريخچه آن در ايران : 6
الف = شهرداري 6
ب = تاريخچه شهرداريها ي ايران 7
وظايف شهرداري : 10
، و ورزشگاه مطابق اصول صحيح  وفني . 12
حفظ اموال متعلق به شهرداري 13
قانون شهرداريها 14
فصل اول – در تاسيس شهرداري 14
فصل دوم – انتخاب انجمن شهر 1 15
فصل سوم – در تشكيل انجمن شهر 2 15
فصل چهارم در وظائف انجمن 15
ماده 49 20
تبصره 20
انتخاب شهرداري ومعاون شهرداري 21
الف : شهردار 21
استعفاء كتبي 22
ماده 51 22
مواد 62-64 لغو شده 24
ب- مقررات مالي 24
ماده 72 ملغي شده 27
فصل هشتم در مقررات جزائي 33
فصل نهم خاتمه 34
امور مالي وتعاريف اصطلاحات ذير بط 48
تعاريف 49
بودجه : 49
صلاح بودجه : 49
متمم بودجه 50
تفريغ مالي 50
سال مالي : 50
اعتبار 51
تعهد : 51
هزينه 51
تمجيل : 51
تنخواه گردان 52
پيش پرداخت : 52
علي الحساب : 52
دفتر روزنامه : 52
دفتر معين : 53
دفتر كل : 53
مساعده : 53
مزايده : 54
مناقصه: 54
3-در آمدناشي از عوارض اختصاصي : 56
5-كمكهاي اهدائي دولت وسازمان دولتي : 58
بهبود عبور مرور شهري : 59
امور اداري وپرسنلي 60
سازمان كارگري 62
مسختدم پيماني 63
شغل و رشته : 64
پست سازمان : 64
ترفيع : 65
ارتقاع گروه : 65
انتقال : 65

مقدمه

درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند آرامش و آسايش ديگران را تامين نمايد بوجود مي آيد .

شهر :
تاكنون تعريف جامعي براي شهر كه در برگيرنده همه يا بيشتر ويژگيهاي آريا شد بيان نشده است يا اگر هم بيان گرديده مورد خرده گيري جامعه شناسان شهري بوده است كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از ذكر تعاريفي كه در فرهنگهاي مختلف از شهر بعمل آمده خود داري ميگردد.
بهر حال ميتوان شهر را قطعه زميني دانست كه قسمتي از اجتماع بشري را در خود جاي داده وهمانند ماشين عظيمي است كه نيروهاي گوناگوني آن را به فعاليت واداشته وبدان روح داده بنحويكه بعنوان واحدي اجتماعي – سياسي واقتصادي با كار كرد عمومي غير كشاورزي ( بازرگاني – صنعتي ياهر دو ) مطرح وبدليل نقل وانتقال جمعيت مبادله وتبادل افكار وانديشه وايدها بين مردم شهر وروستا نشينان وتمركز مراكز سياسي واقتصادي مملكتي در شهرها زندگي مردم روستاها را بيش از حد تصور تحت تاثير قرار ميدهد كه اين خود بر اهميت اين واحد وطبعاً شهرداري بعنوان موسسه اي كه اگر نگوئيم تمامي امور ، بخش مهمي از امور شهري را عهده دار است ميافزايد.
در قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تير 1362 مجلس شوراي اسلامي شهر چنين تعريف شده است .
ماده 4 شهر محلي است با حدود قانوني كه محدوده جغرافيايي بخش واقع شده واز نظر بافت ساختماني ، اشتغال وساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت صنعت ، كشاورزي ، خدمات وفعاليتهاي اداري اشغال داشته ودر زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار وكانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي سياسي حوزه جذب نفوذ پيرامون خود بوده وحداقل داراي ده هزار نفر جمعيت ميباشد .

شهرداري وتاريخچه آن در ايران :
الف = شهرداري
تحولات اجتماعي ، تغييرات اجتماعي و پديده هاي ناشي از پيشرفت تكنولوژي عصر جديد مسائل ومشكلات در زندگي شهري واداره امور شهر ايجاد كرده كه شهر نشينان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده كه بيشتر وقت و فكر خود را جهت چاره جوئي وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشيني صرف نمايد . وهمانطور يكه قبلاً اشاره شد تمركز مراكز سياسي – اجتماعي – اداري واقتصادي در شهرها تبادلات تجاري وافكار وانديشه ها بين مردم شهر وروستا نشينان نيز موجب مزيد علت گرديده تا موسستاتي جهت پيگيري مسائل شهري وارائه خدمات عمومي شهرها در نظر گرفته شوند كه اين موسسات همان شهرداريها ميباشد كه هم اكنون بيش از 80 سال از فعاليت شهرداريها در ايران ميگذرد .

ب = تاريخچه شهرداريها ي ايران
1- اولين قانون شهرداري با عنوان : قانون بلديه درتاريخ 30 ربيع الاخر سال 1325 هجري قمري مطابق با سال 1283 هجري شمسي در پنج فصل و 108 ماده به تصويت رسيده و ميتوان گفت تا قبل از اين تاريخ شهرداري به مفهوم امروزي درايران وجود نداشته است . طليعه قانون مذكور چنين است .
مقصود اصلي تاسيس بلديه حفظ شهرها وايفاي حوائج اهالي شهر نشين است در آن زمان شهرداري موسوم به بلديه ورياست آن بارئيس انجمن بلديه وعنوان شهردار كلانتر بوده است .
2- در سال 1309 هجري شمسي به روز 130 ارديبهشت قانون مصوب سال 1325 هجري قمري ملغي جانشين آن قانون ديگري باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنين است :
اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه نظامنامه مذكور در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدي همان محل است .
3- در تاريخ 6 خردادماه سال 1309 هجري شمسي با تصويب نظامنامه بلديه بر اساس ماده 5 قانون بلديه مصوب 1309رياست بلديه از طرف وزارت داخله وزارت كشور معين و منصوب مي گردد .
به نمايندگان انجمن بلديه طبق مواد نظامنامه وكلاي بلدي گفته مي شود ودوره وكالت آ‎نها نيز در سال شمسي بوده است .
4- قانون تشكيل شهرداريها وانجمن شهرها وقصاب مصوب 4 مرداد ماه 1328 در 7 فصل و 50 ماده جايگزين قوانين سابق گردد .

دانلود مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد