هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری ،آرزوی دیگران است.(جک لندن)
خانه » پروژه » عمران » دانلود مقاله تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح
دانلود مقاله تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح

دانلود مقاله تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح

تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح
فهرست مطالب
«تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح» ۱
نمادها(نمادگذاری): ۱
EDci  پراکنش انرژی ناشی از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپیوستگی ۲
مقدّمه: ۴
نمونه های آزمایش: ۸
آزمایش ۱ : ۹
آزمایش ۲: ۱۰
آزمایش ۳: ۱۱
آزمایش ۴ : ۱۱
مقایسه بین پیش بینی های پلاستیسیته و نتایج آزمایش : ۱۲
بحث پیش بینی های نظریه پلاستیسیته حدّ بالایی: ۱۴
نتیجه گیری: ۱۵
قدردانی: ۱۷
۱ـ مقدمه : ۲۰
۲ـ مروری بر مطبوعات : ۲۱
۳ ـ  انهدام برجهای مرکز بازرگانی جهان : ۲۳
۱ـ ۳ ـ ساختار برجها : ۲۳
۲ـ۳ـ  انهدام برجها : ۲۵
۱ـ۲ـ۳ـ تئوری فروپاشی : ۲۶
۲ـ۲ـ۳  شکل های فرو ریزی : ۲۹
۳ـ۲ـ۳ خاصیت ضد آتش : ۳۰
۳ـ۳  نحوه خروج : ۳۰
۱ـ۳ـ۳  راه پله ها : ۳۱
۲ـ۳ـ۳  آسانسورها : سریعترین راه خروج ۳۲
۴ـ نظریاتی در طرح ، سنجش و بهینه سازی سازه ای : ۳۳
۶ ـ  نتیجه گیری ۳۷
پیوک A – نمونه  ها ۳۹
A3.1  . مقدمه ۳۹
A3-2-1 J  تو صیف ساختمان ۳۹
A 3-2-2 سطح تحقیق و بررسی ۴۰
A 3-2-3سطح اجرا ۴۱
A 3-2-4 ناحیه زلزله خیز ۴۱
A 3-2-5 نوع ساختمان ۴۱
A3-3 گزینش فاز (تایر۱) ۴۱
A3-3-1 مقدمه ۴۱
A3-3-2 ساختمانهای پنج مارک ۴۲
A 3-3-3 انتخاب فهرست کامل (صورت) ۴۲
A3.3.5مفرومات بیشتر ازریابی ۴۳
سیستم ساختمان ۴۳
نیم طبقه ندارد ۴۴
A3.3.6  فهرست  کنترل پی و مخاطرات هندسی ۴۸
مخاطرات هندسی ۴۹
شرایط پی ۵۰
سطح اجرای اینست جانی ۵۰
A3.3.9 فهرست مؤلفه های غیر ساختاری پایه ۵۱
جداکننده ها ۵۲
سیستم های سقف ۵۲
لوازم برقی ۵۳
روکش مصالح ۵۵
دودکش ساختمان ۵۶
پلکان ۵۶
تجهیزات مکانیکی و برقی ۵۷
لوله کشی ۵۸
انبار کردن وبخش مواد خطر ساز ۵۸
A3.4مرحله ارزیابی بیشتر (۲تایر ) ۵۹
A3.5 گزارش وارزیاب نهایی ۵۹
«تاًثیرات تقویت تراکمی بر روی استحکام برشی تیرهای پل بتن مسلح»
ظرفیت برشی پیش بینی شده از تیرهای بتن مسلح موجود یک موضوع مهمی است که لازم است به تفصیل بیشتری ذکر شود. توجه در خصوص اینکه آیا کد ارزیابی پل جاری برای انگلستان خیلی محافظه کارانه است هنگامی که مقاومت برش تیرهای بتن موجود ارزیابی می گردد که حاوی مقادیر قابل ملاحظه ای از فولاد می باشد در طی ارزیابی نا دیده گرفته می شود. این مقاله به تاثیرات سودمند چنین فولاد تراکمی ای بر روی استحکام برش تیرهای بتن مسلح توجه دارد. نتایج بررسی آزمایشگاهی با پیش بینی های کد جاری برای استحکام برش تیرهایی مقایسه می شوند که فرض می شوند صرفاً حاوی فولاد کشش می باشد. فشردگی های بعدی با یک راه حل پلاستیسیته حدّ بالایی انجام می شوند که قادر است تمام تقویت فولاد را در یک تیر بتن در نظر بگیرد. دلایل متعددی وجود دارند که چرا پل ها مخازن پنهان استحکام را، نشان می دهند و عمل غشاء فشاری احتمالاً از همه مهمتر است. با این حال، دلایلی از قبیل حضور فولاد فشاری به استحکام پنهان کمک می کند طوری که تحقیق از این نوع، برای ارزیابی درست و انجام پیش بینی های استحکام لازم است. و نشان داده می شود که حضور فولاد با فشردگی زیاد دارای تأثیر چشمگیری بر روی ظرفیت تیرهای پل بتن مسلح است که دارای تقویت نهایی برش می باشد.
نمادها(نمادگذاری):
Abs مساحت فولاد تحتانی در تیر                  d عمق مؤثر تیر
Ats مساحت فولاد فوقانی در تیر                   a طول دهانه برش
                 D  نرخ  پراکندگی یا پراکنش انرژی در واحد حجم
                bs d فاصله از نقطه دوران تا فولاد کف(تحتانی)
                ts d فاصله از نقطه دوران تا فولاد سر(فوقانی)
 ED               نرخ پراکنش انرژی کل در سیستم
EDc              پراکنش انرژی ناشی از بتن (صرفاً)
               EDci  پراکنش انرژی ناشی از بتن در هر نقطه در امتداد خط     ناپیوستگی
 EDs              پراکنش انرژی ناشی از فولاد (صرفاً)
                  fc  استحکام فشاری مؤثر بتن ( (  fc=yfcu                    fcn                    استحکام مکعب فشاری بتن
ft  استحکام کشش بتن
fy استحکام تسلیم فولاد
Pهر بار بکار رفته (N )
aزاویه بین جهت     i  و خط ناپیوستگی
بردار جابجایی نسبی در عرض یک خط ناپیوستگی
iبردار جابجایی نسبی در هر نقطه در امتداد یک خط از ناپیوستگی
IPفاصله از خط دوران تا بار نقطه اول(mm)
Lstirrap طول دهانه برش که بر روی آن رکاب ها(Stirrups) بطور مؤثر لنگر می شوند.
nتعداد رکاب هایی که ناپیوستگی مفروض را قطع می کند
Uجابجایی افقی نمادی از بخش صلب
WDکار خارجی کل انجام شده بر روی سیستم
Xعمق تا محور خنثی بصورت یک تناسب از d
 aزاویهبین       و خط ناپیوستگی
دوران بفش صلب
زاویه داخلی اصطحکاک برای بتن
Vضریب تأثیر برای بتن
PS                 درصد فولاد طولی در تیر
  Psv                          درصد فولاد رکاب (Stirrup)در تیر
مقدّمه:
به دلیل افزایش ترافیک و وزن بالاتر کامیونها،هر پل ای در انگلستان از لحاظ استحکام برش و انعطاف پذیری اش ،بصورت بخشی از برنامه ارزیابی پل انگلستان مورد ارزیابی قرار می گیرد. مؤسسهبزرگراه ها،ناحیه(مساحت) ای از بتن را تعریف کرده است. موسوم به ارزیابی استحکام برش تیرهای پل بتن، که حاوی مقادیر قابل توجهی از فولاد (متراکم) است. راهنمای ارزیابی پل انگلیسی BD 44/95 حضور فولاد(متراکم) فوقانی را نادیده می گیرد هنگامی که استحکام برشی یک تیر بتن مسلح را پیش بینی می نماید این موارد در طی یک فرآیند طراحی قابل بررسی می باشند.با این حال، ارزیابی فعلی با استفاده از نظریه الاستیک یک درک محافظه کارانه از استحکام یک پل بتن موجود را ارائه می کند اکثر پل های بتنی موجود دارای مقادیر کافی از فولاد برای ایجاد یک قفسه برای ساختمان Stirrup هستند. اما این فولاد(ثانویه)در طی ارزیابی نادیده گرفته میشود.این امر منجر به ترمیز غیرضروری شده و از لحاظ بالقوه برای جامعه در طی ارزیابی یک پل موجود،گران قیمت است.
کار زیادی برای چندین دهه به صورت ضرایب گوناگون انجام شده است که بر روی استحکام برشی تیرهای بتن تأثیر می گذارد(استحکام بتن،درصد تقویت کششی،درصد تقویت Itirrup ).
با این حال، کار کمی برای تعیین تأثیرات فولاد بر استحکام برشی تیرهای بتن انجام شده است کانینر و گروه محققان تمام فولاد را در تحلیل های خودشان با توسعه نظریه میدان فشرده انجام داده اند.
آنها متوجه شده انداستحکام فشار بتن در ارتباط با پهنا و تعداد ترک های کششی از بین میرود که موازی با تنش فشاری می باشد  . Kemp وalsafi  استفاده از راه حل پلاستیک ـ صلب مرز بالایی را پیشنهاد کردند که توسط نیلسن و براستروپ بدست آمد. امّا از یک روش دیگر استفاده کرد که پیشنهاد می کند که: دوران های بلوک های صلب  در نقص برشی رخ می دهد شبیه به روش توسعه یافته توسط Ibell I .
روش پلاستیسیته مرز بالایی ، ارتباط خوب با نتایج آزمایش را فراهم می کند، هنگامی که ضریب تأثیر صحیح برای بتن انتخاب می شود .
Hamadi  وRegan   بیان کرده اند که منطقه فشردگی در تیر های بتن تا ۴۰ %  مقاومت برش کل را فراهم می نماید. بنابراین:شخص انتظار دارد که از تأثیرات سودمند بهره ببرد. با این حال،این امر در تحلیل آنها نادیده گرفته شد. تایلور انتقال نیرو را در ترک ها مطالعه کرد و پیشنهاد کرد که مقاومت برشی یک تیر توسط سه مؤلفه شکل گرفت:
عمل (dowel  )،اصطحکاک ترک و برش منطقه فشاری. برش منطقه فشاری ۲۰ الی %۴۰ مقاومت برشی است. Anderson و Ramiret نشان دادند که فولاد top بالایی در معرض خمیدگی (buckling ) در غیاب رکاب (stirrups ) می باشد اما مجدداً این امر در تحلیل نادیده گرفته شد. Wilby نتیجه گرفت که وقتی میله های تقویت کننده در مناطق فشردگی از تیر های مستطیلی لحاظ شدند که بطور ناکافی با stirrup ها دوباره کرنش دار شدند، خمیدگی تمایل دارد تا رخ دهد.
Regan یک بررسی جامع انجام داد که نشان می دهد که آنالوژی فرپای Morsch 45 چگونه توسط محققان گوناگون در بررسی رفتار برشی در بتن توسعه یافته و تمام تأثیرات فولاد بالایی نادیده گرفته شد. روشهای تحلیلی بکار رفته برای ارزیابی برش پله های بتن باید واقع بینانه و دقیق باشد شاید استفاده از یک روش پلاستیسیته ارزیابی مناسب باشد نظریه توسط Ibell توسعه می یابد و رفتار واقعی پل را در هنگام فروریزش با نتایج خوب نشان می دهد. یک مدل پلاستیسیته مرز بالایی در اینجا پذیرفته می شود و سعی دارد نشان دهد که حضور تقویت در تیرهای بتن تأثیر چشمگیر بر روی استحکام برش تیر دارد. با بررسی انواع فولاد و برش ها، اعتبار پیش بینی های نظریه پلاستیسیته شرح داده شد.
یافته های مفیدی بدست آمدندو تأثیرات فولاد بررسی شد،و پل ها ارزیابی شدند.
نظریه پلاستیسیته مرز بالایی ـ مفروضات تحلیلی مقدماتی:
فرض شد که a در مدل ازکارافتادگی برخورد پلاستیک رخ دهد و استحکام کامل موجود باشد، فقط ناحیه پلاستیک از رفتار تغییر شکل در نظر است. تغییر شکل الاستیک کم می باشد و نادیده گرفته می شود
(b) معیار کرامب ـ موهر اصلاح شده با برش کششی غیر صفر برای بتن در نظر می باشد.زاویه داخلی اصطحکاک        برای تمام ترکیبات تنشی°۳۷ است.
(C) میله های فولاد نیروهای تنش محوری دارند و هر تأثیر dowel نادیده گرفته میشود.
(d) به ضریب V برای استحکام فشردگی بتن بکار می رود.
برنامهآزمایش:
چهار تیر بررسی گردید هر کدام دارای کمیت های گوناگون تقویت کف،پایین و برش بودند. یک آزمایش چهار نقطه ای بر روی هر کدام از تیر ها انجام گرفت . شکل  ۵ ابعاد نمونه های تیر را نشان می دهد. حداکثر بار مورد نیاز برای تمام آزمایشات با استفاده از یک سیستم بار گذاری کف افقی بدست آمد ( شکل  ۶ ) .
دو بلوک الوار نمونه را پشتیبانی ( تکیه گاه ) کردند و دو ورق P T FE  ( برای حداقل سازی اصطکاک ) ، برای رابط های فصل مشترک ها ، تکیه گاه استفاده شدند. بیست های تکیه گاه در داخل ریل ها بر روی کف ،ثابت شدند که یک متر فاصله داشتند بار بکار رفته توسط دیوار قوی مقاوم شد.
یک جک هیدرولیک برای بکارگیری بار به ( تیر انتقال) استفاده شد که دو بار نقطه ای مورد نیاز برای تیر را انتقال داد. بارهای ( نقطه ای ) و تکیه گاه ها از طریق یاتاقان های صفحه فولادی به ابعاد۱۰۰ ۱۰۰  ۲۵ mm  بدست آمدند بالشتک های لاستیکی نیز بین یاتاقان های صفحه و بتن قرار گرفتند، تا بار را به طور یکنواخت در سطح تیر توزیع کنند. زیرا بطور کامل هموار نبود . همچنین، این بالشتک های لاستیکی اجازه حرکت جانبی ، و جلوگیری از تأثیرات غشاء را داد. شکل  ۷ یک راه اندازی دستگاه آزمایش را نشان می دهد .
نمونه های آزمایش:
تمام تیرها دارای سطح مقطع کلی یکسان بودند. تقویت فولاد کشش طولی در تیرهای دو نمونه اول شامل، میله های با استحکام زیاد T16 بودند اولین تیر حاوی فولاد کف و دومین تیر حاوی،فولاد بالا و پایین برابر (۲ . ۳۰ % ) بود. سومین نمونه حاوی دو میله T16 برای فولاد پایین با سیم های فولاد ملایم ۳ mm برای فولاد فشاری بود . این امر برای ایجاد یک قفسه برای فولاد S tirrup برش بود و حضور فولاد بالایی در این نمونه می تواند ناچیز فرض شود . Stirrup ها شامل سیم فولادی ملایم ۳ mm بودند و در فاصله ۷۵ mm مرکز تا مرکز در سراسر طول تیر ،با Stirrup های اضافی بود که در هر سر تیر قرار داشت تا از خرابی احتمالی جلوگیری کند.
نمونه چهارم حاوی دو میله T16 با تسلیم زیاد برای فولاد کف و دو میله T16 با تسلیم زیاد برای فولاد بالایی بود. Stirrup ها حاوی سیم فولاد ملایم ۳ mm بود و در فاصله ۷۵ mm مرکز تا مرکز در سراسر طول تیر قرار داشت . مجدداً ،Stirrup های اضافی در انتهای هر تیر قرار داشت تا از خرابی جلوگیری گردد. شکل  ۸ جزئیات تقویت را برای چهار آزمایش نشان می دهد. دامنه لازم برای استحکام فشاری مکعب بتن   ۴  ۰ _ ۵ ۰
mpa بود که بطور ایده آل به Sompa  نزدیکتر است زیرا اکثریت پل های موجود دارای استحکام بتن در این محدوده است . مخلوط طراحی شده و بکار رفته به شرح زیر بود: ( بصورت تناسبی از مقدار سیمان به ازای وزن ): نتایج و بحث آزمایش
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است