دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق

دانلود مقاله تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق
فهرست مطالب
مقدمه
فرمول هاي رياضي و چگونگي مراحل محاسبات
فرضيات پايه اي و رابطه هاي هدايت كننده
شرايط مرزي
ديوارة برآمدة مرده
جريان آزاد
مجراي خروج
مراحل راه حل هاي عددي
نتايج و توضيحات
درستي و اعتبار مدل عددي
خصوصيات جابجايي گرمايي براي كشش متحد
دما و پراكندگي در Velocity
مطالعات پارامتري
نقشهاي مربوط به مناطق وزش گرمايي
مقايسه مشكلات از نوع Blasius
نتيجه
تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق:
چكيده:
خاصيتهاي رد و بدل شدن حرارت و جريانش به طور پيوسته از ورقه هاي عمودي و ميزان حركت آنها از سطح سوراخ به سمت پايين در دست مطالعه قرار گرفته تزريق يا مكش متحد يا غير متحد بر روي سطح صفحه قابل اتفاق افتادن است. اختلاف سرعت و دما كه به خاطر روش حجم محدود به وجود آمده قابل استفاده قرار مي گيرند تاكل نيروهاي وارد شده را اندازه گيري كنند. اين نيروها شامل وزش هاي گرمايي طبيعي يا مخلوط شده هستند، تأثير PR ، شدت نيروي پارامتر B و مكش و تريق پارامتر D بر روي اصطكاك و ضريب حرارتي جا به جايي قابل اندازه گيري هستند. مقايسه نتيجه ها با روشهاي سادة رايج و راه حل هاي مختلف محدود موجود در رابطه ها و بررسي دقيق راه حل ها براي پيدا كردن رابطة جريان مكش نشان دهندة يك اختلاف نظر بي نظير است. محل نزديك به سوراخ روي صفحه دليلي است براي پخش شدن نيرو، وقتي  سريعاً كاهش پيدا مي كند و همزمان  افزايش پيدا مي كند. مقدار تمام اين تبادل نيروها در منطقه  ، افزايش  تا زماني ادامه پيدا مي كند نيروي رانش در حد تعادل قرار بگيرد. در منطقه اي كه اين نيروهاي گرمايي در حال مخلوط شدن هستند و همچنين نيروي رانش در حال افزايش مي باشد، ميزان جابه جايي گرما نيز در حال متعادل شدن است. بالاخره در اين منطقه  عامل وزش گرمايي طبيعي باعث به وجود آمدن وزش گرمايي طبيعي خالص مي شود و در مورد مكش متحد و كاهش نيروها در منطقة سوراخ روي صفحه، مقدار نيروها و رد و بدل شدن ميزان حرارت به مقداري ثابت و مستقل مي رسد. نتايج بدست آمده از  براي تشخيص دادن گونه هاي مختلف ورزش هاي گرمايي و تعيين D,B,Pr قابل استفاده قرار مي گيرد.

دانلود مقاله تبادل انرژي گرمايي به صورت پيوسته و عمودي از صفحات عمودي فلز به طريق مكش يا تزريق
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد