دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله ترمزهاي هيدروليكي و پنوماتيكي

ترمزهاي هيدروليكي و پنوماتيكي
فهرست مطالب
فصل اول 4
اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي 4
ترمزهاي اتومبيل 5
1ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها: 5
شكل 1-4 8
2ـ1ـ ترمزهاي مكانيكي 9
شكل 5-1 9
3ـ1ـ اصول هيدروليك 10
4ـ1 كاربرد ترمز هيدروليكي 11
شكل 7-1 12
5ـ1ـ سيستم ترمز دوبل : 12
شكل 8-1 13
6ـ1 سيلندر اصلي 13
7ـ1ـ سيلندر چرخها 15
9ـ1ـ حركت بازگشتي :Return strock 17
شكل 18-1 21
شكل 19-1 23
12ـ1ـ ترمزهاي ديسكي : 23
شكل 22-1 25
2ـ كاليپر شناور :  Floating caliper)  ( 26
3ـ كاليپر لغزشي :(sliding caliper) 27
13ـ1ـ ترمزهاي ديسكي كه خودشان تنظيم مي شوند . 28
شكل 26-1 29
14ـ1ـ سوپاپ اندازه گيري : (Metering Valve) 30
15ـ1ـ سوپاپ تناسبProportioning Valve 30
16ـ1ـ سوپاپ تركيبي : (Combination Vahve) 31
17ـ1ـ ترمز دستي براي ترمزهاي ديسكي عقب: 31
شكل 29-1 32
18ـ1ـ سيال ترمز : (Brake Fluid) 33
19ـ1ـ خطوط ترمز : (Brake Lines) 34
24ـ1ـ انواع ترمزهاي پرقدرت كه بكمك خلأ بكار مي افتند . 34
شكل 37-1 39
26ـ1ـ تشريح ترمزهاي پر قدرت نوع « كامل » 39
شكل 41-1 41
27ـ1ـ ترمز پر قدرت دو ديافراگمه بنديكس : 42
28ـ1ـ ترمز پر قدرت نوع افزاينده : 42
29ـ1ـ ترمز پر قدرت نوع كمكي 43
شكل 43-1 45
شكل 44-1 46
فصل دوم 47
اصول سيستم ترمز پنوماتيكي 47
مقدمه 48
شكل ترمز بادي با اجزاء آن 52
اجزاي مورد نياز جهت توليد هواي فشرده : 52
نوع ساختمان 53
تنظيم كمپرسور : 53
شكل 14 دياگرام نمودار توليدي كمپرسورها 55
ـ تنظيم از طريق كاهش سرعت : 56
خنك كردن كمپرسور : 57
بزرگي مخزن هواي فشرده كمپرسور : 57
شكل 24- طريقه محاسبه حجم مخزن كمپرسور با تنظيم دقيق قطع و وصل 58
پخش هواي فشرده به سيلندر پيستون ترمز : 59
آماده كردن هواي فشرده : 60
رطوبت گيري هواي فشرده : 60
فيلترهاي هواي ترمز بادي : 68
شير تنظيم فشار : 69
مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقبت : 70
سيلندر يك كاره : 72
ساختمان سيلندر و پيستون : 74
محاسبه نيروهاي سيلندر پيستون : 74
نكات عملي : 76
محاسبه طول كورس پيستون سيلندر پنيوماتيك : 76
فصل اول
اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي
ترمزهاي اتومبيل
اين فصل كاربرد و عملكرد انواع ترمزهاي مورد استفاده در اتومبيل را تشريح مي كند . از آنجائي كه اكثريت ترمزهاي امروزي بوسيلة هيدروليك بكار مي افتد ، در اين فصل كاربرد ترمزهاي هيدروليكي و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هيدروليكي وجود دارد : ديسكي و كاسه اي . در نوع كاسه اي ، كفشكهاي ترمز به سطح داخلي كاسه ترمز مي چسبند و در ترمز نوع ديسكي ، لقمه هاي مسطح ترمز يا كفشكها به ديسك مسطح مي چسبند .
1ـ1ـ كاربرد و انواع ترمزها:
ترمزها حركت اتومبيل را كند و يا متوقف مي سازند . ترمزها ممكن است توسط سيستمهاي مكانيكي ، هيدروليكي ، فشار هوا و يا وسائل الكتريكي بكار انداخته شوند. وقتي كه راننده پدال ترمز را فشار مي دهد ، كفشكهاي ترمز يا لقمه ها بطرف كاسه ترمز يا ديسك ترمز حركت مي كنند .
شكل 2-1   شكل 3-1
اصطكاك بين كفشكها يا لقمه ها با كاسه باعث كاهش حركت و يا توقف اتومبيل مي شود . در شكل (1ـ1) مكانيزم ترمز چهارچرخ را كه از نوع كاسه اي است ، نشان داده شده است .
شكل (2ـ1) مجموعه كاسه ترمز را اطراف كفشكها نشان مي دهد . كفشكهاي ترمز با يك ماده آسبست كه مي تواند در مقابل گرما مقاومت كند و اثر خوبي در مقابل كشش داشته باشد لنت كوبي مي شود . موقعي كه كفشكها به كاسه ترمز يا ديسك نيرو وارد مي كنند ، گرما و كشش در آن زياد مي شود . در طول يك ترمز شديد كفشكها ممكن است با يك فشارPsi 1000 به كاسه يا ديسك فشرده شوند . وقتي كه اصطكاك يا فشار افزايش مي يابد ، يك كشش اصطكاكي قوي روي كاسه ترمز يا ديسك ايجاد مي‌شود و يك اثر ترمزي قوي روي چرخها نتيجه مي گردد .
همچنين يك مقدار زيادي از گرما بوسيلة اثر اصطكاك ايجاد مي گردد . كاسه ديسك و كفشكها گرم مي شوند . نهايتاً ممكن است درجه حرارت به 500 درجه فارنهايت يا 260 درجه سانتي گراد برسد . اين گرما به طرق مختلف به كاسه يا ديسك منتقل مي شود . بعضي كاسه هاي ترمز پره هاي خنك كننده دارند كه يك سطح اضافي خنك كننده كه گرما را بطور آسانتر به هوا منتقل كنند بوجود مي آورند . حرارت هاي زياد براي ترمزها خوب نيست زيرا حرارت لنت ممكن است آن را ذغال كند. بنابراين اثر ترمزي كم خواهد شد . در يعضي اتومبيلهاي مسابقه اي از لنتهاي آسبستي فلزي استفاده كرده اند . اين ترمزها يك سري از بالشتك هاي فلزي كه به كفشكهاي ترمز وصل شدند ، دارند (شكل 3ـ1) اين ترمزها مي توانند درمقابل كاركرد ترمز و همچنين درجه حرارتهاي بالا مقاومت بيشتري داشته باشند و تمايل كمتري به حالت (Fade) يا كم شدن دارند .
در ترمزهاي ديسكي بعلت اينكه ديسك خنك مي شود ، حالت Fade كمتري وجود دارد . بطور مثال در شكل (4ـ1) يك دريچة تهويه هوا يا پره هاي خنك كن براي كمك به انتقال حرارت وجود دارد . توجه كنيد كه فقط يك قسمت كوچك از ديسك در تماس با لقمه ها مي باشد .
شكل 1-4
2ـ1ـ ترمزهاي مكانيكي
ترمزهاي مكانيكي كمتر براي ترمز گرفتن يا متوقف كردن اتومبيل بكار مي رود . ترمزهاي مكانيكي از سيمهائي كه پدال را به كفشك ترمز متصل مي كند تشكيل شده اند . شكل (5ـ1) يك سيستم ترمز چهارچرخ مكانيكي را نشان مي دهد . وقتي روي پدال ترمز فشار وارد مي كنيم ، سيمهاي ترمز كه به كفشك ترمز متصل است كشيده مي شود . كفشك ترمز مركب است از يك اهرم خارج از مركز كه وقتي بكار انداخته مي شود ، يك انتهاي كفشك ترمز را به بيرون هل مي دهد . انتهاي ديگر كفشك ترمز به سطح پشتي ترمز توسط يك خار كوچك تماس دارد .
شكل 5-1
شكل ـ6ـ1) يك نوع از خارج از مركز راه انداز كفشك ترمز را نشان مي دهد . ترمزهاي پاركينگ بصورت مكانيكي عمل مي كنند . در بسياري از اتومبيلها ترمز پارك بوسيلة يك سيلندر خلأ ، موقعي كه موتور روشن مي شود و اهرم انتخاب از حالت PARK خارج مي شود ، آزاد مي شود .
3ـ1ـ اصول هيدروليك
از آنجائي كه اكثر ترمزها بصورت هيدروليكي كار مي كنند . ما هم بطور خلاصه اصول هيدروليك و طرز عملكرد آن را مختصراً مرور ميكنيم . همانطور كه مي دانيم ، سيال قابل تراكم نيست . بنابراين فشار روي سيال به آن نيرو وارد مي كند و آن را مجبور ميكند كه توسط يك لوله به سيلندر برود ، جائي كه آن مي تواند به پيستون نيرو وارد كند تا پيستون حركت كند . نيروئي كه سيال ، پيستون را در سيلندر بكار مي اندازد متناسب با اندازه پيستونها است ، مثلاً فشار Psi 100 يه سطح پيستون 1 اينچ مربعي ، 100 پوند نيرو وارد مي كند و يا به سطح پيستون 5/0 اينچ مربعي ، 50 پوند نيرو وارد مي كند .                  F=P.A
4ـ1 كاربرد ترمز هيدروليكي
ترمزهاي نوع هيدروليكي ، از فشار هيدروليكي سيال براي نيرو وارد كردن به كفشكها استفاده مي كنند و قسمت بيروني كفشك را به كاسه ترمز يا ديسك نزديك مي كنند . عملاً حركت پدال ترمز به پيستون نيرو وارد مي كند تا در سيلندر اصلي حركت كند . اين حركت به سيال جلوي پيستون نيرو واردمي كند و اين فشار سيال خط به سيلندر چرخها منتقل مي شود . در نوع كاسه اي هر سيلندر چرخ دو پيستون دارد . هر پيستون به يك كفشك توسط پين اتصال متصل مي شود . بنابراين ، موقعي كه سيال به سيلندر چرخها فشار وارد مي كند ، دو پيستون سيلندر چرخ بطرف بيرون رانده مي شود . اين حركت بطرف بيرون باعث مي شود كه كفشكهاي ترمز بطرف خارج حركت كنند و با كاسه ترمز تماس پيدا نمايند .
در شكل ـ7ـ1) توجه كنيد كه اندازه هاي پيستون و فشارها بطور مثال داده شده است . سطح پيستون سيلندر اصلي in2 8/0 مي باشد . يك نيروي 800 پوندي پيستون را بكار مي اندازد . اين يك فشار psi 1000 به سيستم مي دهد .
اين فشار درچرخهاي عقب نيروي 700 پوندي روي هر پيستون ايجاد مي كند كه سطح پيستونهاin2 7/0 مي باشد . در چرخهاي جلو سطح پيستون in2 9/0 مي باشد . بنابراين فشار 900 پوند پيستون را براي حركت كفشكهاي ترمز جلو بكار مي اندازد …………………….

دانلود مقاله ترمزهاي هيدروليكي و پنوماتيكي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد