دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري

تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري
موردي از مندرهاي ناشي از مقدار نقصان سرقفلي انتقالي
فهرست مطالب
چكيده :
كليد واژه ها :
حسابداري براي تغييرات حسابداري
زمينه
حسابداري براي سرقفلي
ارتباط آن با تحقيق قبلي
تغيير در CEO
حقوق و مزايا (جبران خسارت)
نياز به تأمين مالي
كراس ليستينگ (Cross – listing)
نمونه و داده
مدل ها و متغيرها
نتايج آمارهاي تشريحي
نتايج چند متغيري
آناليزهاي حساسيت
نتيجه گيري
خلاصه
كمك هايي به تحقيق
مفاهيم بكار رفته
محدوديت ها و جهت ها براي تحقيق بعدي
چكيده :
اين مقاله پيرامون چگونگي استفاده از متود عطف بماسبق ، بحث هايي را عنوان نموده است اينكه آيا اين متود بكارگرفته مي شود يا خير و به موضوع تغيير اجباري حسابداري نيز پرداخته است و تأثير آن را روي شيوه هاي اندازه گيري و تشخيص مورد بحث و بررسي قرار داده است موضوع ديگر ياد شده اين است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي هستند كه به وسيلة شركت هاي كانادايي اجرا كنندة بخش 3062 روي سرقفلي خريداري شده گزارش شدند .
نتايج مان نشان مي دهد شركت ها براي ضررهاي ناشي از كاهش سرقفلي انتقالي هم زيادتر ارزيابي مي كنند و هم كمتر . ما همچنين نشان مي دهيم كه هيئت هاي بازرسي مستقل و مجزا از لحاظ مالي ، براي فرصت طلبي مديريت ممنوعيت هايي قائل مي‌شوند.
كليد واژه ها :
حسابداري براي سرقفلي ، كاهش يا نقصان در سرقفلي ، هئيت بازرسي ، حاكميت شركت ، تغييرات اجباري حسابداري
 در اين مقاله بررسي شده است كه آيا گزارش انگيزه ها و محدوديت ها روي موقعيت هاي پذيرش شركت ها تأثير مي گذارد و اگر تأثيري دارد اين تأثير چگونه است .
وقتي شركت ها بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند تا تغيير اجباري حسابداري را بحساب آورند ، موقعيت چگونه است .مهمتر آنكه به بررسي گزارش انگيزه ها و محدوديت هاي توام با بزرگي ضررهاي ناشي از نقصان سرقفلي انتقالي مي پردازيم كه به وسيلة شركت هاي كانادايي گزارش شده است .
 اين شركت ها از استانداردهاي اصلاح شدة سرقفلي خريداري شده پيروي كردند .
از سال 2002، گرچه استانداردي به طور مشترك تهيه شد و اجرا گرديد SFAS 142 در ايالت متحده ، بخش 3062سازمان كانادايي كتابچة حسابداران صاحب امتياز در كانادا ) اما شركت هاي كانادايي و امريكايي بايد (a) كاهش ارزش سرقفلي را متوقف كنند و (b) تست نقصان دو مرحله اي روي سرقفلي هر سال را در تاريخ معيني در يك روز انجام دهند همچنين در استاندارد ، تأكيد شده شركت ها بايد ضررهاي ناشي از نقصان تشخيص داده نشدة موجود را بصورت اثر انباشتي تغيير در اصل حسابداري تشخيص دهند.
 محتواي كتب كانادايي فرصت بي نظيري را فراهم مي كنند تا بررسي كنند آيا چنين موقعيت حسابداري مهم است يا خير .
برعكس SFAS142 ، كه متود اثر انباشتي را ملزم مي سازد ، بخش 3062 تأكيد مي كند كه متود عطف بماسبق براي بحساب آوردن تغيير در سياست حسابداري به كار رود ( يعني پذيرش ، حذف حساب ها باعث باز نگه داشتن عايدي هاي محفوظ مي شود به جاي آنكه درآمد خالص مطرح گردد)
آگاهي از موقعيت هاي گزارش مديران در محتواي تشخيص سهم متعارفي مهم است چون استفاده از متود عطف به ماسبق در سال هاي آينده افزايش خواهد يافت :
 درماه مه 2005 ؛SFAS 154 , FASB را صادر كرد . تغييرات حسابداري اصلاحات خطا كه استفاده از متود عطف بماسبق براي به حساب آوردن تغييرات در اصول حسابداري ، براي سال هاي مالي آغازين در 15 دسامبر 2005 يا پس از آن الزامي است .
ما روي پذيرش SFAS142  / بخش 3062  تأكيد مي كنيم و براي اين انتخاب چندين دليل وجود دارد اولاً پيرامون اين موضوع ، بحث و جدال هايي برپاست چون آن جايگاه قابل توجهي را براي تغبير مديريت ، قضاوت و تمايل ( انحراف ) هم در زمان پيدا شدن و هم در دوره هاي آينده به جا مي گذارد و به برآوردهاي غير قابل بررسي ارزش شركت و سرقفلي موجودش نياز دارد .
 همچنين SFAS142 ./ بخش 3062 يك محيط مناسب براي تست زمينة فرصت طلبي مديريتي است با توجه به تشخيص اثر انباشتي تغييرات حسابداري اجباري مطابق با متود عطف بماسبق .
ثانياً گرچه تشخيص سهم متعارفي ؛ به مديران فرصت مي دهد تا عايدهاي عملياتي آينده را با به حداكثر رساندن ضرر اوليه حفظ كنند ، اما آنها بايد اثر منفي ضررهاي ناشي از كاهش را روي كيفيت ترازنامه‌اشان و روي انتظارات جريان نقدي آينده شركت كنندگان بازار در نظر بگيرند . بنابراين آشكار نيست كدام يك از انگيزه ها مستولي مي شوند .
 ثالثاً تصميمات بر اساس پذيرش استانداردهاي جديد اتخاذ مي شود واحتمالاً بيشتر از يك دورة‌حسابداري را تحت تأثير قرار مي دهند . با ارائه مجموعة‌ثابتي از نقصان هاي موجود روي يك افق محدود و معين ، پذيرش حذف حساب ها مي تواند به صورت شيوه هاي چاره انديشي احتمالي ( بازدارنده ها) براي مديريت عايدي هاي بالقوه آينده مشاهده شود . چون آگاهي (‌ارزيابي بالا ) از ضررناشي از نقصان انتقالي ، جايگاهي را براي ضررهاي ناشي از نقصان ياكاهش سالانة متعاقب مهمتر به جاي مي گذارد ، نهايتاً پذيرش بخش 3062 / SFAS142  ، آستانة كاهش را پايين آورده و تشخيص ضررهاي كاهش بزرگ را امكان پذير مي سازد .
 در مقاله اي ، (2006)Weber , Beatty نشان مي دهند كه موقعيت هاي پذيرش SFAS142 به صورت قراردادي و با انگيزه هاي بازاري در خصوص تبادل بين زمان و تشخيص دادن ويژة صورتحساب در آمد در ايالات متحده توأم مي باشند.
 اين مقاله حداقل از لحاظ 2 جنبة اصلي با مقالة weber , Beaty فرق مي كند .
 اولاً مطالعه ما به بررسي موقعيت هاي پذيرشي پرداخته كه در اين موقعيت ها شركت ها به جاي متود اثر انباشتي ، بايد از متود عطف بماسبق استفاده كنند .
 شاهد تحربي و روايتي بيان مي كند كه هر دو متود اجرا ، به طور متفاوت دريافت مي شوند حتي اگر هيچكدام اثري روي عايدهاي بالاي خط نداشته باشند مطابق با نظرية (2003)Karleff ، متود عطف بماسبق ، ميتواند از عهدة خنثي كردن اثر به خوبي برآيد و به رويدادهاي منفي نيز توجه مي كند چون آنها در گذشته مدفون مي شوند در صورتحساب درآمخد ظاهر نمي شوند . واين برعكس متود اثر انباشتي است بنابراين ، بررسي صورتحساب درآمد براي گزارش  رويدادهاي منفي مفيد بوده و مزيت هايي به همراه دارد . با توجه به اين ايده (1992)Hoskin , Gujarthi , (1995) Lilien , Haw , Balsam  نشان مي دهند كه وقتي موقعيت بين اثرانباشتي و متود عطف بماسبق را بر مي گزينند تا تغييرات حسابداري ، را به حساب آورند ، مديران تمايل دارند تا متود اثر انباشتي راانتخاب كنند واين موقعي است كه اثر تغيير ، افزاينده درآمد است . برعكس ، آنها وقتي  متود عطف بماسبق را ترجيح مي دهند كه اثر انباشتي تغيير ، كاهندة درآمد باشد . تشخيص سهم متعارفي نيز براي شركت ها فرصتي را فراهم آورده تا وقتي اثر تغيير را در سياست حسابداري در عايدهاي سه ماهه اشان فاش مي كنند، كمتر به آينده ارتباط داشته باشد . نزديك به 50% شركت هاي نمونه امان تست نقصان ناشي از سرقفلي انتقالي را در گزارش هاي عادي هاي سه ماهه اشان حتي ذكر هم نكردند ………………

دانلود مقاله تشخيص سهم متعارفي تغييرات اجباري حسابداري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد