دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعدد در حقوق جزا

تعدد در حقوق جزا
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول كليات 2
1- تعريف تعدد جرم: 2
مبحث اول: عناصر تعدد مادي 3
گفتار اول: تعدد افعال مجرمانه 4
1-نظريه‌هاي مختلف در خصوص تعدد افعال مجرمانه 4
الف) تعدد افعال: 4
ب- تعدد نتايج: 5
ج- تعدد اهداف 6
2- بررسي تعداد مادي در برخي جرايم 7
الف- جرايم مركب: 7
ب- تعدد جرم و جرم مرتبط 7
ج- تعدد جرم وجرم استمرار يافته (جرايم جمعي متحدالمقصد) 8
د- تعدد جرم و جرم به عادت 10
هـ – تعدد جرم و جرايم مقدماتي 11
و- بررسي رويه قضايي در مورد عناوين مشابه با تعدد جرم: 12
گفتار دوم: عدم محکوميت قطعي براي هر يک از جرايم: 13
تفاوت تکرار جرم و تعددجرم: 14
مبحث دوم: 15
گفتار اول – نظريه جمع مجازاتها: 15
ايرادات حقوقدانان به نظريه جمع مجازاتها 16
گفتار دوم: مجازات شديدتر از جرم اشد 16
– ايرادات اين نظريه: 18
گفتار سوم: نظريه مجازات جرم اشد 18
– ايرادات اين نظريه: 20
فصل دوم: سير تاريخي تعدد مادي در قانون 20
گفتار اول: قانون مجازات عمومي 1304 20
گفتار دوم: قانون مجازات عمومي اصلاحي 1352 21
گفتار سوم: بحث پيرامون امکان يا عدم امکان تعيين مجازات بيش از حداکثر مجازات قانوني در تعدد واقعي جرايم مشابه 23
مبحث سوم: رويه قضايي در تعدد 25
فصل اول: استفاده از سند مجعول به وسيله جاعل، جرم مستقلي است. 25
فصل دوم- شروع به سرقت نيز يکي از مصاديق سرقت غير جامع الشرايط و از تعدد معنوي است. 27
فصل سوم – ترک انفاق همسران از مصاديق تعدد جرايم غير مختلف مي‌باشد. 27
فصل چهارم- تشديد مجازات در موارد تعدد جرم: 28
نتيجه گيري 30
منابع 31
مقدمه
به همه تحولي كه در حقوق جزا پديد آمده, اصل مجازات به عنوان لازمه مهم حفظ نظم اجتماعي ضرورت دارد در اين رهگذر تعدد جرم يكي از علل عمومي تشديد مجازات شناخته مي‌گردد تشديد مجازات به عنوان يكي از شيوه‌هاي فردي كردن كيفرها دائما مستمسك دادگاهها قرار مي‌گيرد و حقوق انسانها را با محدوديت بيشتر قرار مي‌دهد.
امروزه كيفيت و صور تاثير تعدد جرايم بر مجازات در حقوق جزاي عمومي يكي از مباحث قابل توجه و جدي است تحول حقوق جزا و پيدايش مكاتب مختلف حقوق و تحولي كه فلسفه مجازات يافته است., بر اين امر تاثير بسيار داشته است.
اتخاز يك سيستم در مجازات مرتكب جرايم متعدد از مشكلات نظام جزايائي است، و متناسب يا مكاتب حقوق جزا, راه حلهاي متعددي براي آن پيش بيني شده است.
در حقوق جزاي ايران, اتخاذ يك نظام جهت تشديد كيفر تعدد جرم, با تحولات و تغييرات متعددي همراه بوده است. از قانون مجازات عمومي 1304 تا تغيير رژيم حكومت به نظام اسلامي, چهار بار قواعد تعدد مورد تغيير و تجديد نظر قرار گرفته است. پس از پيروزي انقالاب اسلامي تعدد جرم در نظام جزايي باور رويكردهاي جديد از جنانب قانونگذار مواجه شد که باعث دگرگوني اساسي در نظام حقوقي كشور شد كه تحولي قابل انتظار و معقول بوده است اما در بعضي از موارد ناقص و مبهم و ساکت بوده است.
تعدد جرم حالت مرتكبي است كه جرايم متعددي را انجام داده است, ولي تسبت به هيچكدام محكوميت قطعي نيافته است( ق م. ع. 1352) و يا مجازات نشده است (ق م.ا 1370)تعدد جرم يكي از كيفيات عام تشديد مجازات مي‌باشد كه مورد توجه اكثر قانونگذاران قرار گرفته است اصولا منطق و عدالت چنين اقتضاء مي‌كند كه با كسي كه يك بار مرتكب جرمي گرديده و با آن كسي كه به كرات مقرارات اجتماعي را ناديده گرفته است يكسان برخورد نشود و از اين رو مي‌توان گفت كه قاعده تعدد جرم يكي از نهادهاي حقوقي برخاسته از اصل فردي كردن مجازات است.فصل اول كليات
1- تعريف تعدد جرم:
تعدد جرم: اصولا در حالت تعدد جرم, دادگاه با متهمي مواجه مي‌شود كه بيش از يك جرم مرتكب شده است, اعم از اينكه جرايم متعدد را تواما و در زمان نزديك به هم و يا اينكه در زمانهاي كم و بيش طولاني مرتكب شده باشد و شرط ديگر وقوع تعدد جرم اين است كه مرتكب نسبت به هيچكدام از جرايم ارتكابي به محكوميت قطعي و اجراي مجازات نرسيده باشد آنچه ذكر گرديد در خصوص تعدد واقعي جرم مي‌باشد كه در ماده47 ق. م. 1 بيش بيني گرديده است. ولي نوعي ديگر از تعدد جرم نيز وجود دارد و آن موقعي است كه فعل واحد مشمول عناوين جزايي متعدد قرار گيرد كه اين نوع از تعدد را تعدد عنواني (اعتباري) مي‌گويند و در ماده 46 ق. م. 1 پيش بيني شده است.( (37-36-)تعدد در تكرار در حقوق جزا تايف سيد يزدطاهري نسب.)
هرگاه شخصي واحد, مرتكب جرايم مختلف, يا مكرر, مرتكب يك جرم شده باشد ولي جرايم مزبور كشف نشده و يا به هر نحوي گناهكار نسبت به هيچيك از آنها محكوميت قطعي نيافته باشد تعدد جرايم مصداق پيدا مي‌كند.
گاهي فردي فعلي واحد قوانين متعدد جزايي را نقض مي‌كند و گاهي افعال متعدد قوانين متعدد جزاي را نقض كرده است. از اولي به تعدد اعتباري يا معنوي و از نوع اخير تعدد واقعي يا مادي ياد مي‌كنند……………….


دانلود مقاله تعدد در حقوق جزا
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد