دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي – سهاميه قم در سال هاي 82-79

دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي – سهاميه قم در سال هاي 82-79

فهرست جداول

جدول شماره 1 : فراواني جنسي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 2 : فراواني گروه هاي سني در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 3 : فراواني علت مراجعه در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 4: فراواني لكوسيتوز در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 5 : فراواني افزايش BUN در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 6: فراواني افزايش Cr در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 7: فراواني هيپوناترمي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 8: فراواني هيپوكالمي در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 9: فراواني كشت خون مثبت در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 10: فراواني افزايش تعداد WBC در CSF در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 11: فراواني كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 12: فراواني افزايش پروتئين CSF در جمعيت مورد مطالعه

جدول شماره 13: فراواني كشت CSF مثبت در جمعيت مورد مطالعه

 فهرست نمودارها

نمودار شماره 1 : فراواني جنسي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 2 : فراواني گروه هاي سني در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 3 : فراواني علت مراجعه در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 4: فراواني لكوسيتوز در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 5: فراواني افزايش BUN در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 6: فراواني افزايش Cr در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 7: فراواني هيپوناترمي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 8: فراواني هيپوكالمي در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 9: فراواني كشت خون مثبت در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 10: فراواني افزايش تعداد WBC در CSF در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 11: فراواني كاهش نسبت گلوكز CSF به گلوكز خون در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 12: فراواني افزايش پروتئين CSF در جمعيت مورد مطالعه

نمودار شماره 13: فراواني كشت CSF مثبت در جمعيت مورد مطالعه

 فهرست مطالب

فصل اول : معرفي پژوهش :

مقدمه ( يا بيان مسئله)

اهداف پژوهش

سؤالات پژوهش

فصل دوم : دانستني هاي موجود در پژوهش

بخش اول: چهارچوب پنداشتي (بررسي كتب Text )

بخش دوم : مروري بر مطالعات انجام شده

فصل سوم: متدولوژي تحقيق

نوع پژوهش

جامعة پژوهش

روش نمونه گيري و روش محاسبه آن

متغيرها

روش جمع آوري اطلاعات

روش تجزيه و تحليل اطلاعات

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

يافته هاي پژوهش

جداول

نمودارها

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

فهرست منابع

ضمائم

چكيده

مقدمه و هدف:

با توجه به اهميت فوق العاده مننژيت در طب كودكان و با نظر به اين كه بسياري از تست هاي تشخيصي در دسترس در مملكت ما فاصله زيادي تا رسيدن به استانداردهاي جهاني دارند ما بر‌‌آن شديم كه ابتدا ارزش تشخيصي هر يك از علايم باليني مننژيت را ارزيابي كنيم و شايعترين تظاهرات مننژيت را در مملكت خود شناسائي كنيم. سپس ارزش تشخيصي تست هاي آزمايشگاهي را در بيماراني كه مننژيت آنها به اثبات رسيده است مورد ارزيابي قرار دهيم.

مواد و روش ها:

به اين منظور طي يك تحقيق توصيفي پرونده 122 كودك را كه از ابتدا سال 79 تا آخر سال 82 با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان فاطمي- سهاميه قم بستري و درمان شده بودند را بررسي نموديم.

براي سهولت كار چك ليست تهيه كرديم كه در آن بر متغيرهايي مانند سن، جنس، علامت مراجعه، يافته آزمايشگاهي خون و CSF تاييد و تاكيد شده بود. يافته‌هاي آزمايشگاهي مورد نظر شامل: تعداد WBC خون هنگام مراجعه، قند خون، BUN و Cr خون، Na+ و K+ خون، B/C و در مورد CSF هم شامل: تعداد WBC، ميزان پروتئين و گلوكز خون و كشت بود. البته به رنگ آميزي CSF هم دقتي داشتيم اما جزء اهداف نبود.

نتايج:

با گردآوري داده ها و دسته بندي آنها و استفاده از برنامه نرم افزاري SPSS كيفيت هر متغير را در جمعيت مورد نظر مورد بررسي قرار داديم و به اين نتايج رسيديم كه:

مننژيت باكتريال در پسران شايعتر از دختران است و در گروه سني 2 ماهگي تا 7 سالگي شايعتر از ساير سنين است. شايعترين علت مراجعه تب مي باشد.

2 نفر (6/1%) هيپوگليسمي در زمان مراجعه داشتند.

دانلود مقاله تعيين فراواني يافته هاي آزمايشگاهي در كودكان بستري شده با تشخيص مننژيت باكتريال در بيمارستان كودكان فاطمي – سهاميه قم در سال هاي 82-79
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد