اگر صخره در مسیر رود نبود ،رود هیچ آوازی از خود سر نمی داد.
خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش
دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش

دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش

مختصری از نحوه تولید در شرکت بهنوش

مقدمه:    

تاريخچه پيدايش :

اگرچه محيط كار وارتباط آن باتندرستي نيروي كارازروزگاران پيشين شناخته شده است، امادرگذشته اقدامي درخور توجه درمورد حفاظت نيروي كار دربرابر خطرات شغلي انجام نمي پذيرفت. مطالعه شرايط كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دريونان ومصرباستان نشان دهندة عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وايمني كارگران مي باشد وازآنجا كه دربسياري موارد براي استخراج معادن ازبردگان وزندانيان استفاده مي‌شده است،حكومت‌هاهيچ گونه مسئوليتي دربرابر افراد نداشته وكاردرچنين جاهائي رادرواقع نوعي تنبيه ومجازات مي‌دانستند. به تدريج شرايط حاكم برمحيط كاردگرگون شد وافرادبه انديشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمايان درصدد حفظ وتأمين تندرستي نيروي كاربرآمدند.

يكي ازنخستين شواهد كنترل مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پيش ازميلاد است. درآن زمان معدن‌چيان بااستفاده ازپارچه‌اي جلودهان خودرامي‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگيري نمايند. درهمين زمينه، پزشكان ودانشمنداني چند پابه ميدان گذاشتند وگامهايي جهت اعتلاي تندرستي نيروي كاربرداشتند. نخستين باربقراط درسدة چهارم پيش‌ازميلادمسموميت كارگران باسرب راتشخيص داد.نخستين كتاب معتبردرطب كاردرسال1700به وسيله‌«رامازيني‌»كه اورا پدرطب كارمي‌نامند منتشرشد. اونخستين فردي بودكه به پزشكان توصيه كرددرضمن پرسش‌هاي خودازبيمار، پيشة اورانيز جويا شوند،زيراممكن است ارتباطي نزديك ميان شغل فرد وبيماري وي وجود داشته باشد.اومطالعاتي باارزش برروي معدن‌چيان،كيمياگران،شيشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.

پس ازانقلاب صنعتي (درنيمةدوم سدةهيجدهم)،صنعت وفن‌آوري رشدي چشمگيريافت،امابرخلاف بهبود وضع زندگي، افزايش سطح توليد وراحت‌ترشدن كارها، كه ناشي ازپيشرفت علمي وفني بود،مشكلات وگرفتاري‌هاي بسياري براي انسان بوجودآمد وسبب شد كه انسان معاصر درمعرض خطرات وتهديدهاي بي‌شماري قرارگيرد كه ازآن جمله مي‌توان به بيماري‌هاوحوادث ناشي ازكارو كهولت‌هاي زودهنگام،كه دراثرشرايط نامناسب كاري ايجاد مي‌شوند،اشاره كرد.

پيدايش چنين مشكلات ومعضلاتي نيازشديد واساسي به فراگيري ورعايت اصول ايمني وبهداشت كار رانمايان ساخت وانسان رابرآن داشت تادرصدد چاره‌جوئي‌هاي بنيادين برآيد وبراي حفظ نيروي انساني وتأمين تندرستي،ايمني وبهداشت آن تدابيري بينديشد وبامسئله به گونه‌اي علمي ونهادين برخورد كند. به اين ترتيب، نظام علمي نويني به نام بهداشت حرفه‌اي روبه تكامل گذاشت.امروزاين علم تمام مسايل گوناگون پزشكي ، بهداشتي وايمني درهرپيشه‌را دربرمي‌گيرد.روشن است كه تعريف يادشده دربرگيرندة تمام افرادي كه به گونه‌اي دربخش توليد ياخدمات اشتغال دارند، (همانند كارگران،كشاورزان، معلمان،كارمندان،زنان خانه‌دارو … ) مي‌شود.

درمحيط‌هاي صنعتي باوجود ماشين‌آلات وابزار فراوان، غالباً كارگران درمعرض خطرات گوناگون قراردارند. باپيشرفت فن‌آوري وافزايش كاربرد ماشين درتوليد نيز مخاطرات واحتمال بروز حوادث دراين گونه محيط‌ها فزوني مي‌گيرد.ايمني صنعتي علمي است كه درپيش گيري ازبروز حوادث درمحيط كاربه ياري انسان مي‌شتابد وهمواره درراستاي حفاظت وحراست ازنيروي كاروسرمايه گام برمي‌دارد.

محتواي ايمني صنعتي:

اصولاًايمني صنعتي رشته‌اي گسترده است كه به مجموعة تدابير، اصول ومقرراتي گفته مي‌شود كه بابه كارگرفتن آن‌ها مي‌توان نيروي انساني وسرمايه رادربرابر خطرات گوناگون درمحيط‌هاي صنعتي به گونه‌اي مؤثر وكارا نگهداري كرد وبه اين وسيله يك محيط كار بي‌خطر وسالم براي افزايش كارايي كاركنان به وجود آورد.

تعريف علمي ايمني عبارت است از «ميزان درجه دوربودن ازخطرات». واژة«Hazard»كه درتعريف علمي ايمني آمده است درواقع شرايطي است كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان،تجهيزات، وساختمان‌ها ، ازبين بردن مواد يا كاهش كارآئي دراجراي يك وظيفةازپيش تعيين شده مي‌باشد. هنگامي كه«Hazard ‌» وجود دارد، امكان وقوع اثرات منفي يادشده وجود خواهد داشت كلمة «Danger» گوياي قرار گرفتن درمعرض يك « Hazard »  است . به اين ترتيب، ايمني متضاد «Danger» بوده ودرصدد حذف خطرات بالفعل موجود درمحيط كار مي‌باشد.

ايمني بطور صددرصد ومطلق وجود نداردوعملاً هم هيچ‌گاه حاصل نخواهدشد.ازاين روست كه گفته مي‌شود ايمني حفاظت نسبي دربرابرخطرات است. يك مكان ،يك كارمعين ويايك دستگاه زماني ايمن انگاشته مي‌شود كه احتمال خطر مرگ، مجروح شدن وياابتلا به بيماري براي كساني كه درآنجا بوده ياباآن دستگاه كار مي‌كنند درحد قابل قبول پايين باشد.اگر اين احتمال درمحيط كار بادستگاهي ازحد قابل قبول بيشتر باشد آن محل يادستگاه غيرايمن تلقي مي‌شود.به اين ترتيب تعريف ايمن وغيرايمن به طوردقيق ومطلق ممكن نيست وبه حدود وميزان قابل قبول بستگي دارد. ميزان خطرقابل قبول درمحيط‌هاي مختلف وزمان‌هاي گوناگون متفاوت است وبه طوركلي، مي‌توان گفت كه ميزان خطر قابل قبول باپايين آمدن سطح ايمني ، افزايش وبا افزايش سطح ايمني، كاهش مي‌يابد.

باتوجه به تعريف ايمني ، مهندسي ايمني عبارت است از “مقررات يا نظامي كه براي كاهش وقوع حوادث ازطريق حذف ياكنترل خطرات به كارروند.”

درمهندسي ايمني صنعتي كه براي ايمن كردن محيط كارمورد توجه قرار مي‌گيرند عبارتند از :

1-پيش‌گيري ازحوادث  2-عوامل انساني  3-طراحي وجانمايي دستگاه‌ها  4-مديريت وراهبري ايمني    5-آموزش 6-بازرسي ونظارت

اطلاعات عمومي كارخانه:

نام كارخانه: شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق )

آدرس كارخانه: تهران،كيلومتر9 جاده‌مخصوص كرج،روبروي پارس‌خودرو،خيابان شهيد محمود پوري

مساحت كارخانه:6/6 هكتار

مالك : (سهامي عام ) وابسته به بنياد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامي

تعداد شيفت كاري:3

سال تأسيس كارخانه : 15/2/1345

ظرفيت توليد درسال : 55 مليون بطري كه حدوداً روزانه 200 تا 220 هزار بطري توليد دارد.

محصولات : ماءالشعير، عصاره مالت ، دلستر

تعداد كارگران : 450 نفر كارگر وكارمند به طور دائم مشغول به كارهستند ودرفصول كار، درصورت لزوم 200 تا 300 نفر به صورت قراردادي مشغول به كار مي‌شوند.

فصل اول:

تاريخچه وفرآيند توليد

تاريخچة كارخانه :

آخرين كارخانةآبجوسازي تهران ومدرن‌ترين آن شركت مالتاي ايران بانام اسكول مي‌باشد كه درتاريخ 15/2/1345 باظرفيت 100 هزار بطري نيم‌ليتري درروز وسرمايه 400 ميليون ريال شروع به كار نمود ودرسال 1353 اولين آبجوي قوطي رابه بازار عرضه نمود. پيش ازانقلاب توليد شركت عبارت بود ازآبجو، اما درسال‌هاي اخير باهدف توليد ماءالشعير وفراورده‌هاي جو، ايجاد مزارع جو وانواع نوشابه فعاليت خودرا چه ازنظر كمي وچه ازنظر كيفي متحول ساخته است.

اين كارخانه توسط سناتور “رضايي” وكشور اسرائيل ساخته شده است. ودراصل مالكيت اين املاك خصوصي بوده وقبل ازانقلاب ، مصادره شده وزير نظر بنياد مستضعفان به فعاليت خودادامه مي‌دهد. اين شركت استاندارد بهداشتي وصنعتي رادركلية مراحل توليد رعايت كرده وداراي مهراستاندارد درزمينه توليدات مختلف است.اين شركت مجهزبه آزمايشگاه‌هاي پيشرفتةكنترل كيفي درزمينه شيميايي، ميكروبيولوژي وتحقيقات بوده است كه مراحل مختلف توليد وانتخاب بهترين مواداوليه راكنترل مي‌نمايد.

فهرست منابع :

 1. چوبينه ؛ عليرضا و اميرزاده فريد. كليات بهداشت حرفه‌اي ؛ انتشارات‌دانشگاه علوم پزشكي شيراز (78)
 2. حلم‌سرشت ؛ پريوش ودل‌پيشه ؛ اسماعيل . بهداشت كار ؛ شركت سهامي چهر ؛ تهران؛ 1362
 3. رئوف ؛ كمال‌الدين ؛ اصول ايمني درصنعت ؛ انتشارات استاد ؛ مشهد (72)
 4. افضلي ؛ محمدرضا ؛ ارگونومي ؛ انتشارات نشر علوم دانشگاهي تهران .
 5. شعبان‌زاده ؛ فرامرز ؛ ايمني وحفاظت فني ؛ انتشارات كيومرث
 6. حاجي قاسم‌خان ؛ علي‌رضا ؛ مباني بهداشت حرفه‌اي ؛ انتشارات براي فردا (83)
 7. بنهاني ؛ نادر ؛ ايمني وحفاظت فني (75)
 8. كاظمي ؛ بابك ؛ ايمني وبهداشت كار ؛ انتشارات پشتون
 9. شريعت‌پناهي ؛ مباني بهداشت محيط ؛ انتشارات دانشگاه تهران (73)
 10. قاسمخاني ؛ شناسايي عوامل شيميايي محيط كار ؛ انتشارات نخل ؛ تهران ؛ 74
 11. پيش‌گيري حوادث ناشي از كار ؛ مترجم ؛ محمدكاري ؛ عبدالحسين ؛ انتشارات مؤسسة كارو تأمين اجتماعي ؛ تهران ؛ 62
 12. هلاندر ؛ مهندسي عوامل انساني درصنعت وتوليد ( ارگونومي) ؛ مترجم ؛ چوبينه ؛ عليرضا ؛ انتشارات راهبرد ؛ شيراز (75)
 13. جزوات درسي

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 139

**********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است