كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » لیست » پروژه » خط تولید و شرکتها » دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش
دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش

دانلود مقاله تولید در شرکت بهنوش

مختصری از نحوه تولید در شرکت بهنوش

مقدمه:    

تاریخچه پیدایش :

اگرچه محیط کار وارتباط آن باتندرستی نیروی کارازروزگاران پیشین شناخته شده است، امادرگذشته اقدامی درخور توجه درمورد حفاظت نیروی کار دربرابر خطرات شغلی انجام نمی پذیرفت. مطالعه شرایط کاردرمعادن طلا، نقره وسرب دریونان ومصرباستان نشان دهنده عدم توجه بسنده به مسئله سلامت وایمنی کارگران می باشد وازآنجا که دربسیاری موارد برای استخراج معادن ازبردگان وزندانیان استفاده می‌شده است،حکومت‌هاهیچ گونه مسئولیتی دربرابر افراد نداشته وکاردرچنین جاهائی رادرواقع نوعی تنبیه ومجازات می‌دانستند. به تدریج شرایط حاکم برمحیط کاردگرگون شد وافرادبه اندیشه حفاظت ازخودافتادند وکارفرمایان درصدد حفظ وتأمین تندرستی نیروی کاربرآمدند.

یکی ازنخستین شواهد کنترل مخاطرات کارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پیش ازمیلاد است. درآن زمان معدن‌چیان بااستفاده ازپارچه‌ای جلودهان خودرامی‌بستند تاازاستنشاق گردوغبار جلوگیری نمایند. درهمین زمینه، پزشکان ودانشمندانی چند پابه میدان گذاشتند وگامهایی جهت اعتلای تندرستی نیروی کاربرداشتند. نخستین باربقراط درسده چهارم پیش‌ازمیلادمسمومیت کارگران باسرب راتشخیص داد.نخستین کتاب معتبردرطب کاردرسال۱۷۰۰به وسیله‌«رامازینی‌»که اورا پدرطب کارمی‌نامند منتشرشد. اونخستین فردی بودکه به پزشکان توصیه کرددرضمن پرسش‌های خودازبیمار، پیشه اورانیز جویا شوند،زیراممکن است ارتباطی نزدیک میان شغل فرد وبیماری وی وجود داشته باشد.اومطالعاتی باارزش برروی معدن‌چیان،کیمیاگران،شیشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.

پس ازانقلاب صنعتی (درنیمهدوم سدههیجدهم)،صنعت وفن‌آوری رشدی چشمگیریافت،امابرخلاف بهبود وضع زندگی، افزایش سطح تولید وراحت‌ترشدن کارها، که ناشی ازپیشرفت علمی وفنی بود،مشکلات وگرفتاری‌های بسیاری برای انسان بوجودآمد وسبب شد که انسان معاصر درمعرض خطرات وتهدیدهای بی‌شماری قرارگیرد که ازآن جمله می‌توان به بیماری‌هاوحوادث ناشی ازکارو کهولت‌های زودهنگام،که دراثرشرایط نامناسب کاری ایجاد می‌شوند،اشاره کرد.

پیدایش چنین مشکلات ومعضلاتی نیازشدید واساسی به فراگیری ورعایت اصول ایمنی وبهداشت کار رانمایان ساخت وانسان رابرآن داشت تادرصدد چاره‌جوئی‌های بنیادین برآید وبرای حفظ نیروی انسانی وتأمین تندرستی،ایمنی وبهداشت آن تدابیری بیندیشد وبامسئله به گونه‌ای علمی ونهادین برخورد کند. به این ترتیب، نظام علمی نوینی به نام بهداشت حرفه‌ای روبه تکامل گذاشت.امروزاین علم تمام مسایل گوناگون پزشکی ، بهداشتی وایمنی درهرپیشه‌را دربرمی‌گیرد.روشن است که تعریف یادشده دربرگیرنده تمام افرادی که به گونه‌ای دربخش تولید یاخدمات اشتغال دارند، (همانند کارگران،کشاورزان، معلمان،کارمندان،زنان خانه‌دارو … ) می‌شود.

درمحیط‌های صنعتی باوجود ماشین‌آلات وابزار فراوان، غالباً کارگران درمعرض خطرات گوناگون قراردارند. باپیشرفت فن‌آوری وافزایش کاربرد ماشین درتولید نیز مخاطرات واحتمال بروز حوادث دراین گونه محیط‌ها فزونی می‌گیرد.ایمنی صنعتی علمی است که درپیش گیری ازبروز حوادث درمحیط کاربه یاری انسان می‌شتابد وهمواره درراستای حفاظت وحراست ازنیروی کاروسرمایه گام برمی‌دارد.

محتوای ایمنی صنعتی:

اصولاًایمنی صنعتی رشته‌ای گسترده است که به مجموعه تدابیر، اصول ومقرراتی گفته می‌شود که بابه کارگرفتن آن‌ها می‌توان نیروی انسانی وسرمایه رادربرابر خطرات گوناگون درمحیط‌های صنعتی به گونه‌ای مؤثر وکارا نگهداری کرد وبه این وسیله یک محیط کار بی‌خطر وسالم برای افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

تعریف علمی ایمنی عبارت است از «میزان درجه دوربودن ازخطرات». واژه«Hazard»که درتعریف علمی ایمنی آمده است درواقع شرایطی است که دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان،تجهیزات، وساختمان‌ها ، ازبین بردن مواد یا کاهش کارآئی دراجرای یک وظیفهازپیش تعیین شده می‌باشد. هنگامی که«Hazard ‌» وجود دارد، امکان وقوع اثرات منفی یادشده وجود خواهد داشت کلمه «Danger» گویای قرار گرفتن درمعرض یک « Hazard »  است . به این ترتیب، ایمنی متضاد «Danger» بوده ودرصدد حذف خطرات بالفعل موجود درمحیط کار می‌باشد.

ایمنی بطور صددرصد ومطلق وجود نداردوعملاً هم هیچ‌گاه حاصل نخواهدشد.ازاین روست که گفته می‌شود ایمنی حفاظت نسبی دربرابرخطرات است. یک مکان ،یک کارمعین ویایک دستگاه زمانی ایمن انگاشته می‌شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن ویاابتلا به بیماری برای کسانی که درآنجا بوده یاباآن دستگاه کار می‌کنند درحد قابل قبول پایین باشد.اگر این احتمال درمحیط کار بادستگاهی ازحد قابل قبول بیشتر باشد آن محل یادستگاه غیرایمن تلقی می‌شود.به این ترتیب تعریف ایمن وغیرایمن به طوردقیق ومطلق ممکن نیست وبه حدود ومیزان قابل قبول بستگی دارد. میزان خطرقابل قبول درمحیط‌های مختلف وزمان‌های گوناگون متفاوت است وبه طورکلی، می‌توان گفت که میزان خطر قابل قبول باپایین آمدن سطح ایمنی ، افزایش وبا افزایش سطح ایمنی، کاهش می‌یابد.

باتوجه به تعریف ایمنی ، مهندسی ایمنی عبارت است از “مقررات یا نظامی که برای کاهش وقوع حوادث ازطریق حذف یاکنترل خطرات به کارروند.”

درمهندسی ایمنی صنعتی که برای ایمن کردن محیط کارمورد توجه قرار می‌گیرند عبارتند از :

۱-پیش‌گیری ازحوادث  ۲-عوامل انسانی  ۳-طراحی وجانمایی دستگاه‌ها  ۴-مدیریت وراهبری ایمنی    ۵-آموزش ۶-بازرسی ونظارت

اطلاعات عمومی کارخانه:

نام کارخانه: شرکت بهنوش ایران (آبجواسکول بین‌المللی سابق )

آدرس کارخانه: تهران،کیلومتر۹ جاده‌مخصوص کرج،روبروی پارس‌خودرو،خیابان شهید محمود پوری

مساحت کارخانه:۶/۶ هکتار

مالک : (سهامی عام ) وابسته به بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی

تعداد شیفت کاری:۳

سال تأسیس کارخانه : ۱۵/۲/۱۳۴۵

ظرفیت تولید درسال : ۵۵ ملیون بطری که حدوداً روزانه ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار بطری تولید دارد.

محصولات : ماءالشعیر، عصاره مالت ، دلستر

تعداد کارگران : ۴۵۰ نفر کارگر وکارمند به طور دائم مشغول به کارهستند ودرفصول کار، درصورت لزوم ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر به صورت قراردادی مشغول به کار می‌شوند.

فصل اول:

تاریخچه وفرآیند تولید

تاریخچه کارخانه :

آخرین کارخانهآبجوسازی تهران ومدرن‌ترین آن شرکت مالتای ایران بانام اسکول می‌باشد که درتاریخ ۱۵/۲/۱۳۴۵ باظرفیت ۱۰۰ هزار بطری نیم‌لیتری درروز وسرمایه ۴۰۰ میلیون ریال شروع به کار نمود ودرسال ۱۳۵۳ اولین آبجوی قوطی رابه بازار عرضه نمود. پیش ازانقلاب تولید شرکت عبارت بود ازآبجو، اما درسال‌های اخیر باهدف تولید ماءالشعیر وفراورده‌های جو، ایجاد مزارع جو وانواع نوشابه فعالیت خودرا چه ازنظر کمی وچه ازنظر کیفی متحول ساخته است.

این کارخانه توسط سناتور “رضایی” وکشور اسرائیل ساخته شده است. ودراصل مالکیت این املاک خصوصی بوده وقبل ازانقلاب ، مصادره شده وزیر نظر بنیاد مستضعفان به فعالیت خودادامه می‌دهد. این شرکت استاندارد بهداشتی وصنعتی رادرکلیه مراحل تولید رعایت کرده ودارای مهراستاندارد درزمینه تولیدات مختلف است.این شرکت مجهزبه آزمایشگاه‌های پیشرفتهکنترل کیفی درزمینه شیمیایی، میکروبیولوژی وتحقیقات بوده است که مراحل مختلف تولید وانتخاب بهترین مواداولیه راکنترل می‌نماید.

فهرست منابع :

 1. چوبینه ؛ علیرضا و امیرزاده فرید. کلیات بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات‌دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۷۸)
 2. حلم‌سرشت ؛ پریوش ودل‌پیشه ؛ اسماعیل . بهداشت کار ؛ شرکت سهامی چهر ؛ تهران؛ ۱۳۶۲
 3. رئوف ؛ کمال‌الدین ؛ اصول ایمنی درصنعت ؛ انتشارات استاد ؛ مشهد (۷۲)
 4. افضلی ؛ محمدرضا ؛ ارگونومی ؛ انتشارات نشر علوم دانشگاهی تهران .
 5. شعبان‌زاده ؛ فرامرز ؛ ایمنی وحفاظت فنی ؛ انتشارات کیومرث
 6. حاجی قاسم‌خان ؛ علی‌رضا ؛ مبانی بهداشت حرفه‌ای ؛ انتشارات برای فردا (۸۳)
 7. بنهانی ؛ نادر ؛ ایمنی وحفاظت فنی (۷۵)
 8. کاظمی ؛ بابک ؛ ایمنی وبهداشت کار ؛ انتشارات پشتون
 9. شریعت‌پناهی ؛ مبانی بهداشت محیط ؛ انتشارات دانشگاه تهران (۷۳)
 10. قاسمخانی ؛ شناسایی عوامل شیمیایی محیط کار ؛ انتشارات نخل ؛ تهران ؛ ۷۴
 11. پیش‌گیری حوادث ناشی از کار ؛ مترجم ؛ محمدکاری ؛ عبدالحسین ؛ انتشارات مؤسسه کارو تأمین اجتماعی ؛ تهران ؛ ۶۲
 12. هلاندر ؛ مهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید ( ارگونومی) ؛ مترجم ؛ چوبینه ؛ علیرضا ؛ انتشارات راهبرد ؛ شیراز (۷۵)
 13. جزوات درسی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۳۹

**********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است