یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی
دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی

دانلود مقاله جهانی سازی ورابطه عملکرد دولتی
فهرست
بانک جهانی، اعتبار و تجارت ۲
مقدمه ۲
چشم انداز جهانی سازی ۶
بانک اعتباری و بانک تجارت جهانی ۲۱
تاریخچه اولیه ۲۱
نظارت بر BCCI از طریق حسابرسان خارجی ۲۸
نتیجه BCCI : جهانی ۴۰
نتیجه BCCI : انگلیس ۴۶
نتیجه BCCI : آمریکا ۴۸
بحث ۵۷
 بانک جهانی، اعتبار و تجارت
مقدمه
حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانک جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل) بسیاری  از  شرکتهای  سرمایه گذار  را قادر به گذر از محدودیتهای متعارف منطقه ای و بصورت تجارت جهانی شدن می‌سازد. جهانی سازی تجارت سؤالاتی را پیرامون نظم اجتماعی, نظارت و تعهد شرکتها هم در قالب ملی و هم بین المللی مطرح می‌سازد. تجارت جهانی معمولی هم نیازمند چارچوبهایی برای ایجاد و جلب اطمینان است. یکی از واکنش ها از سوی دول غربی بر تکیه قابل توجه بر تکنولوژیهای محاسباتی جهت نظم بخشیدن به شرکتهای تجاری و غیر تجاری محلی و جهانی متمرکزست (انجمن حسابرسی ۱۹۹۰و ۱۹۸۹ , Zeff and Moonitz   ۱۹۸۴ , Willmott et al   ۱۹۹۲ , ۱۹۹۳ , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسی ۱۹۹۴ , ۱۹۹۸ Sikka). انتظار می رود بازتاب برتری تکنولوژیهای مشابه غربی هم از سوی کشورهای در حال توسعه حتی اگر آنها تأثیر مستقیمی بر فرآیند تغییر حسابداری در کشورهای صنعتی غرب نداشته یا این تأثیر اندک باشد پذیرفته شود (۱۹۸۹ Hopwood). بسیاری از اندیشه های حسابداری هم از سوی شرکتهای عمده حسابداری که ناظران را به این باور که آنها شرکتهای جهانی بوده و از اینرو امکان (جلب) اعتماد, برتری و تنظیم شرکتهای بین المللی را از طریق حسابرسی های خارجی فراهم می‌سازند تشویق می‌نمایند گسترش یافته است (۱۹۹۴, Hanlon). چنین پیشرفتهایی هم فرصتهای کسب دستمزد را برای شرکتهای عمده حسابداری گسترش می‌دهد.
در حالیکه شک و تردیدهای قابل توجهی پیرامون ضرورت اجتماعی جلب اعتماد بر نظارت از طریق حسابرسی های مالی مورد تأکید بوده است (مثل ۱۹۹۴, Power) , چیزهای اندکی در مورد تکیه بر حسابرسی برای تنظیم تجارت جهانی شناخته شده است. هر پرسشی از تعامل میان نظم تجارت در حال حسابرسی و یک کشور در بافت بین المللی نیازمند توجه به این سؤال است که چطور جهانی سازی قدرت قانونی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
روی جلد مجلاتی نظیر نیوزویک (۲۶ ژوئن ۱۹۹۵) , بوضوح نشان می‌دهد که ‌کشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهانی متعهد تلقی می‌شود. نظر متنفذ و تعیین کننده اینست که در اقتصاد جهانی شده, افراد نقش بیشتری دارند (۱۹۹۵ Ohmae صفحه ۱۲).
مدرکشان از حوزه مالی ارائه می‌شود که “پول” فاقد هویت ملی تلقی شده و بطور نسبی در دنیای بدون مرز پرسه می زند. معهذا, منتقدان تِز جهانی سازی (۱۹۹۴ Kapstein و ۱۹۹۶ , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطه نزدیک میان ملت توجه کرده و بحث می کنند که ملت (کشور) و خصوصاً اکثر کشورهای قدرتمند صنعتی, کارگزاران مهم در نظم بخشیدن به فعالیت مالی بین المللی باقی می مانند. بنابراین از این دیدگاه, سؤال مربوطه این نیست که آیا او توان و قابلیت سیالی انجام اینکار را دارد یا نه (۱۹۹۷ , Meiksins Woods).
چون منابع مالی و بانکی غالباً بعنوان مهمترین مورد بین المللی تمام تجارتها مشخص می‌شوند (۱۹۸۷ , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضی از مسائل (و تنشهای) مرتبط با نظم تجارت جهانی را از طریق تکنولوژیهای حسابرسی با گسترش مطالعه موردی مرتبط با مذاکرات بانک تجارت و اعتبار بین المللی (BCCI) , که بانک جهان سوم در حال کار در بیشتر جوامع غربی است مورد بررسی قرار می‌دهیم. در زمان مذاکره, BCCI در ۷۳ کشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسی مالی از سوی شرکتهای حسابرسی جهانی تکیه نمودند. بررسی‌هاBCCI ی ما بر آنسوی سؤال از توانایی تکنیکی شرکتها و مؤسسات حسابرسی و ملتها برای نظم بخشیدن و کنترل بانک جهانی نگریسته و سؤالاتی از زمان, چگونگی و منافع عملیات رابطه حسابرسی داخلی مدنظر قرار دارد.
این مقاله (متن) از چهار فصل تشکیل می‌شود. فصل اول, اساس تئوریکی را با مدنظر قراردادن میزانی که با آن میزان جهانی سازی توانایی افراد را برای نظم بخشیدن و کنترل فعالیت اقتصادی و اداره مؤسسات بین المللی ضعیف می‌سازد ایجاد می کند.
این امر خاطرنشان می‌سازد که حامیان تِزِ جهانی سازی, شواهد آماری را برای حمایت از ادعایشان مرتب می‌نمایند.  خصوصاً آنها بیان می‌دارند که حوزه منابع مالی افراد از طریق افراد قابل تنظیم نیست. تِز جهانی سازی بر زمینه های تاریخی مورد اعتراض قرار می‌گیرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و ۱۹۹۷ , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 ,  Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998.
اظهار می‌دارند که جهانی سازی اقتصادی موجب مهجور شدن ملتها و قوانین ملی و داخلی نمی‌شود. فصل دوم جزئیاتی از مورد مطالعه ما را در ارتباط با مذاکره بانک اعتباری و تجارت جهانی BCCI از طریق فریب فراهم می‌سازد. از اینرو بیشتر دولتهای غربی نظر به کنترل فعالیت بانکداری با تکیه بر کارکردهای بیرونی حسابرسی (در میان سایر کنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسی مرتبط با واکنش ناظران در ایالت متحده و انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهد. فصل پایانی یافته های ما را پیرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسی برای کنترل مؤسسات مالی بین المللی و اثرات جهانی سازی  بر  رابطه حرفه ای دولتی مورد بررسی قرار می‌دهد. اظهار می‌داریم که درحالیکه مذاکره از BCCI  بعنوان نمونه ای از ظرفیت تکنیکی قدرتهای اقتصادی غربی برای کمک به مؤسسات حسابرسی برای برقراری انضباط برای بانک جهانی ثالث است توان و قابلیت سیاسی حسابرسی – داخلی برای حفظ منفعت جامعه در قوانین بانک جهانی با پروسه های  حکومت  که  بصورت  سری  بوده  و آنسوی کسب خط مشی های (دموکراتیک قرار دارند محدود باقی می ماند.
چشم انداز جهانی سازی
جهانی سازی یک اصطلاح تقریباً کلی و همگانی است که ترکیبی از نوعی مباحث نظارتی, ایدئولوژیکی و سیاسی است. جهانی سازی مفاهیم قدیمی تری نظیر فرا ملی کردن, کاپیتالیسم جهانی, سیستم های جهانی و دهکده جهانی را تغییر داده و تضعیف می کند (به مورد Robertson , Waters 1995 و Khondler 1998 مراجعه کنید). جهانی سازی به فرآیندهایی منسوبست که از طریق آن وقایع و تصمیماتی نظیر تصمیمات مرتبط با تعطیلی بانک در یک نقطه از دنیا که می‌تواند اثرات چشمگیری بر افراد و جوامع در بخشهای دوردست دنیا داشته باشد. در این حالت, جهانی سازی از ارتباط افراد و جوامع مهمتر بوده و درگیر آرایش جدید ژرف زمانی و مکانیست (گیدنز ۱۹۹۰ صفحه ۱۴) , فرآیندی که با حالات ارتباطی نوری و آنی و ستمهایی جهانی پیچیده تولید و مبادله تسهیل می‌شود.
تشدید جهانی سازی در موارد مالی جائیکه با کمک تکنولوژی اطلاعات تغییرات, بازارهای جهانی سهام, بانکداری, سلف (معاملات آینده, بدهی و قرض, مشتقات, نرخ جاری و نرخ بهره, تغییر پذیری جغرافیایی تشکیل سرمایه را برای اولین بار متعهد بسر می دهند یعنی بازار ساده پول و عرضه و ارائه اعتبار را شتاب دهند, واضحترین مورد است.
آمارهای مالی مرتبط با منابع مالی و بانکداری به ارائه حمایت شدید از تز جهانی سازی ادامه می دهند. آنطور که فریدن می گوید “در آوریل سال ۱۹۸۹, ارز خارجی در حال داد و ستد در مراکز مالی جهانی بطور متوسط در حدود ۶۵۰ بیلیون دلار در روز بود که تقریباً معادل ۵۰۰ میلیون دلار در دقیقه و چهل برابر میزان تجارت جهانی روزانه است. وب (Webb)  عنوان می کند که معاملات مالی بر بیش از دو برابر میزان دارایی خارجی اندوخته بانکهای مرکزی آمریکا, ژاپن و انگلیس در کل یک ماه است. (ساسن Sassen 1996) عنوان  می کند که پس از سال ۱۹۸۰, کل میزان دارائیهای مالی دو نیم برابر بیشتر از GDP ی کلی تمام اقتصادهای غنی صنعتی بوده است. و حجم تجارت بصورت نقدی, اوراق قرضه و سهام عادی پنج برابر سریعتر رشد کرده است. اولین مورد برای جهانی سازی و امروزه سریعترین مورد و در بسیاری از روشها تنها بازار جهانی بازار ارز خارجی است. معاملات ارزهای خارجی در جهان در سال ۱۹۸۳ ده برابر بیشتر شده است, تنها ده سال بعد در سال ۱۹۹۲, معاملات ارزهای خارجی شصت برابر گردیده است (صفحه ۴۰).
بین دوره های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۰, وام بانک جهانی از ۴۰ بیلیون دلار به ۳۰۰ بیلیون دلار افزایش یافته و تعداد بانکهای خارجی در حال کار در لندن از ۲۰۰ (واحد) در دهه ۱۹۷۰ به بیش از دو برابر یعنی بیش از ۵۰۰ (واحد) در سال ۱۹۹۰ رسیده است. اکنون شعبه های بانکی واقع در خارج از کشور قسمت اعظم درآمدهای بیشتر بانکها را حساب می کنند. Kapstein 1994)صفحه ۴(. ۶ تریلیون  دلار  از  مرزهای  داخلی  بیرون  رفته  و  در بنا در ساحلی مختلف جای داده می‌شود (دفتر کنترل دارایی و جلوگیری از جرم سازمان ملل متحد ۱۹۹۸), بنابراین از قدرت ملتهای مستقل برای تنظیم جریانهای مالی سؤال می‌شود.
میزان فعالیت مالی آنقدر وسیع است که هیچ دولتی بتنهایی قادر به کنترل کارآمد این سیستم نیست, نکته ای که با وجود اجبار در سال ۱۹۹۲ انگلیس برای مکاسیم نرخ ارز اروپایی (Hutton 1999) مورد تأکید قرار گرفت. از این منظر در مورد جهانی سازی, بانک بین المللی اعتبار و تجارت BCCI, مظهر بانک جهانی نمونه غیرقابل کنترل است, نمونه ای که در گستره ای وسیع از موقعیتی بین المللی میان موقعیتهای نظارتی مختلف برای عدم کنترل هر نوع رژیم نظارتی داخلی در نوسان است.
هر سؤالی از کنترل حرکات مالی جهانی باید به پروسه های جهانی سازی که خود محصول فاکتورهای سیاسی ای هستند که ثبات و امنیت لازم برای حفظ رابطه رو به گسترش میان افراد را فراهم می‌سازند توجه داشته باشد. در یک سیستم جهانی از کشورهایی که تمام افراد کشور بخودی خود مستقل تلقی می‌شوند, وجود ثبات و اطمینان جهانی با تمرین قدرت از طریق کشورهای برتر در عرصه بین الملل ممکن می‌شود. آنطور که گیلپین آنرا بیان می کند … برتری برای وجود اقتصاد آزاد جهانی ضرورت دارد… گسترش و موفقیت بازار در دوره اقتصاد مدرن در حال هماهنگی بدون محیط مطلوب فراهم آمده با قدرت برتر آزاد بوقوع نمی پیوندد…

فرمت : word  | صفحات:۷۰

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است