دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله حقوق انتقال در بازار برق متن و ترجمه

حقوق انتقال در بازار برق متن و ترجمه

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه
فصل اول – مقدمه                                 1
فصل دوم – ساختار بازار                             5
2-1- اهداف در عملكرد به شيوة بازار                     6
2-2- مدل هاي بازار برق                         6
2-3- ساختار بازار                             7
2-4- انواع بازار برق                             11
فصل سوم – معاني PTR , FTR                          13
3-1- دلايل اسفاده از حقوق انتقال                     14
3-2- حقوق انتقال فيزيكي                         15
3-3- حقوق انتقال مالي                         16
فصل چهارم  – طراحي بازار انتقال                         18
4-1- طراحي بازار انتقال                         19
4-2- مالكين حقوق انتقال مالي                         21
فصل پنجم – معيارهاي عملكرد بازار                         34
فصل ششم – بررسي بازراهايي كه در آنها FTR به حراج گذاشته مي شود         37
6-1- بازار PJM                            38
6-2- بازار نيويورك                             48
6-3- بازار كاليفرنيا                            55
6-4- بازار نيو اينگلند                             58
6-5- بازار تگزاس                            60
6-6- بازار نيوزلند                             63
فصل هفتم – نتيجه گيري                             66
منابع                                         73

چكيده
صنعت برق همانند ديگر زير ساختها در كشورهاي صنعتي به سمت خصوصي شدن حركت مي كند . همچنين در كشور ما طبق اصل 44 قانون اساسي صنعت برق بايد در قسمت توليد تا 80 درصد به بخش خصوصي واگذار شود . در اين پروژه به بررسي چگونگي خصوصي شدن بخش انتقال در بازارهاي مختلف آمريكا مي پردازيم و در انتها آنها را با هم مقايسه مي كنيم .
در فصل اول شماي كلي بازار برق و كلياتي در مورد آن بيان شده است .
فصل دوم به بررسي مدل هاي برق و اجزاء مختلف در بازار مي پردازد .
فصل سوم دلايل استفاده از حقوق انتقال مالي و فيزيكي و معاني انها را بيان مي كند .
فصل چهارم به بررسي جزئي تر حقوق مالي و فيزيكي و چگونگي تجارت آنها مي پردازد و همچنين ايرادات و نقش آنها در سرمايه گذاري را بيان مي كند .
فصل پنجم به چگونگي تطبيق حقوق انتقال مالي با كل شبكه مي پردازد .
در فصل ششم بازارهاي PJM ، نيويورك ، كاليفورنيا ، نيواينگلند ، تگزاس و نيوزلند از لحاظ تاريخچه ، حقوق مورد استفاده ، چگونگي بدست آوردن و معاملة حقوق و چگونگي اجراي مزايده ها با هم مقايسه شده اند .

دانلود مقاله حقوق انتقال در بازار برق متن و ترجمه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد