برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » دانلود مقاله خوردگی در توربینهای گازی
دانلود مقاله خوردگی در توربینهای گازی

دانلود مقاله خوردگی در توربینهای گازی

دانلود مقاله خوردگی در توربینهای گازی

فصل اول

مقدمه ای بر توربین های

GE,MS5001-25MW-Frame5

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.

توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .

در این دستگاه بعوض اینکه اعمال اصلی تراکم ،احتراق و انبساط در داخل عضو واحدی رخ می دهد بصورت متناوب و یکی بعد از دیگری در محفظه های خاصی صورت می گیرد . سه عضو اصلی هر نیروگاه عبارتند از : کمپرسور که جریان پیوسته ماده را فراهم میسازد ، اتاق احتراق که بر انرژی جنبشی گازهای در حال حرکت می افزاید و ماشین انبساط(توربین)که گاز در آن انبساط یافته و انرژی مکانیکی تولید می کند [1] .

هوای محیط مطابق شکل 1-1 بافشار جو از نقطه 1 وارد کمپرسور می شود و در طبقات مختلف آن متراکم و فشار آن بالا می رود ، تا به نقطه 2 برسد .

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5…………

1-1مقدمه…………………………………………………………

فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ

2-1 خوردگی داغ………………………………………………………………………………………….

2-2 واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق…………………………

2-2-1 گوگرد………………………………………………….

2-2-2 سدیم………………………………………………..

2-2-3 وانادیوم…………………………………………….

2-3 تشکیل رسوب……………………………………….

2-4 تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ……………………

2-4-1 اثر ترکیبات وانادیوم……………………………………

2-4-2 اثر سولفات سدیم………………………………………..

2-4-3 اثر کلرید……………………………………………………

2-4-4 اثر گوگرد……………………………………………..

2-5 روشهای مطالعه خوردگی داغ……………………………….

2-5-1 روش مشعلی(Burner Rig Test) …………………..

2-5-2 روش کوره ای (Furnace Test) …………………………….

2-5-3 روش بوته ای(Crucible Test) …………………………………………..

2-5-4 روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ……………….

2-6 مکانیزم های خوردگی داغ……………………………………………….

2-6-1 مرحلۀ شروع خوردگی داغ…………………………………………

2-6-2 مراحل پیشرفت خوردگی داغ………………………………………

2-6-2-1 روشهای انحلال نمکی(Fluxing) ………………………………..

2-6-2-2 خوردگی ناشی از جزء رسوب……………………………………

2-7 خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات

(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) …………………………….

2-7-1 خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3 ……………………

2-7-2 خوردگی نیکل ناشی از سولفات ……………………………

2-8 خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3

2-8-1-1 خوردگی آلیاژهای نیکل – کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3

2-8-1-2 خوردگی آلیاژ “Co-Cr” در مقایسه با آلیاژ “Ni-Cr” در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3

2-8-1-3 خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور

2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 ………………………………….

2-8-3 تأثیرات MoO3,WO3 ………………………………………

2-8-3 تأثیرات مخلوط سولفات…………………………………..

2-9 خوردگی داغ ناشی از وانادات…………………………………..

2-9-1 مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک ………………………………….

2-9-2 روش مشعلی……………………………………………………..

2-9-3 خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها………………………

2-9-4 کنترل ناشی از سولفات و وانادات……………………………………

2-10 خوردگی ناشی از نمکهای دیگر …………………………..

2-10-1 تأثیر کلرید……………………………………………….

3-1 پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ……………………………….

3-2 تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ…………………………

3-2-1 پوشش های نفوذی…………………………………………

3-2-2 پوششهای آلومینیدی ساده…………………………………..

3-2-3 پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………..

3-3 تخریب پوششهای نفوذی……………………………………………

3-3-1 تخریب پوششهای آلومینیدی ساده………………………………

3-3-2 تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده……………………………

4-1 مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ……………………………

4-2 محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط……………………………….

4-3 تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی………………………

4-4 تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ……………………………………..

4-4-1 اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی …………………………………………….

4-4-2 تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی …………………….

4-4-2-1 محلولهای جامد اکسید ……………………………………………

2-4-2-2 تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول………………………………

4-4-3 رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت………………….

4-4-3-1 فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ……………………………..

4-4-3-2 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ………………………….

4-4-3-3 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr …………………………….

4-5 مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی………………………………

4-6 تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون………………………………………….

4-7 واکنشهای سولفیداسیون …………………………………………………

4-7-1 سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ………………………..

4-7-1-1 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ……………………………..

4-7-1-2 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr ……………………….

4-7-1-3 تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی……………….

4-7-1-3 تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی…………………….

4-8 روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 ……………………

4-8-1 دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن – گوگرد ………………………………..

4-8-2 خوردگی نیکل در SO2 ………………………………………………

4-8-2-1 مکانیزم واکنش در دماهای 500 و 600 درجه سانتی گراد………………….

4-8-2-2 مکانیزم واکنش در بالای دمای 600 درجه سانتیگراد ……………………….

4-8-2-3 وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ……………………………

4-8-3 خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 …………………………………

4-8-4 خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ……………………………..

4-8-5 خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 ……………………………..

4-8-6 خوردگی منگنز در SO2 …………………………………………

4-8-7 خوردگی کرم در SO2 ………………………………………….

4-8-8 تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور

4-8-8-1-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ………………

4-8-9 مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2

4-8-9-1 رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2………………………………

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 137 + منابع ندارد

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • امتیاز 5.00 ( 1 رای )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است