سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » پروژه » عمران » دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌
دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌  در هر توقف‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ که‌ موجب‌ سخت‌ شدن‌ بتن‌ می‌گردد درز ساخت‌ (درز اجرایی‌) بوجود می‌اید. بطور کلی‌ هر گاه‌ زمان‌ قطع‌ بتن‌ ریزی‌ از۳۰ دقیقه‌ تجاوز کند باید ان‌ نقطه‌ را یک‌ درز اجرایی‌ بحساب‌ اورد. مگر انکه‌ حالت‌ خمیری‌ بتن‌ با تدابیری‌ به‌ ان‌ بازگردانده‌ شود. درز ساخت‌ ممکن‌ است‌ دارای‌ وضعیت‌های‌ مختلفی‌ باشد ولی‌ معمولاًقائم‌ یا افقی‌ است‌. معمولاًسعی‌ می‌شود محل‌ یکی‌ دیگر از انواع‌ درزها منطبق‌ گردد. در تیرها و شاه‌ تیرها درزهای‌ ساخت‌ باید تقریباًعمود بر محور این‌ اعضا بوده‌ وهیچگاه‌ با محور عضو موازی‌ نباشد. درز ساخت‌ می‌تواند در اعضا وقطعات‌ بتن‌ ارمه‌ در محل‌ لنگر خمشی‌ ماکزیمم‌ قرار گیرد زیرا در این‌ اعضا تنش‌های‌ کششی‌ توسط‌ فولادهای‌ کششی‌ تحمل‌ می‌شوند.

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

فهرست مطالب

درزهای ساختمانی‌ ۱
فهرست ۲
درزهای‌ ساختمانی‌ ۶
الف‌) درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌) ۶
ب‌) درزهای‌ حرکتی‌ ۶
کاربرد ۷
کاربرد درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌) ۷
کاربرددرزهای‌ حرکتی‌ ۸
درزهای‌ انقباضی‌ ۸
درزهای‌ انبساط‌ ۱۰
درزهای‌ کنترل ۱۰
درزهای‌ نشست‌ ۱۱
درزهای‌ لغزشی‌ ۱۲
سایر درزها ۱۲
مصالح‌ پر کننده‌ درز (فیلر) ۱۲
مصالح‌ پوشش ۱۳
اجرای‌ درزهای‌ ساختمانی‌ ۱۴
اجرای‌ درزهای‌ ساخت‌ ۱۴
اجرای‌ درزهای‌ حرکتی‌ ۱۶
درزهای‌ حرکتی‌ در ساختمانهای‌ فولادی‌ ۱۷
الف‌) در خط‌ باریک شدن‌ عرض‌ ساختمان‌ ۱۸

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

چاه‌ها ۲۰
تقویت‌ ستوح‌ ریزشی‌ ۲۱
تهیه‌ در حین‌ بهره‌ برداری‌ ۲۱
طوقه‌ چینی‌ و نصب‌ گلدان‌ ۲۳
رعایت‌ اصول ایمنی‌ در حین‌ اجرا ۲۴
طبقه‌ بندی‌ ۲۵
یراِ الات‌ ۲۶
اتصالات‌ مجوف‌ ۳۰
لولاها ۳۱
قفلها وشب‌ بندها ۳۳
دریچه‌ نامه‌ ۳۵
عملیات‌ خاکی‌ ۳۶
حفاظت‌ و حراست‌ تاسیسات‌ موجود ۳۸
خاک برداری‌ ۴۰
خاک برداری‌ در زمین‌های‌ لجنی‌ ۴۵
خاک برداری‌ در زمین‌های‌ سنگی‌ ۴۶
خاک ریزی‌ ۵۰
مصالح‌ خاک ریزی‌ ۵۰
اصلاح‌ مصالح‌ ۵۳
انواع‌ خاکریزی‌ ۵۴
خاکریزهای‌ باربر ۵۴

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

خاکریزهای‌ پر کننده‌ ۵۵
کنترل رطوبت‌ خاکریزها ۵۶
خاکریزهای‌ با مصالح‌ ریزدانه‌ ۵۶
خاکریزهای‌ با دستگاه‌ درشت‌ دانه‌ ۵۷
اماده‌ سازی‌ بستر خاکریزی‌ ۵۹
پخش لایه‌ها ۶۰
روش و میزان‌ کوبیدن‌ ۶۲
تسطیح‌ و تنظیم‌ ۶۳
تأسیسات‌ الکتریکی‌ خانگی‌ ۶۵
مدارهای‌ حلقوی‌ ۶۸
آبرسانی‌ و فاضلاب‌ ۷۴
لغت‌ شناسی‌ ۷۵
تامین‌ آب‌ سرد ۷۶
تامین‌ آب‌ سرد  به روش غیر مستقیم‌ ۷۹
لوله‌ کشیدن‌ ۷۹
لوله‌ های‌ مسی‌ ۷۹
لوله‌ های‌ فولادی‌ ۸۰
لوله‌ پلی‌ تن‌ ۸۱
مخازن‌ ذخیره‌ آب‌ سرد ۸۲
شیر های‌ کروی‌ ۸۴
تامین‌ آب‌ گرم‌ ۸۵
سیلندرها و تانکهای‌ آب‌ گرم‌ ۸۸
نقصهای‌ سیستمهای‌ آب‌ گرم‌ ۸۹
لوله‌ کشی‌ و لوازم‌ بهداشتی‌ خانگی‌ ۹۰
توالت‌ ۹۴
دستشویی‌ ۹۶
وانهاو دوشها ۹۷
سینکها ۹۹
لوله‌ کشی‌ ۱۰۰
شیشه‌ ونصب‌ آن‌ ۱۰۴

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

ث‌) شیشه‌های‌ نشکن‌ (ایمنی‌) ۱۰۶
تمیز کاری‌ ۱۰۷
رنگ‌ کاری‌ و دکوراسیون‌ ۱۰۹
رنگ‌ ۱۰۹
رنگهای‌ روغنی‌ ۱۱۰
رنگهای‌ پلی‌ اورتان‌ ۱۱۱
رنگهای‌ آبی‌ ۱۱۲
روغنهای‌ جلا و لاک الکلها ۱۱۲
ظروف‌ رنگ‌ ۱۱۳
گره‌ پوشی‌ ۱۱۳
پنجره‌ها ۱۱۶
قوانین‌ ساختمانی‌ ۱۱۶
پنجره‌های‌ کشویی‌ با دو بازنشوی‌ عمودی‌ ۱۲۰
پنجره‌های‌ محوری‌ ۱۲۱
پی‌ها و بتن‌ سطحی‌ ۱۲۱
سنگها و خاک‌ها ۱۲۵
خاکها ۱۲۶
خاک زیرین‌: ۱۲۶
بررسی‌ اکتشاف‌ محوطه‌ ساختمانی‌ ۱۳۰
تراکم‌ خاک در اثر بار ساختمان‌ ۱۳۴
تغییرات‌ حجمی‌ فصلی‌ در خاک‌ها ۱۳۴
تورم‌ ناشی‌ از یخبندان‌ ۱۳۷
تغییر حالت‌ زمین‌ در اثر قطع‌ درختان‌ ۱۳۸
حرکات‌ توده‌ای‌ در مناطق‌ بی‌ ثباتی‌ همچون‌ زمینهای‌ خاکریز و ۱۳۹
بتن‌ در خاکهای‌ سولفات‌ دار ۱۴۰
انواع‌ پی‌ها ۱۴۱
پی‌های‌ نواری‌ ۱۴۲
پی‌های‌ نواری‌ باریک (ترانشه‌ای‌) ۱۴۳
بارهای‌ روی‌ پی‌ ۱۴۵
پی‌های‌ بالشتکی‌ ۱۴۶
پی‌های‌ گسترده‌ ۱۴۷

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

پی‌های‌ شمعی‌ ۱۴۹
شمعهای‌ درجای‌ کوتاه‌ ۱۵۰
پی‌ در زمینهای‌ شیبدار ۱۵۱
لوله‌های‌ فاضلاب‌ اب‌ سطحی‌ ۱۵۳
سیستم‌ طبیعی‌ ۱۵۴
سیستم‌ جناغی‌ ۱۵۴
سیستم‌ شبکه‌ای‌ ۱۵۵
سیستم‌ باد بزنی‌ ۱۵۵
سیستم‌ خندقی‌ ۱۵۵
زهکش فرانسوی‌ ۱۵۶
نسبت‌ اب‌ به‌ سیمان‌: ۱۵۹
تعیین‌ نسبت‌ مصالح‌: ۱۶۱
مخلوطهای‌ بتن‌ : ۱۶۲
جدولهای‌ مخلوطهای‌ بتن‌ ۱۶۳
بتن‌ آماده‌ : ۱۶۴
سیمان‌ پرتلند آهنگذاری‌: ۱۶۵
سیمان‌ پرتلند ضد سولفات‌: ۱۶۵
آماده‌ سازی‌ محوطه‌ ساختمانی‌ : ۱۶۶
مقاومت‌ در برابر رطوبت‌ زمین‌ ۱۶۷
عایق‌ رطوبتی‌ کف‌ ۱۷۶
عایق‌ رطوبتی‌ زیر اندود شمشه‌ای‌ کف‌: ۱۷۸
عایق‌ رطوبتی‌ زیر بتن‌ سطحی‌: ۱۷۸
مواد مورد استفاده‌ عایق‌ رطوبتی‌ کف‌ ۱۷۹
محلول قیر، امولسیون‌ قیر/ لاستیک یا امولسیون‌ قطران‌/ ۱۷۹
ورقهای‌ پلی‌ تن‌ و پلی‌ اتیلن‌: ۱۸۰
ورقهای‌ قیر اندود: ۱۸۲
عایقهای‌ رطوبتی‌ دیوار ۱۹۰
مواد مورد استفاده‌ عایقهای‌ رطوبتی‌ دیوار در بالای‌ سطح‌ زمین‌ ۱۹۲
منابع‌ و مأخذ ۲۰۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید              جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابـل ویرایش می باشـد              فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۹۵

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است