برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.
خانه » پروژه » عمران » دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌
دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

درزهای‌ ساختمانی‌

فهرست مطالب

درزهای ساختماني‌ 1
فهرست 2
درزهاي‌ ساختماني‌ 6
الف‌) درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌) 6
ب‌) درزهاي‌ حرکتي‌ 6
کاربرد 7
کاربرد درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌) 7
کاربرددرزهاي‌ حرکتي‌ 8
درزهاي‌ انقباضي‌ 8
درزهاي‌ انبساط‌ 10
درزهاي‌ کنترل 10
درزهاي‌ نشست‌ 11
درزهاي‌ لغزشي‌ 12
ساير درزها 12
مصالح‌ پر کننده‌ درز (فيلر) 12
مصالح‌ پوشش 13
اجراي‌ درزهاي‌ ساختماني‌ 14
اجراي‌ درزهاي‌ ساخت‌ 14
اجراي‌ درزهاي‌ حرکتي‌ 16
درزهاي‌ حرکتي‌ در ساختمانهاي‌ فولادي‌ 17
الف‌) در خط‌ باريک شدن‌ عرض‌ ساختمان‌ 18
چاه‌ها 20
تقويت‌ ستوح‌ ريزشي‌ 21
تهيه‌ در حين‌ بهره‌ برداري‌ 21
طوقه‌ چيني‌ و نصب‌ گلدان‌ 23
رعايت‌ اصول ايمني‌ در حين‌ اجرا 24
طبقه‌ بندي‌ 25
يراِ الات‌ 26
اتصالات‌ مجوف‌ 30
لولاها 31
قفلها وشب‌ بندها 33
دريچه‌ نامه‌ 35
عمليات‌ خاکي‌ 36
حفاظت‌ و حراست‌ تاسيسات‌ موجود 38
خاک برداري‌ 40
خاک برداري‌ در زمين‌هاي‌ لجني‌ 45
خاک برداري‌ در زمين‌هاي‌ سنگي‌ 46
خاک ريزي‌ 50
مصالح‌ خاک ريزي‌ 50
اصلاح‌ مصالح‌ 53
انواع‌ خاکريزي‌ 54
خاکريزهاي‌ باربر 54
خاکريزهاي‌ پر کننده‌ 55
کنترل رطوبت‌ خاکريزها 56
خاکريزهاي‌ با مصالح‌ ريزدانه‌ 56
خاکريزهاي‌ با دستگاه‌ درشت‌ دانه‌ 57
اماده‌ سازي‌ بستر خاکريزي‌ 59
پخش لايه‌ها 60
روش و ميزان‌ کوبيدن‌ 62
تسطيح‌ و تنظيم‌ 63
تأسيسات‌ الکتريکي‌ خانگي‌ 65
مدارهاي‌ حلقوي‌ 68
آبرساني‌ و فاضلاب‌ 74
لغت‌ شناسي‌ 75
تامين‌ آب‌ سرد 76
تامين‌ آب‌ سرد  به روش غير مستقيم‌ 79
لوله‌ کشيدن‌ 79
لوله‌ هاي‌ مسي‌ 79
لوله‌ هاي‌ فولادي‌ 80
لوله‌ پلي‌ تن‌ 81
مخازن‌ ذخيره‌ آب‌ سرد 82
شير هاي‌ کروي‌ 84
تامين‌ آب‌ گرم‌ 85
سيلندرها و تانکهاي‌ آب‌ گرم‌ 88
نقصهاي‌ سيستمهاي‌ آب‌ گرم‌ 89
لوله‌ کشي‌ و لوازم‌ بهداشتي‌ خانگي‌ 90
توالت‌ 94
دستشويي‌ 96
وانهاو دوشها 97
سينکها 99
لوله‌ کشي‌ 100
شيشه‌ ونصب‌ آن‌ 104
ث‌) شيشه‌هاي‌ نشکن‌ (ايمني‌) 106
تميز کاري‌ 107
رنگ‌ کاري‌ و دکوراسيون‌ 109
رنگ‌ 109
رنگهاي‌ روغني‌ 110
رنگهاي‌ پلي‌ اورتان‌ 111
رنگهاي‌ آبي‌ 112
روغنهاي‌ جلا و لاک الکلها 112
ظروف‌ رنگ‌ 113
گره‌ پوشي‌ 113
پنجره‌ها 116
قوانين‌ ساختماني‌ 116
پنجره‌هاي‌ کشويي‌ با دو بازنشوي‌ عمودي‌ 120
پنجره‌هاي‌ محوري‌ 121
پي‌ها و بتن‌ سطحي‌ 121
سنگها و خاک‌ها 125
خاکها 126
خاک زيرين‌: 126
بررسي‌ اکتشاف‌ محوطه‌ ساختماني‌ 130
تراکم‌ خاک در اثر بار ساختمان‌ 134
تغييرات‌ حجمي‌ فصلي‌ در خاک‌ها 134
تورم‌ ناشي‌ از يخبندان‌ 137
تغيير حالت‌ زمين‌ در اثر قطع‌ درختان‌ 138
حرکات‌ توده‌اي‌ در مناطق‌ بي‌ ثباتي‌ همچون‌ زمينهاي‌ خاکريز و 139
بتن‌ در خاکهاي‌ سولفات‌ دار 140
انواع‌ پي‌ها 141
پي‌هاي‌ نواري‌ 142
پي‌هاي‌ نواري‌ باريک (ترانشه‌اي‌) 143
بارهاي‌ روي‌ پي‌ 145
پي‌هاي‌ بالشتکي‌ 146
پي‌هاي‌ گسترده‌ 147
پي‌هاي‌ شمعي‌ 149
شمعهاي‌ درجاي‌ کوتاه‌ 150
پي‌ در زمينهاي‌ شيبدار 151
لوله‌هاي‌ فاضلاب‌ اب‌ سطحي‌ 153
سيستم‌ طبيعي‌ 154
سيستم‌ جناغي‌ 154
سيستم‌ شبکه‌اي‌ 155
سيستم‌ باد بزني‌ 155
سيستم‌ خندقي‌ 155
زهکش فرانسوي‌ 156
نسبت‌ اب‌ به‌ سيمان‌: 159
تعيين‌ نسبت‌ مصالح‌: 161
مخلوطهاي‌ بتن‌ : 162
جدولهاي‌ مخلوطهاي‌ بتن‌ 163
بتن‌ آماده‌ : 164
سيمان‌ پرتلند آهنگذاري‌: 165
سيمان‌ پرتلند ضد سولفات‌: 165
آماده‌ سازي‌ محوطة‌ ساختماني‌ : 166
مقاومت‌ در برابر رطوبت‌ زمين‌ 167
عايق‌ رطوبتي‌ کف‌ 176
عايق‌ رطوبتي‌ زير اندود شمشه‌اي‌ کف‌: 178
عايق‌ رطوبتي‌ زير بتن‌ سطحي‌: 178
مواد مورد استفاده‌ عايق‌ رطوبتي‌ کف‌ 179
محلول قير، امولسيون‌ قير/ لاستيک يا امولسيون‌ قطران‌/ 179
ورقهاي‌ پلي‌ تن‌ و پلي‌ اتيلن‌: 180
ورقهاي‌ قير اندود: 182
عايقهاي‌ رطوبتي‌ ديوار 190
مواد مورد استفاده‌ عايقهاي‌ رطوبتي‌ ديوار در بالاي‌ سطح‌ زمين‌ 192
منابع‌ و مأخذ 201

درزهاي‌ ساختماني‌
بطور کلي‌ درزهاي‌ ساختماني‌ به‌ دودسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند.
الف‌) درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌)
اين‌ درزهاعموماً به‌ منظور تسهيل‌ عمليات‌ بتن‌ ريزي‌ با توجه‌ به‌ محدوديت‌ حجم‌ بتن‌ ريزي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شوند در درزهاي‌ ساختماني‌ طراح‌ انتظار عکس‌ العمل‌ در قبال‌ حرکت‌ هاي‌ مختلف‌ سازه‌ بتني‌ را نداشته‌ بلکه‌ فقط‌ سعي‌ دارد تابراساس‌ ظرفيت‌هاي‌ کارگاهي‌ فاصله‌ درزها را تعيين‌ کند. در اين‌ گزينه‌ درزها بايد پيوستگي‌ بين‌ بتن‌ وارماتور در دو قسمت‌ مجاور درز بصورت‌ کامل‌ حفظ‌ شود.
ب‌) درزهاي‌ حرکتي‌
درزهاي‌ حرکتي‌ درزهايي‌ هستند که‌ براي‌ همساز کردن‌ حرکت‌هاي‌ نسبي‌ قسمتهاي‌ مختلف‌ يک‌ سازه‌ بصورت‌ عمده‌ تعبيه‌ مي‌شوند ،اين‌ حرکت‌ها مي‌توانند در اثر تغييرات‌ درجه‌ حرارت‌ ،افت‌ بتن‌ ويا نشست‌هاي‌ نا مساوي‌ بوجود ايند.
کاربرد
کاربرد درزهاي‌ ساخت‌ (درزهاي‌ اجرايي‌)
در هر توقف‌ عمليات‌ بتن‌ ريزي‌ که‌ موجب‌ سخت‌ شدن‌ بتن‌ مي‌گردد درز ساخت‌ (درز اجرايي‌) بوجود مي‌ايد. بطور کلي‌ هر گاه‌ زمان‌ قطع‌ بتن‌ ريزي‌ از30 دقيقه‌ تجاوز کند بايد ان‌ نقطه‌ را يک‌ درز اجرايي‌ بحساب‌ اورد. مگر انکه‌ حالت‌ خميري‌ بتن‌ با تدابيري‌ به‌ ان‌ بازگردانده‌ شود. درز ساخت‌ ممکن‌ است‌ داراي‌ وضعيت‌هاي‌ مختلفي‌ باشد ولي‌ معمولاًقائم‌ يا افقي‌ است‌. معمولاًسعي‌ مي‌شود محل‌ يکي‌ ديگر از انواع‌ درزها منطبق‌ گردد. در تيرها و شاه‌ تيرها درزهاي‌ ساخت‌ بايد تقريباًعمود بر محور اين‌ اعضا بوده‌ وهيچگاه‌ با محور عضو موازي‌ نباشد. درز ساخت‌ مي‌تواند در اعضا وقطعات‌ بتن‌ ارمه‌ در محل‌ لنگر خمشي‌ ماکزيمم‌ قرار گيرد زيرا در اين‌ اعضا تنش‌هاي‌ کششي‌ توسط‌ فولادهاي‌ کششي‌ تحمل‌ مي‌شوند. درزهاي‌ اجرايي‌ نبايد در محلي‌ که‌ قرار است‌ بتن‌ تحمل‌ برش‌ نمايد قرار گيرند. بنابراين‌ در ساخت‌ اعضاي‌ خمشي‌ اگر قرار است‌ بتن‌ ريزي‌ در بيش‌ از يک‌ مرحله‌ صورت‌ گيرد بايد ترتيبي‌ اتخاذ شود که‌ قطع‌ بتن‌ ريزي‌ در مجاورت‌ تکيه‌ گاه‌ نبوده‌ بلکه‌ در نزديکي‌ وسط‌ دهانه‌ باشد.
تيرها ،شاه‌ تيرها ،دالها، سرستونهاومانند آنهاهمگي‌ قسمت‌ هايي‌ از يک‌ کف‌ بحساب‌ مي‌ايند که‌ بايد در يک‌ مرحله‌ بتن‌ ريزي‌ شوند. بتن‌ ريزي‌ ستونها اجباراًدر تراز هر طبقه‌ در محل‌ سرستون‌ يا تير متوقف‌ مي‌شود. درزهاي‌ ساخت‌ عموماًدر ساختمانهاي‌ بتوني‌ کاربرددارند. درزهاي‌ ساخت‌ بايد در محل‌ هاي‌ مناسب‌ وزير نظر دستگاه‌ نظارت‌ تعبيه‌ شوند…

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است