دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله دعاوی قولنامه ای

دانلود مقاله دعاوی قولنامه ای

 مقدمه :
حقوق تعهدات باتوسعه روزافزونش قسمت سهمي از حقوق خصوصي را بخود اختصاص داده و گسترش آن زمينه هاي تخصصي گوناگوني را نيازمند است و پديد آورده . افزايش قراردادها بسبب نيازمردم در اثر روابط اجتماعي ، تحول جامعه و كافي نبودن عقود سنتي ، ايجاد قالبهاي نو و تازه اي را سبب گرديده كه اين امر موجب بروز اختلافات جديد و صدور احكام متفاوت در رسيدگي شده است .
اهم عواملي كه مي توانند از صدور چنين احكامي جلوگيري نمايند ، نقش حقوقدانان و نظريه پردازان حقوق ، قضاوت عالم و آگاه به قانون و سرانجام قوانين مناسب است . علماي حقوق براي ايجاد رويه قضائي تلاش مينمايند و نظريه هاي آنان راهگشاي خوبي است ولي شايد بتوان گفت كه ، طرز تفكر متفاوت قضات و بعضا عدم بكارگيري قوانين در فصل خصومت ، رسيدن باين هدف را مشكل نموده كه اين ناهمگوني خود سبب طرح دعاوي گوناگون ميگردد.
دعاوي قولنامه نيزدراين راستا در يك راه و طريق قرار ندارد ، جمعي آنرا لازم الوفاء نمي دانند، گروهي بيع تلقي مي كنند – كه باز در اين طرز فكر گويا مقررات ثبتي را قانونگذار بيهوده وضع نموده است – و نيز بعضي استنباط ديگري دارند .

مقاله دعاوی قولنامه ای

فهرست مطالب
مقدمه :
گفتار نخست – تعريف قولنامه

گفتار دوم : اقسام قولنامه

الف : تقسيم قولنامه از جهت مالي كه مورد قرارداد است :
1-      مورد معامله مال منقول است :
ب : تقسيم قولنامه از جهت زمان انجام تعهد قولنامه هائي كه زمان اجراي تعهد يا متعهد است .
قولنامه هائي كه زمان اجراي تعهد با متعهدله ميباشد .
ج : برمبناي تعهدات طرفين قولنامه ها را به انواع زير مي توان تقسيم نمود:
1-      قولنامه ساده
2-      قولنامه تعهد آور :
د- مبايعه نامه :
مبحث دوم : ماهيت قولنامه
الف : قولنامه تعهد به انتقال است :
ب :قولنامه سند بيع است :
ج : قولنامه شرط ابتدائي است :
انواع شرط :
بند اول – شرط ضمن عقد :
1-     شرط فعل :
بند دوم : شرط تباني :
بند سوم : شرط ابتدائي :

دانلود مقاله دعاوی قولنامه ای

2-     شرط نتيجه :
نتيجه بحث :
گفتار دوم : مقايسه بامفاهيم مشابه
ج : قولنامه وتعهد يكطرفي :
د:قولنامه و وعده :
فصل دوم :
انعقاد و شرايط اعتبار
مبحث اول :شرايط انعقاد
گفتار نخست : شرايط مربوط به طرفين عقد
الف : حاكميت اراده
ب : قصد ورضاي طرفين
ج :ايجاب و قبول
د: اهليت طرفين
گفتار دوم : شرايط مربوط به تراضي
الف : مورد معامله
ب : جهت معامله
مبحث دوم : اعتبار قولنامه
الف : آيا قولنامه وقتي بصورت قرارداد مستقل تنظيم شود معتبر است
ب : آيا قولنامه را بايد بصورت شرط ضمن عقد آورده تا معتبر باشد
ج :آيا قولنامه اموال غيرمنقول بايد ثبت شود
1- قولنامه سندي است كه در آن تعهد به انتقال شده
2- قولنامه بصورت سند بيع تنظيم شده باشد .
فصل دوم :
آثار قولنامه :
مبحث اول : قلمرو قولنامه
گفتار نخست : اثر قولنامه نسبت به طرفين
الف : طرفين چه كساني هستند

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 35

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 


 

دانلود مقاله دعاوی قولنامه ای
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد