ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات برق و الکترونیک » دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران
دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای فعال در بازار سهام تهران

دانلود مقاله رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی شرکتهای  فعال در بازار سهام تهران
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش ۱
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- مسأله ۲
۳-۱- سابقه موضوع ۴
۴-۱- هدف ۵
۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش ۶
۶-۱- پرسشهای پژوهش ۷
۷-۱- فرضیه های پژوهش ۷
۸-۱- واژههای کلیدی پژوهش ۸
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش ۹
۱-۲- مقدمه ۱۰
۲-۲- سامانه های کنترل راهبردی ۱۰
۳-۲- ناپیوستگی محیطی ۱۳
۱-۳-۲- نیروی های اجتماعی ۱۳
۲-۳-۲- نیروهای اقتصادی ۱۳
۳-۳-۲- نیروهای فناوری ۱۴
۴-۳-۲- نیروهای سیاسی ۱۴
۵-۳-۲- آثار ناپیوستگی های محیطی ۱۴
۴-۲- تعریف کنترل راهبردی ۱۵
۱-۴-۲- کنترلهای مثبت و منفی ۱۶
۲-۴-۲- کنترلهای نتایج و اقدام ۱۷
۳-۴-۲- ضرورت کنترل ۲۰
۴-۴-۲- تعریف راهبرد ۲۰
۱-۴-۴-۲- معیارهای راهبرد اثر بخش ۲۱
۵-۲- تفاوت کنترل راهبردی با کنترل مدیریت ۲۳
۱-۵-۲- کنترل اجرای راهبرد ۲۳
۲-۵-۲- روایی فرضیات راهبرد ۲۴
۳-۵-۲- مدیریت مقوله راهبردی ۲۴
۴-۵-۲- کنترل تعاملی ۲۴
۵-۵-۲- بررسی های دوره ای راهبرد ۲۵
۶-۵-۲- اهمیت کنترل راهبردی ۲۷
۷-۵-۲- بررسی اجمالی رویکردهای کنترل راهبردی ۲۸
۱-۷-۵-۲- رویکرد سنتی ۲۸
۲-۷-۵-۲- رویکرد های جایگزین ۲۸
۱-۲-۷-۵-۲- رویکرد انتقادی ۲۹
۱-۱-۲-۷-۵-۲- پاییدن محیطی به منظور کنترل فرضیه ۳۲
۲-۱-۲-۷-۵-۲- پویش محیطی به منظور نظارت راهبردی ۳۳
۳-۱-۲-۷-۵-۲- کنترل آماده باش ویژه ۳۵
۲-۲-۷-۵-۲- رویکرد تنظیم متمرکز ۳۶
۶-۲- کنترل حرکت راهبردی ۳۷
۷-۲- کنترل جهش راهبردی ۳۷
۸-۲- روشهای تدوین راهبرد ۳۹
۹-۲- تطبیق کنترلهای راهبردی سطح کسب و کار با راهبرد ۴۰
۱۰-۲- یادگیری و کنترلهای راهبردی ۴۵
۱۱-۲- انواع کنترل حرکت راهبردی و جهش راهبردی ۴۸
۱-۱۱-۲- تعیین متغیرهای کلیدی ۵۱
۲-۱۱-۲- ساز و کارهای کنترل حرکت راهبردی ۵۳
۳-۱۱-۲- یک چارچوب اقتضایی برای کنترل راهبردی زمان صلح ۵۶
۱۲-۲- گذر از کنترل حرکت راهبردی به کنترل جهش راهبردی ۵۷
۱۳-۲- گذر از کنترل جهش راهبردی به کنترل حرکت راهبردی ۵۸
۱۴-۲- سلسله مراتب کنترل راهبردی ۵۹
۱۵-۲- کنترل راهبردی در انواع مختلف شرکتها ۶۱
۱۶-۲- عملیاتی کردن کنترل راهبردی ۶۱
۱-۱۶-۲- تیمهای کنترل راهبردی ۶۳
۲-۱۶-۲- نقش مدیریت ارشد ۶۳
۳-۱۶-۲- نقش کنترل کننده مدرن ۶۶
۱۷-۲- اثربخشی سازمانی ۶۷
۱-۱۷-۲- مقدمه ۶۷
۲-۱۷-۲- اهمیت عملکرد سازمان در مدیریت راهبردی ۶۷
۳-۱۷-۲- محدود کردن مفهوم عملکرد سازمانی ۶۸
۴-۱۷-۲- سنجش عملکرد سازمان ۶۹
۵-۱۷-۲- تعریف اثربخشی ۷۰
۶-۱۷-۲- مقایسه اثربخشی موسسات دولتی با شرکتهای خصوصی ۷۲
۷-۱۷-۲- معیارهای اثربخشی ۷۲
۸-۱۷-۲- مدل ارزشهای رقابتی ۷۴
۹-۱۷-۲- چشم اندازهای مدیریتی از اثربخشی ۷۶
۱۰-۱۷-۲- چارچوب نظری پژوهش ۷۷
۱۱-۱۷-۲- جمع بندی فصل دوم ۸۳
فصل سوم : روش شناسی پژوهش ۸۵
۱-۳- مقدمه ۸۶
۲-۳- جامعه ‎آماری ۸۶
۳-۳- روش نمونه گیری و حجم نمونه ۸۶
۴-۳- ابزارهای جمع آوری داده ها ۸۸
۱-۴-۳- منابع داده ها ۸۸
۲-۴-۳- پایایی پرسش ها ۸۹
۳-۴-۳- متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش ۸۹
۴-۴-۳- نوع متغیر و مقیاسهای اندازه گیری ۹۲
۵-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
۱-۵-۳- مدل تجزیه و تحلیل داده ها ۹۳
۲-۵-۳- روشهای آماری برای تحلیل داده ها ۹۴

فصل چهارم: تحلیل داده ها ۹۶
۱-۴- مقدمه ۹۷
۲-۴- تحلیل پایایی پرسش های پرسشنامه ۹۷
۳-۴- توزیع فراوانی داده‌ها ۱۰۰
۴-۴- آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف ۱۱۱
۵-۴- همبستگی متغیر ملاک اثربخشی با متغیرهای پیش بین کنترل راهبردی ۱۱۴
۶-۴- تحلیل رگرسیون چند متغیری خطی ۱۱۷
۷-۴- گزینش متغیرهای پیش بین ۱۲۴
۸-۴- نمودار پراکنش ۱۲۴
۹-۴- بررسی مقادیر پرت ۱۲۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۲۷
۱-۵- مقدمه ۱۲۸
۲-۵- مروری بر چارچوب نظری پژوهش ۱۲۸
۳-۵- یافته های مهم پژوهش ۱۲۹
۴-۵- نتایج و پیشنهادهای پژوهش ۱۳۳
۱-۴-۵- پیشنهاد به پژوهشگران ۱۴۳
۲-۴-۵- پیشنهاد به شرکتهای بازرگانی ۱۴۴
۳-۴-۵- پیشنهاد به دولت ۱۴۸
منابع ۱۵۳
پیوست ۱ ۱۶۲
پیوست ۲ ۱۸۲
فصل اول
مقدمه
۱-۱- مقدمه
در نهایت ، قرن بیستم، شرکتهای جهان را وادار به گسترش حیطه تفکر در مورد چگونگی اداره امور خود کرد. قرن بیست و یکم بسیار چالشگرتر از قرن بیستم خواهد بود. شرکتهای انتفاعی ، به منظور حفظ یا ارتقای توان رقابت و ادامه حیات خود باید بطور پیوسته شرایط محیط را در نظر داشته باشند و خود را با آن تطبیق دهند. بی‌توجهی به شرایط بیرونی، درست مانند حرکت در تاریکی بدون چراغ است. مسایل پیش روی سازمان باید به موقع تشخیص داده شوند، درست تعریف شوند و در برابر آنها راه حلهای نظری درست، ارائه و اجرا شود . این فصل ، هدف پژوهش ، ضرورت، اهمیت آن ، بیان مساله ، سؤالات و فرضیات پژوهش را دربردارد.
۲-۱- مسأله
پیش بینی ها درباره سده ۲۱ فراوان است. اما در مورد ادامه افزایش مرحله ای فشارهای جهانی شدن که تغییرات بنیادین در مرزهای سنتی کشورها و بازارها به همراه دارد، توافق وجود دارد. جهانی شدن فرصتهای با سخاوتی خلق خواهد کرد، از سوی دیگر چالشهای مهمی نیز برای کشورها و مدیران اجرایی در بر خواهد داشت. چشم انداز رقابت جهانی، قوانین و اصول رقابت جهانی را به چالش وادار خواهد کرد، (شاکر – ۱۹۹۹).
ما در جهانی زندگی می کنیم که حدوداً از ۲۰۰ کشور تشکیل شده است. چه بخواهیم و چه نخواهیم از بعضی جهات، از فعالیتهای آنها تأثیر می پذیریم. در شرایط کنونی نداشتن رابطه با کشورهای دیگر غیر ممکن است. بر اساس آمار «سازمان جهانی تجارت»   ، در ژوئیه سال ۲۰۰۱ میلادی، ۱۴۲ کشور عضو آن و ۲۹ کشور مثل روسیه و چین در حال مذاکره برای پیوستن به آن سازمان بوده اند. هر چند پیوستن به سازمان تجارت جهانی اجباری نیست. ولی حداقل تمایل به استفاده از مزایا و فواید آن که سهمش از تجارت جهانی بیش از ۹۰ درصد کل تجارت جهان است، ضرورت عضویت، در آن را اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به اینکه پیشرفتهای نظام تجارت جهانی، اثر قاطعی بر محیط کسب و کار دارد، ملاحظه محیط کسب و کار یکی از عوامل مهم، در پایداری و رشد آینده شرکتهای بازرگانی خواهد بود.
از طرف دیگر شرکتهای بازرگانی در دنیا به سمت جهانی شدن گرایش گسترده ای یافته اند. شرکتهای ایرانی به ناچار – حداقل در داخل کشور-  در مقابل بعضی از آنها قرار می گیرند به طوری که در حال حاضر بسیای از شرکتهای ایرانی از این تقابل در امان نیستند. ایستایی و مقابله دربرابر شرکتهای خارجی یا داشتن موضع تهاجمی نسبت به آنها، مستلزم پاییدن و پویش مناسب محیط و فراهم آوردن ابزار لازم است. به‌علاوه یکی از هدفهای عمده سیاستهای اقتصادی کشور، رهایی از تکیه بر وابسته بودن به صادرات تک محصولی (نفت) است. بدون توجه به شرایط و تحولات محیطی، چگونه می توان رقبای توانمند را شناخت و با آنان مقابله کرد.
شرکتهای ایرانی به منظور آمادگی برای تطابق با محیط، باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. چارلز هندی، یکی از نظریه پردازان برجسته سازمان و نویسنده عصر بی خردی   و عصر تضاد ، اخیراً از یک داستان جالب استفاده  کرده است. داستان پیکی که بدون داشتن هرگونه حق اقدام خارج از چارچوب قوانین خشک، باعث اتلاف منابع سازمانی می‌شود. این موضوع را دس  در مقاله خود با عنوان فارغ از کنترل (راهبردی ) ، به منظور آگاه کردن سازمانها از ضرورت انعطاف پذیری، بیان می‌کند.
در عصر حاضر شرکتهای بسیاری هستند که با تدوین و اجرای مقررات و قوانین خشک، مانع از خلاقیت ، نوآوری و انعطاف‌پذیری لازم در مقابل تغییرات می شوند.
یک جنبه مهم کار مدیریت ارشد، تطبیق شایستگیهای سازمان با فرصتها و مخاطرات ناشی از تغییرات محیطی، بصورت اثر بخش و کارا است. ویژگیهای بنیادین این تطبیق راهبرد سازمان است، همه سازمانها به صورت مدون یا غیر مدون دارای راهبرد هستند ولی چون راهبرد مقوله مهمی است، بهتر است مدون باشد، (هافر و شندل – ۱۹۸۶) . روشن بودن راهبرد ، با اثر بخشی سازمان رابطه‌ای مستقیم دارد. حتی اثر بخشی آینده سازمانهایی که بدون راهبرد مدون عملیاتی اثربخش داشته اند، با تردید همراه است، ( تریگو و زیمرمن -۱۳۷۷) . البته تفاوت عملکرد راهبرد مدون و راهبرد غیرمدون، موضوع این پژوهش نیست. چنان که گفته شد همه سازمانها راهبرد دارند، بحث این تحقیق توجه به متغیرهای کنترل راهبردی است که با متغیر اثربخشی رابطه مستقیم دارند و توجه به آنها، به منظور بهبود اثربخشی، ممکن است باعث تغییر یا اصلاح راهبرد شود.
یکی از پیش فرضهای این پژوهش ضرورت به کارگیری کنترل حرکت راهبردی و کنترل جهش راهبردی (لورانژ)  است زیرا پیوستگی و ناپیوستگی، مشخصه بارز محیط امروز است. در حالیکه سازمان با راهبرد مدون و یا غیرمدون در حال فعالیت است، ممکن است با تغییرات غیر منتظره ای مواجه شود که تغییر اساسی در راهبرد را اجتناب ناپذیر کنند. از طرف دیگر نظارت بر اجرای راهبرد نیز از وظایف کنترلهای راهبردی است.
به علاوه، احتمال موفقیت بهترین راهبردهایی که به صورت نامطلوب به اجرا در آیند، بسیار اندک است. بنابراین اجرای راهبرد باید درست و متناسب با شرایط باشد. از طرف دیگر کنترل راهبردی باید متناسب با راهبرد اجرا گردد. به عبارت دیگر نوع کنترل راهبردی باید متناسب با نوع راهبرد باشد. مثل نوع کنترل در شعبات شرکتهای چند ملیتی که بهتر است از بین سه نوع کنترل ستاده، داده و اقدام، کنترل در شعبات: در مرحله ابتدایی از یکپارچگی، بیشتر مبتنی بر کنترل ستاده، و در مرحله میانی از یکپارچگی، بیشتر مبتنی بر کنترل اقدام، و در مرحله یکپارچگی زیاد، بیشتر مبتنی بر کنترل داده باشد (مورالید هاران و همیلتون – ۱۹۹۹) .
فرض برآن است که از یک بعد، مشکل از آنجا ناشی می شود که با وجودی که شرکتهای مورد مطالعه، متغیرهای کنترل راهبردی را به کار می گیرند، ولی توجه به متغیرهای مذکور از سطح مطلوبی برخوردار نیست. بنابراین، فرض می شود که توجه بیشتر به متغیرهای مورد بحث، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد، به شکلی که شرکتهای مورد نظر با پاییدن و پویش مناسب محیط، حتی در امر نفوذ به بازارهای جهانی موفقیتهایی کسب خواهند کرد.
۳-۱- سابقه موضوع
در طی جمع آوری منابع برای این پژوهش، کاری مشابه که در فهرست کارهای دانشگاههای کشور ثبت شده باشد، چه در سطح کارشناسی ارشد و چه در سطح دکتری، مشاهده نگردید. تلاشهای فراوان برای دستیابی به پایان نامه‌ای با موضوع «رابطه متغیرهای کنترل راهبردی با اثربخشی» در خارج از کشور نیز بی‌حاصل ماند.
کنترل راهبردی و اثربخشی از موضوعاتی هستند که در سطح جهان برای پژوهش جای بسیار دارند، به ویژه در زمینه کنترل راهبردی، کار چندانی صورت نگرفته است، حتی هنوز توافق کاملی در مورد واژه های اصلی به کار گرفته شده در آن، به وجود نیامده است. بقولی مطالعه در زمینه کنترل راهبردی هنوز در دوران کودکی خود به سر می برد.
عملکرد بالا در دراز مدت به جهت گیری راهبردی، اثربخشی راهبردی و یکپارچگی راهبردی درست، وابسته است. تدوین و حفظ سه مورد مذکور از وظایف کنترل راهبردی است. دستیابی به جهت گیری و اثربخشی راهبردی مستلزم توجه به متغیرهای عمده ای است. در رابطه با متغیرهای سطح صنعت و سطح شرکت، اولین آرایه مربوط به تجزیه و تحلیل شرکت، آرایه بی‌سی‌جی است که دو متغیر رشد و سهم نسبی از بازار را در دو بعد به عنوان معیارهای تحلیل در نظر می‌گیرد. بعد از آن آرایه جی‌ای است که متغیرهای بیشتری را در دو بعد جذابیت صنعت و جو رقابتی لحاظ کرده است.
کنترل راهبری شرکت براساس متغیرهای متعدد از جمله: نرخ بازگشت سرمایه، سهم بازار، سودآوری، مأموریت ، هدف ها ، راهبردها و خط مشی های فعلی شرکت، اطلاعات در مورد هیأت مدیره و مدیریت ارشد شرکت ، محیط دور (اقتصادی،‌اجتماعی ، سیاسی و فناوری)، محیط نزدیک (رقبا، مشتریان، سهامداران، عرضه کنندگان)، نقاط قوت و ضعف رقابتی شرکت در رابطه با ساختار، فرهنگ و منابع شرکت (بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه ،‌مدیریت منابع انسانی ،‌سیستم های اطلاعی) از کارهایی است که شرکتهای امریکایی برای ممیزی راهبردی شرکت خود اجرا می کنند (هانگر و ویلن – ۳۰۷: ۱۳۸۱).
در نهایت یادآور می‌شود که در ارتباط با موضوع این پژوهش، تا کنون در ایران تحقیقی صورت نگرفته است.
۴-۱- هدف
رقابت در اقتصاد جهانی سده ۲۱ پیچیده، چالشگر و همراه با فرصتها و تهدیدات رقابتی خواهد بود. پیش بینی های رهبری راهبردی مؤثر، در حالیکه در محیطهای متلاطم و غیر قابل پیش بینی رقابت می شود، می تواند به ارتقای عملکرد شرکتها کمک کند (ایرلند و هیت- ۱۹۹۹) .شرکتها باید متغیرهای عمده ای که در عملکرد آنها تأثیر گسترده دارند به طور پیوسته در نظر داشته و حتی احتمال تغییرات در آنها را پیش بینی کنند.
هدف اصلی این تحقیق تأکید بر وابسته بودن اثر بخشی شرکتهای بازرگانی با ملاحظه متغیرهای کنترل  راهبردی است. یعنی یکی از هدفهای این پژوهش، آن است که نشان داده شود که توجه و به کارگیری متغیرهای کنترل راهبردی، باعث افزایش اثربخشی خواهد شد. شاید افراد مرتبط زیادی باشند که از  اهمیت موضوع مطلع نیستند و یا موضوع را جدی نمی گیرند . هدفهای دیگر عبارتند از: پیشنهاد به شرکتهای مورد آزمون در مورد ضرورت به کارگیری متغیرهای کنترل راهبردی با توجه به جهانی شدن رقابت، پیشنهاد به دولت به منظور آماده کردن بستر رشد و مشارکت در گسترش مفاهیم مدیریت راهبردی درایران و ایجاد زمینه برای تحقیقات گسترده بعدی.
۵-۱- ضرورت و اهمیت پژوهش
تلاطم محیطی سالهای اخیر ، شرکتها را مجبور به واکنشهای متعدد و سریع می نماید. شرکتهایی که محیط را نمی پایند و پویش نمی کنند، دچار مشکلات فراوان شده، احتمالاً با زوال مواجه می شوند. سازمانها با محدودیتها و کنترلهای بیرونی مواجه هستند، به بیان دیگر، شرکتها از بیرون کنترل می شوند (رحمان سرشت، ۲-۱۸۱: ۱۳۷۷، به نقل از فیفر و سالانسیک) اثربخش بودن سازمانها مستلزم به کارگیری کنترلهای راهبردی مناسب است. کنترل به مدیران کمک می کند تا تغییرات محیطی (مثل تغییر در ماهیت رقابت ) و آثاری که آنها بر پیشرفت شرکت دارند، زیر نظر داشته باشند (استونر، ۹۶۴: ۱۳۷۹).
وقتی صحبت از پایداری شرکت می‌شود، رجوع به کنترل راهبردی اجتناب ناپذیر می‌گردد. اهمیت کنترل راهبردی از واقعیت های اصلی زندگی سازمانی ناشی می‌شود. کنترل راهبردی شرکت را برای آگاهی از محیط بیرونی و پاسخگویی به آن، که اغلب یک منبع سریع تغییر و غیر قابل پیش بینی است، مستعد می کند، (بند و اسکلن – ۱۹۹۵ ).
کنترل راهبردی با  زیرنظر داشتن مسیر راهبرد در حال اجرا ، سر و کار دارد. مسایل و تغییرات در فرضیات بنیادی را کشف کرده، تعدیلات لازم را انجام می‌دهد ، آیا حرکت در جهت درست است؟ آیا مسایل کلیدی درجای خودشان قرار دارند؟ آیا فرضیات درباره روندهای عمده و تغییرات، درست هستند؟ آیا کارهای حیاتی که لازم است انجام شوند، در حال انجام هستند؟ آیا لازم است راهبرد تعدیل یا تعطیل شود ؟ (پیرس و رابینسون – ۱۹۸۸).
به نظر می رسد که شرکتهای ایرانی هنوز به اهمیت اعمال متغیرهای کنترل راهبردی پی نبرده اند. عدم آگاهی کامل از محیط شرکت، پاسخگویی، در نتیجه اثر بخشی شرکت را کاهش می‌دهد و با گذشت زمان موجب افول آن خواهد شد. در حالی که توجه پیوسته به متغیرهای محیطی موثر و انتخاب و اجرای راهبرد مناسب، باعث خواهند شد که سازمان بطور پیوسته عملکردی بالا داشته باشد.
فرضیات اساسی و بنیادین سازمان باید نتیجه پویش محیط باشند. فرضیات مذکور در طی اجرای راهبرد، باید به طور پیوسته پاییده شوند. در غیر این صورت ممکن است، فرضیات حاصل از پویش اولیه محیط، با گذشت زمان اعتبار خود را از دست بدهند و تکیه بر آنها باعث کاهش عملکرد سازمان شود…

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است