دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان استراتژی های همگام شده توسعه تکنولوژی

دانلود رایگان مقاله استراتژی های همگام شده توسعه تکنولوژی

مبحث پيش رو به دنبال بيان اين واقعيت در عرصه مديريت تکنولوژي است که هيچگاه در يک سازمان نمي توان بـا اعمـال يک استراتژي منفرد، به توفيق در عرصه ارتقاء و بهبود سطح تکنولوژي سازمان با هدف افزايش منافع  مـادي و غيـر مـادي سازمان دست يافت. اين مقاله با بيان چهار استراتژي مطرح در عرصه مديريت تکنولوژي سازمانها بيان مي کند کـه همـواره و به صورت همزمان در عين فعال بودن هر چهار استراتژي ذکر شده، يعنـي اسـتراتژي تحقيـق و توسعه، اسـتراتژي انتقـال تکنولوژي، استراتژي هم افزايي و نفوذ تکنولوژي و استراتژي جذب و انطباق تکنولوژي، با توجه به وضعيت سازمان حـداقل دو استراتژي بصورت فعال جريان دارد.

مبحث پيش رو به دنبال بيان اين واقعيت در عرصه مديريت تکنولوژي است که هيچگاه در يک سازمان نمي توان بـا اعمـال يک استراتژي منفرد، به توفيق در عرصه ارتقاء و بهبود سطح تکنولوژي سازمان با هدف افزايش منافع  مـادي و غيـر مـادي سازمان دست يافت. اين مقاله با بيان چهار استراتژي مطرح در عرصه مديريت تکنولوژي سازمانها بيان مي کند کـه همـواره و به صورت همزمان در عين فعال بودن هر چهار استراتژي ذکر شده، يعنـي اسـتراتژي تحقيـق و توسعه، اسـتراتژي انتقـال تکنولوژي، استراتژي هم افزايي و نفوذ تکنولوژي و استراتژي جذب و انطباق تکنولوژي، با توجه به وضعيت سازمان حـداقل دو استراتژي بصورت فعال جريان دارد.
فهرست مطالب :
چکیده
مقدمه
استراتژی های تحقیق و توسعه
استراتژی هم افزایی تکنولوژیک
اهداف سازمانی و تقسیم منابع
اهداف مرتبط با استراتژی تحقیق و توسعه
خلاصه مطالب
فهرست مطالب

fdl