دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رایگان بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار

بررسی فقهی وحقوقی میراث زوجه از عقار{ اموال غیر منقول}   و تطبیق آن با سایر نظامهای حقوقی
نبی اله نعمتی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

چکیده:

ارث در تاریخ  ملل  متاثر از عادات و عرف های صحیح وفاسد بوده است .در مبانی اسلامی موضوع ارث از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در همین راستا چندین آیه ا زکتاب مقدس و هدایتگر قرآن کریم  و صدها حکم و قاعده فقهی به آن اختصاص یافته است.بدون تردید ارث از پیچیده ترین موضوعاتی است که در کتب فقهی  وحقوقی تحت عناوینی همچون موجبات، موانع و شرایط ارث، به صورت تفصیلی  مورد بحث وبررسی واستدلال  قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلی این پژوهش است که  سعی شده ضمن اشاره به تاریخچه آن در تمدنهای باستانی ، موضوع از منظر فقهی، حقوقی  و تحولات قانونگذاری ایران و در نهایت مطالعه تطبیقی در سایر نظامهای حقوقی  مورد برسی و کنکاش فقهی و حقوقی قرار گیرد.
کلید واژه ها: ارث زوجه، عقار، اموال غیر منقول، نظام حقوقی ایران،فقه امامیه

مبحث اول-پیشینه تاریخی
۱. تمدن رم۲
بر طبق الواح دوازده گانه ژوستی نیانوس، امپراطور رم، که از کهن ترین اسناد تاریخی حقوق رم است، دختران و زنان بطور کلی از ارث محروم بودند و میراث فقط به اولاد ذکور تعلق داشت . هیچ کس حق نداشت که حتی، تنها فرزند دختر و ازدواج نکرده خود را وارث خویش قرار دهد . اگر پدری تنها چند دختر داشت، می بایست برای یکی از آنها شوهر اختیار کند تا شوهر او را وارث خود قرار دهد . در رم قدیم زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه اصولا فاقد اهلیت و محجور به شمار می رفت و باید در تحت قیمومت شوهر، برادر، پسر و یا یکی از اقوام ذکور منسوب به شوهر قرار می گرفت و در این میان شوهر بر دیگران مقدم بود .

۲. تمدن بابل۳
در بابل بر اساس قانون حمورابی پدر حق داشت، وصیت کند که اموال غیر منقول او را به پسر مورد علاقه و محبوبش بدهند . و دختر هنگامی حق دریافت ارث را داشت که جهیزیه نگرفته باشد . زن نیز از دارایی شوهر تنها مقداری به عنوان هدیه دریافت می کرد و از ارث بردن محروم بود .
۳ . تمدن ایران باستان۴
در تمدن ایران باستان اصولا زن بخشی از اموال و دارایی مرد به شمار می آمد . در میان نژاد آریایی محرومیت دختران از ارث یک قاعده بود . ولی هرگاه پدر می مرد و دختر ازوداج نکرده بود، می توانست از ترکه پدر به اندازه نصف سهم پسر، برخوردار گردد . در این نظام از میان زنان تنها ممکن بود که محبوب ترین آنها به عنوان یکی از پسران شوهر بشمار آمده و از او ارث ببرد .
۴.تمدن چین و ژاپن۵
در چین و ژاپن بویژه در عصر کنفوسیوس، پدر، مالک زن و فرزندان بشمار می رفت و حتی او حق داشت، آنها را بکشد . گاهی زن وظیفه داشت، جهت اثبات وفاداری به شوهر، خود را بکشد . مادران همواره آرزوی داشتن پسر را می کردند . دختران از ارث محروم بوده و اگر همه فرزندان پدر دختر بودند، پدر پسری را به فرزندی قبول کرده و او را وارث خود قرار می داد .

دکمه دانلود

منبع:article.university

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید