دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان

رشد و نمو گياهان
رشد ونموگیاه 1
اکسین ها 11
کنترل غلظت اکسین13
حیبرلین ها 15
جیبر لین ها و سنتز آنزیم 18
سایتو کنین ها 20
سایتو کنین ها . تقسیم سلولی .آغاز اندام پیری 20
اتیلن 22
اتیلن و فعالیت اکسین 23
اسید آبسیسیک 24
اسید آبسیسیک به عنوان یک بازدارنده 25
ذرت 25
رشد و نمو
جوانه زنی
ریشه ها
ساقه و برگ
گل آذین
مراحل رشد
پنبه  28
رشد ونمو
جوانه زنی وسبز شدن
سیستم ریشه
ساقه و برگها
تمام اطلاعات ژنتیکی مورد نیاز برای ساختن و به کار انداختن يک گياه در هرسلول انفرادی حمل می شود . اين اطلاعات ژنتيکی در DNA  های هسته ، ميتوکندريا ، و پلاستيدها به صورت کد آمده اند. در طی زندگی يک گیاه،اين اطلاعات ژنتيکی به کار می روند تا افزايش ها در اندازه ( رشد ) وتغييرات در فرم کنترل و هدايت شوند . همان طور که در مطالعه سلول ها ، بافت ها ، واندام ها در فصول پيشين ديده ايم ، اين رشد ونمو تياز به تقسيم کار در ميان سلول ها ، بافت ها و اندام ها دارد . تشکيل اين اختلاف تمايز ناميده می شود .
موضوع رشد و نمو گياه وبرگ اين مساله است که چگونه واحدهای اطلاعاتی بخصوصی از آن اطلاعات ژنتيکی انتخاب می شوند تا رشد وتمايزيک سلول به يک فرم بالغ طرح ريزی شود ، فرمی که ممکن است در بسياری جهات از سلول مريستمی تمايز نيافته ، که نهايتا از آن منشاء گرفته است ، متفاوت باشد . چگونه تفسير اطلاعات ژنتيکی صورت می گيرد به نحوی که منجر به يک سلول قرمز رنگ در گلبرگ رز يک سلول برگ سبز ، يا يک تراکئيد می گردد؟ چرا يک بذر دفن شده در اثر جوانه زنی ، برگ های بزرگ در زير زمين تشکيل نمی دهد ؟ درحالی که ما ممکن است گاهگاهی فرایندهای تمايز را در سطح سلولی تاکيد کنيم ، زيرا سلولها واحد کاری پايه هستند ، می بايست درک گردد که تمايز می تواند در سطح بافت و اندام نيز هماهنگ شود .
در اين اطاعات ژتنيکی ذخيره شده می بايست کتابخانه ای از تسلسل های برنامه ريزی شذه تمايز و نمو وجود داشته باشد . يک مثال آشکار از يک چنين تسلسل، فرايند ميتوز است که دراثر بعضی علامت ، يک سری دقيقا هماهنگ شده رويدادهای بيوسنتزی ، حرکات اورگانل ها ، و تغيير شکلهای غشاء آغاز می گردد . اينکه انتخاب هایی ازکدام برنامه به دنبال می آيد ، از چه موقع چه انجام می دهد، دريک واکنش به عوامل مناسب صورت می گيرند . چه چيزعامل مناسب را تشکيل می دهد ؟ عوامل مناسب ممکن است (1) علاماتی از محيط، (2) علامات هرمونی از قسمتهای ديگر گياه يا سلولهای مجاور ،(3) فعاليتهایی از سلولها يا بافتهای مجاور ، (4) عوامل موقعيتی که محل را در تنه گياه مشخص می کنند ، و (5) عوامل تغذيه ای و عوامل ديگر باشند . يک عامل برای اينکه يک تسلسل پيچيده ای است نمو را آزاد سازد لازم نيست اطلاعات زيادی در خودش حمل نمايد . يک دوره حرارتهای کم ممکن است در انتهای شاخه تغييری ايجاد کند که آغازبرگ را متوقف نمايد و اجازه دهد برنامه گل سازی تفسيرگردد . همان عامل حرارت کم ممکن است بکاررود تا تغييرات متابوليکی ای آغازگردد تا جوانه ای که به يخبندان حساس است وتوسط 5 درجه سانتی گراد کشته خواهد شد،………

دانلود مقاله رشد و نمو گياهان
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد