دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.,,,,,,,,,,

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود.

ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه 7
5-1- ويژگيهاي اقليمي 13
تعريف و تبيين موضوع پروژه و نتيجه‌گيري براي انتخاب موضوع 23
2-2- تعريف كودك 23
1-2-2- تعريف كودكان خياباني 24
1- كودكان خياباني (Children “on” the street) 25
2- كودكان خياباني (children “of” the street) 25
3-2- تاريخچة كودكان خياباني 27
4-2- وضعيت كودكان خياباني در جهان 29
1-4-2- وضعيت كودكان خياباني در ايران 30
5-2- كودك در خيابان» و «كودك خيابان 31

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

الف- كودك در خيابان: 31
ب- كودك خيابان: 31
6-2- عوامل مؤثر بر خياباني شدن كودكان 32
1-6-2- عوامل بيروني (اجتماعي) 32
2-6-2- عوامل دروني (خانوادگي) 33
7-2- بزهكاري و بزه‌ديدگي كودكان خياباني 35
8-2- وضعيت بهداشتي كودكان خياباني 36
9-2- وضعيت رواني – اجتماعي كودكان خياباني 38
2-9-2- وضعيت رواني 39
3-9-2- مشكلات رفتاري (رواني) 39
10-2- اقدامات ملي انجام شده در مورد اين كودكان تابحال 40
1-10-2- سازمان بهزيستي 40
2-10-2- شهرداري 41
3-10-2- بين المللي 41
11-2- آمار كودكان خياباني 41
13-2- نتايج بدست آمده از تحقيق دكتر رسول روشن توسط سازمان بهزيستي كشور 43

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

طرح سؤالات: 45
14-2- مقالات برخي از جرايد در مورد وضعيت نابسمان كودكان خياباني 52
1-12-2- كودكان در سايه‌ روشن‌هاي شهر- همشهري ارديبهشت 1382 52
2-14-2- 35 ميليون كودك آواره در جهان – همشري ، ارديبهشت 1382 56
3-14-2- چرا بيرون خانه را ترجيح مي دهند؟ همشهري – مرداد – 1382 56
فقر عاطفي 57
چرا والدين محبت خود را از فرزندان دريغ مي‌كنند؟ 58
محبت افراطي 59
مرگ والدين 60
تبعيض بين فرزندان 62
كثرت فرزندان 62
4-14-2- كودكان خياباني در حال افزايش‌اند – همشهري – خرداد – 1382 63
5-14-2- افزايش شمار كودكان خياباني در تجريش – همشهري – خرداد – 1382 66
7-14-2- كودكان كار بي‌پناهان جامعه- همشهري – ارديبهشت – 1382 69
9-14-2-كودكان خياباني اولين قربانيان آلودگي هوا – همشهري – خرداد-1382 77

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

منابع و مأخذ فصل دوم 79
فصل سوم 80
مباحث عمومي مرتبط با پروژه 80
1-3- مصاحبه با آقاي دكتر، اقليما و عضو هيئت علمي 80
2-3- مصاحبه ما خانم كاووسي 80
3-3- مصاحبه با خانم قلي‌زاده و آقاي نريماني 82
4-3- مفاد پيمان نامة جهاني حقوق كودك 86
اعلامية ژنو: 86
ماده 28 كنوانسيون الحاقي كودك مصوب 1368: 87
5-3- راهكارهائي براي جلوگيري از بوجود آمدن يا كاهش كودكان خياباني 88
6-3- روانشناسي دوران نوجواني 89
1-6-3- حالات رواني و عاطفي در نوجوانان 91
2-6-3- شناخت خصوصيات فيزيكي كودكان و نوجوانان 92
7-3- كودك،‌ معماري و فضا 93
8-3- معماري براي كودكان 98
جاهاي زيبا 100
9-3- طراحي فضا با توجه به مشكلات رفتاري و رواني كودكان و نوجوانان 102
منابع و مأخذ فصل 3: 104

مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

فصل 4 105
بررسي مراكز كودكان خياباني متناظر با طرح مجموعه 105
1-4- مراكز خارجي 105
2-1-4- كنيا 105
3-1-4- برزيل (شهر مارينگا) 106
4-1-4- پروة ملي كودكان خياباني فيليپين (از سال 1986 تاكنون) 107
5-1-4- هندوستان 108
6-1-4- آفريقاي جنوبي 109
1- كودك 109
2- خانواده 109
3- جامعه 110
7-1-4- كانادا 110
2-4- مراكز داخلي 111
1-2-4- مجتمع رفاهي- بهزيستي سبزوار 111
1-1-2-4- موقعيت 111
2-1-2-4- اجزاء طرح 111
3-1-2-4- معرفي كم و كيف معماري طرح 113
2-2-4- بازديد از مركز كودكان خياباني (قرنطينة) ياسر 116
1-2-2-4- مصاحبه با يك مددكار اجتماعي 118
4-2-4- بازديد از مركز كودكان خيابان اسماعيل محمدي 122
خوابگاه 123
1-4-2-4- ساختمان اداري 123
پيشنهادات جناب آقاي موسوي براي طراحي مركز كودكان خياباني 125

مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

منابع و مأخذ فصل 4: 127
فصل 5 128
معرفي سايت پروژه 128
1-5- موقعيت شهري منطقه 15 تهران 128
1-1-5- بررسي وضعيت اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي خانوادهاي ساكن منطقة 15 تهران 129
2-1-5- توقف اتوبوسهاي شركت واحد 129
3-1-5- آلودگي 130
4-1-5- تراكم جمعيت و كمبود امكانات رفاهي 130
2-5- كاربردي پيشنهادي در طرح تفضيلي 130
3-5- زمين پروژه و قابليتهاي آن 131
1-3-5- جنسيت خاك سايت 131
2-3-5- آب در منطقة سايت 132
2-3-5- كوههاي متصرف اطراف منطقة طرح 132
4-3-5- موقعيت گسل زلزله نسبت به منطقة طرح 133
4-5- بررسي معيارهاي مربوط به محيط طبيعي و جغرافيا 133
5-5- دسترسيهاي سايت: 133
10-5- چكيده 135
منابع و مأخذ فصل 5: 136
1-1-6- ساختمان اداري 139
2-1-6-ساختمان خوابگاه 141
5-2-1-6- محل طبخ 148
6-2-1-6- غذاخوري 149
1-3-1-6-  سالن اجتماعات چند منظوره (آمفي‌تئاتر سرپوشيده) 152
2-4-1-6- كلاسهاي آموزشي 157
5-1-6- كارگاههاي تخصصي 159
7-1-6- فضاهاي سبز و ورزشي 164
8-1-6- نگهباني 166
1-3-6- گرمايش 169
2-3-6- حرارت مركزي 169
3-3-6- تهويه 170
4-3-6- خنك سازي مكانيكي 170

مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی

فصل 1
ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي منطقه

محل مورد نظر براي طراحي، در منطقه 15، شهرداري تهران واقع مي‌باشد. مطالعه ويژگيهاي اقليمي پروژه حاضر، بر اساس آمار 15 ساله (1344-1359 هـ .ش) ثبت شده در ايستگاه كليماتيك مستقر در نمايشگاه بين‌المللي تهران انجام مي‌يابد. ايستگاه نمايشگاه بين‌المللي در ارتفاع 1541 متري با عرض جغرافيايي 57  35 شمالي و طول جغرافيايي 25   51 قرار گرفته است.
در ابتدا توضيحاتي كلي در مورد موقعيت جغرافيايي شهر تهران آورده شده و سپس به تفصيل ويژگيهاي اقليمي منطقه مورد نظر بررسي شده است.
هدف از اين مطالعات دستيابي به اطلاعاتي است كه از طريق آن، مي‌توان معماري بناهاي مورد نظر را تا حد امكان با شرايط و مقتضيات اقليمي انطباق داد و شرايط زندگي و يا بهره‌گيري از فضاهاي مجموعه را با وضعيت آب و هوايي محيط تنظيم نمود……………….

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :177

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-blue” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود مقاله سرای دوستی مرکز کودکان خیابانی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد