به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود مقاله سکولاریسم و کشف حجاب در ایران
دانلود مقاله سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

دانلود مقاله سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

سکولاریسم و کشف حجاب در ایران

فهرست مطالب چکیده    ۱
فصل اول : کلیات    ۷
۱-۱) بیان مسأله    ۷
۲-۱) بررسی سوابق و ادبیات موضوع    ۱۶
۳-۱) اهداف پژوهش    ۲۱
۴-۱) اهمیت پژوهش    ۲۲
۵-۱) پرسش پژوهش    ۲۶
۱-۵-۱) پرسش اصلی    ۲۶
۲-۵-۱)  پرسش های فرعی    ۲۶
۶-۱) فرضیه    ۲۶
۷-۱) تعریف متغیرها و مفاهیم وعملیاتی    ۲۷
۸-۱) روش پژوهش    ۲۹
۹-۱) سازماندهی پژوهش    ۳۰
فصل دوم : دیدگاه های نظری    ۳۳
۱-۲) تعریف نوسازی    ۳۳
۱-۲-۲) نوسازی روانشناختی    ۳۶
۲-۲-۲) نوسازی اجتماعی    ۳۶
۳-۲-۲) نوسازی سیاسی    ۳۷
۳-۲) جامعه شناسان کلاسیک و اندیشه گذار    ۳۷
۱-۳-۲)  آگوست کنت (۱۷۹۸-۱۸۵۷)    ۳۷
۲-۳-۲) کارل مارکس (۱۸۱۸-۱۸۸۳)    ۳۹
۳-۳-۲) هربرت اسپنسر(۱۸۲۰-۱۹۰۳)    ۴۳
۴-۳-۲) امیل دورکیم(۱۸۵۸-۱۹۱۷)    ۴۵
۵-۳-۲) ماکس وبر (۱۸۶۴-۱۹۲۰)    ۴۹
۶-۳-۲) تالکوت پارسونز    ۵۱
۱-۶-۳-۲) تیپ بندی جوامع از نظر پاسونز    ۵۴
۷-۳-۲) نیل اسملسر    ۵۶
۸-۳-۲) برینگتون مور    ۵۹
جمع بندی    ۶۲
فصل سوم : سیاست های ضد مذهبی رضاشاه در ایران    ۷۰
۱-۳) کودکی رضاخان    ۷۰
۲-۳) دیدگاههای مختلف در مورد زمینه وقوع کودتای ۱۲۹۹    ۷۳
۳-۳) کودتای۱۲۹۹|۱۹۳۰    ۷۶
۴-۳) گفتمان فکری غرب و ورود آن به ایران    ۸۱
۱-۴-۳) آخوند زاده (۱۸۱۲-۱۸۷۸م|۱۲۲۸-۱۲۹۵ق)    ۸۱
۱-۱-۴-۳) نگرش آخوند زاده در مورد دین    ۸۲
۲-۴-۳) میرزا ملکم خان (۱۸۳۳-۱۹۰۹|۱۲۴۹-۱۳۲۶ق)    ۸۵
۳-۴-۳) عبدالرحیم طالبوف (۱۸۳۴-۱۹۱۱م|۱۲۵۰-۱۳۲۹ق)    ۸۸
۱-۴-۴-۳) طالبوف : دین و روحانیت    ۸۸
جمع بندی    ۸۹
۱-۵-۳) رضاخان و مذهب    ۹۰
۲-۵-۳) سیاست ضد مذهبی رضاشاه    ۹۴
۳-۵-۳) مقابله با روحانیت    ۹۶
۴-۵-۳) مقابله با مذهب    ۹۹
۱-۶-۳) کشف حجاب    ۱۰۱
۳-۶-۳) طرح متحدالشکل البسه    ۱۰۷
۴-۶-۳) دانشکده معقول و منقول    ۱۱۰
۵-۶-۳) مؤسسه وعظ و خطابه    ۱۱۲
۷-۶-۳) طرح اداره اوقاف    ۱۱۴
۸-۶-۳) تخریب مدارس علمی و مساجد و…    ۱۱۶
۹-۶-۳) تغییر ماههای قمری به ماههای شمسی و…    ۱۱۷
جمع بندی    ۱۱۹
فصل چهارم: سیاست های مصطفی کمال در مقابل مذهب و نیروهای مذهبی    ۱۲۳
۱-۴) زندگی نامه مصطفی کمال آتاتورک    ۱۲۳
۱-۱-۴) نحوه به قدرت رسیدن آتاتورک    ۱۲۸
۲-۴) اندیشه های تجددگرایی در ترکهای جوان    ۱۳۰
۱-۲-۴) ضیاء گوکالپ و ناسیونالیسم ترک    ۱۳۰
۳-۴) مصطفی کمال و سلطنت    ۱۳۶
۴-۴) مصطفی کمال و خلافت    ۱۴۲
۱-۴-۴) تخریب مساجد و اماکن مذهبی    ۱۵۱
۲-۴-۴) مقابله با دراویشان    ۱۵۱
۳-۴-۴) دگرگونی پوشاک    ۱۵۲
۴-۴-۴) دگرگونی حقوقی    ۱۵۵
جمع بندی    ۱۵۷
نتیجه گیری بخش دوم : مقایسه سیاستهای ضد مذهبی در ایران و ترکیه    ۱۶۱
وجوه تشابه    ۱۶۱
پیشینه نوسازی    ۱۶۵
وجوه اختلاف:    ۱۶۶
تفاوت در شیوه عمل    ۱۶۷
تفاوت در ساختار سیاسی دو کشور    ۱۶۹
فصل پنجم : دین و سازمان روحانیت در ایران    ۱۷۱
مذهب شیعه    ۱۷۱
۱-۱-۵) رهبری شیعیان در دوران غیبت    ۱۷۳
۲-۱-۵) سازمان مذهبی شیعه    ۱۷۴
۳-۱-۵) منابع مالی روحانیون شیعه    ۱۷۵
۴-۱-۵) تشکیلات حکومتی روحانیون    ۱۷۷
۵-۱-۵) اصولیون و اخباریون    ۱۷۷
۱-۵-۱-۵) ویژگیهای مکتب اصول    ۱۷۸
فصل ششم: دین و سازمان روحانیت در ترکیه    ۱۸۱
۱-۶) مذهب رسمی    ۱۸۱
۲-۶) ادیان ،مذاهب و طریقتهای موجود در ترکیه    ۱۸۵
۱-۲-۶) شیعیان    ۱۸۶
۳-۶)    طریقت ها و داراویش    ۱۸۶
۱-۳-۶) علویان    ۱۸۷
۲-۳-۶) بکتاشیه    ۱۸۸
۳-۳-۶) طریقت نقشبندیه    ۱۹۰
۴-۳-۶) طریقت نورجی ها    ۱۹۱
۵-۳-۶) سلیمانجی ها    ۱۹۲
۶-۳-۶) طریقت تیجانیه    ۱۹۳
۷-۳-۶) طریقت مولویه    ۱۹۴
۴-۶) اقلیتهای غیر مسلمان    ۱۹۴
۱-۴-۶) مسیحیان    ۱۹۴
جمع بندی    ۱۹۵
نتیجه گیری بخش سوم :    ۱۹۷
میزان همگرایی مذهبی    ۱۹۷
میزان مبارزه جویی    ۱۹۸
میزان استقلال سیاسی و مالی    ۱۹۸
فصل هفتم : مقاومت در برابر سیاستهای نوسازی در ایران    ۲۰۰
۱-۷) تأسیس جمهوری    ۲۰۰
۲-۷) آیه الله نائینی    ۲۰۵
۳-۷) آیهالله سید ابوالحسن اصفهانی    ۲۰۶
۴-۷) آیهالله شیخ عبدالکریم حائری یزدی    ۲۰۷
۱-۴-۷)موضع آیهالله حائری در برابرمسایل سیاسی واجتماعی کشور    ۲۰۸
۵-۷) آیهالله شیخ محمد تقی بافقی    ۲۱۱
فصل هشتم : مقاومت در برابر سیاست های آتاتورک    ۲۱۴
۱-۸) مقاومت جدی صورت نگرفت    ۲۱۴
۲-۸) شورش شیخ سعید    ۲۱۶
نتیجه گیری بخش چهارم :    ۲۱۹
توانای بسیج اجتماعی    ۲۱۹
منابع مآخذ    ۲۲۷
منابع انگلیسی    ۲۳۲
منابع ترکی استانبولی    ۲۳۲
چکیده
مصطفی کمال آتاتورک در اثراقدامات تدریجی و آشکار توانسته بود به عمر امپراطوری
عثمانی پایان دهد و کشور کوچک  ترکیه را  بنیان  نهد ، برآن  شد تا کشور ترکیه را در مسیر
نوسازی قرار دهد ؛ نوسازی  که مصطفی کمال خواستار آن بود ، در واقع غربی سازی بود و
در این راستا می بایست تمام  سنتها از بین می رفت . وی  برای رسیدن به این هدف، مبارزه
گسترده با مذهب و نیروهایی  مذهبی انجام داد و اسلام رسمی  را بطور کامل از جامعه ترکیه
پاک کرد . در کنار اقدامات مصطفی کمال ؛ وابستگی روحانیون سنی  به دولت و عدم استقلال
سیاسی و مالی این زمینه را برای مصطفی کمال فراهم  آورد تا بتواند با ترکیب سیاست پنهان و
آشکار ترکیه را به یک کشور سکولار تبدیل کند .
از طرف دیگر در ایران  نیز رضاشاه به زعم خود برآن شد تا جامعه  ایران را همانند
ترکیه  بسوی  تمدن و نوسازی هدایت کند . در راستای  چنین اقدامی طبیعی  بود که از  طرف
روحانیون که به عنوان ترویج دهندگان دین در جامعه محسوب می شدند ،در مقابل  چنین اقدامی
مقاومت صورت گیرد ، استقلال سیاسی، اقتصادی به روحانیون این کمک را می کرد تا در مقابل
سیاستهای نوسازی رضاشاه که توأم با دین زدایی بود مقاومت کنند .
استقلال یکی از بزرگترین امتیازات روحانیت شیعه درمقایسه با روحانیت سنی است .چه
در دوره صفویه، چه در دوره هایی افشاریه و زندیه و قاجاریه و چه در دوره پهلوی، روحانیت
اگر چه متفاوت اندیشیدند ولی هیچ گاه زیر بار زور و دستور و ابلاغیه  و فرمان شاهی
نرفت. نتنها این وضعیت و آرمان را حفظ کرد بلکه  در شرایط مقتضی با قدرت ظالمانه مبارزه
کرد و برای ایجاد فضایی  مساعد تر برای  دینداری  و دین مداری ، با حاکمان در افتاد و نهایتاً
کوشید تا نظامی اسلامی برمبنای دین و مردم تأسیس کند . از دوره های  بسیار سخت و طاقت-
فرسا برای روحانیت ،  دوره  حکومت  بیست  ساله رضاخان  بود . در این  دوره روحانیت  با
شدیدترین برخوردها وعمیق ترین موانع مواجه شد . رضاخان که سودای ترقی و پیشرفت ایران
به مانند کشورهای اروپایی را درسر داشت ، سعی می کرد  مهمترین  موانع را  که به زعم  او
مذهب  و روحانیت  بود ، از میان  بردارد . او علاوه  بر مقابله های  خشن  و  زورمندانه  با
روحانیت ، بر آن بود تا تمام  نمادهای  مذهبی را از جامعه حذف کند . رضاشاه  برای  از بین
بردن مذهب و نیروهایی  مذهبی از تمام امکانات استفاده می کرد تا هرچه زودتر به زعم خویش
کشور را به دروازه های ترقی برساند .
در پژوهش حاضر  با مطالعه اقدامات ضد دینی در ایران و ترکیه که نهایتاً جامعه را به
سوی سکولاریسم  هدایت می کرد ، آشنا خواهیم  شد . و همچنین در این  پژوهش  سیاست های
رضاشاه و آتاتورک را در مقابل  مذهب و نیروهایی مذهبی  بصورت مقایسه ای بررسی خواهیم
کرد .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است