دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله شناخت رفتار درماني

فهرست مطالب
چکيده 1
فصل اول : کليات 4
مقدمه 5
بيان مسئله 8
فصل دوم : مباحث نظري 11
تاريخچه 12
شکل گيري و رشد رفتاري درماني 20
کاربرد اوليه اصول رفتاري در زمينه باليني 32
کاربرد فنون کنشگر : تحليل کاربردي رفتاري 40
تکنيکهاي رفتار درماني 48
خاستگاه رويکرد رفتاري 55
فنون سنتي رفتار درماني 60
ارزيابي رفتار درماني 80
پيدايي شناخت درماني 95
رويکردهاي شناختي نسبت به شخصيت 103
مفروضات کلي شناخت درماني 106
تلفيق رويکردهاي شناختي رفتاري 120
ويژگي ها و مفروضه هاي رويکرد شناختي – رفتاري 125
درمان شناختي – رفتاري 134
تکنيکهاي رفتار درمان شناختي 143
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي 144
پژوهش در زمينه مداخله رفتاري – شناختي و دارويي 147
بنياد علمي درمان رفتاري – شناختي 149
اصول کلي در شيوه هاي درماني شناختي – رفتاري 151
ارزشيابي شناختي – رفتاري 152
سنجش در ارزيابي و درمان شناختي – رفتاري 154
فصل سوم : بحث و نتيجه گيري 155
پيش بيني روندها 156
برايند بحث 157
اصطلاحات مهم 158
فهرست منابع
منابع فارسي 165
منابع انگليسي 167
پيوست 169
مقاله انگليسي (1)
ترجمه
مقاله انگليسي (2)

دانلود مقاله شناخت رفتار درماني
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد