دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله طراحي سنگ فرش انعطاف پذير

طراحي سنگ فرش انعطاف پذير
11.1  روش طراحي مكانيزه درجه بندي شده
معادلات طراحي ارائه شده در راهنماي طراحي AASHTO در سال 1986، به طور غير علمي بر طبق نتايج بدست آمده از قسمت جاده اي AASHTO ارائه شده است. به منظور بسط آناليزهاي سنگ فرشي مكانيزه و روش طراحي براي نسخه‌هاي آتي راهنماي AASHTO، پروژه اي تحقيقاتي با عنوان « روشهاي آناليزي ساختاري مكانيزه درجه بندي شده براي سنگ فرشها » به دانشگاه Illinois تحت NCHRP 1-26 اعطا گرديد. تحقيق هم شامل سنگ فرش انعطاف پذير و هم سنگ فرش نرم نشو بود در گزارش دو نسخه اي، كه در اينجا به عنوان گزارش 26-1 رجوع مي‌شود، براي برنامه تحقيقاتي بزرگراه تعاوني ملي آماده شده بود. برخي اطلاعات ارائه شده از گزارش 26-1 فراهم گرديده است.
روش مكانيزه درجه بندي شده، نامي تخصصي تر براي روش مكانيزه غير علمي است. اين روش شامل برخي مدل‌هاي آشفتگي مكانيزه است كه  درجه بندي دقيق را به منظور اطمينان از اينكه، آشفتگي واقعي و پيش بيني شده را بتوان فراهم كرد، ايجاب مي‌كند. هدف از درجه بندي برقراري توابع انتقالي وابسته ي مكانيكي با عكس العمل ها به اشكال ويژه ي آشفتگي فيزيكي است. ممنيري ارزيابي مدل‌هاي هدف بوسيله مقايسه نتايج با مشاهدات در بخشهاي ديگر كه در تمرين درجه بندي نيستند را شامل مي‌شود. اين روش در چندين روش طراحي همچون روش موسسه آسفالت كه در بخش 11.2.6 توصيف شد، استفاده شده است. ولي، اين روشهاي موجود براساس فرضيات تسحيل شده پايه ريزي نشده و شديدا مطلوب نيستند. به روشهايي پيشنهاد شده در اين بخش را بايد به عنوان هدفهاي طولاني مدتي كه در آينده اجرا خواهد شد، نگريست.
تركيب سنگ فرش را مشخص كنيد. (فرضي)
در وانداد ويژگيهاي مواد (فصل7)
اطلاعات اقليمي ( فصل 1و11)
مدل‌هاي اقليمي(فصل 11)
انتقال گرمايي
موازنه ي رطوبت
نفوذ و زهكش
دروانداد
ترافيك (فصل 6)
مدل‌هاي ساختاري ( فصل 2و3)
عكس العمل سنگ فرش W، 4، 0
اعتبار طرح (فصل 10 )
مدل‌هاي آشفتگي (فصل 11.9 )
ترك خوردگي، ساييدگي، پوسيدگي
ترك خوردگي در دماي پايين
طرح نهايي
شكل 11.1  روش شناسي روش مكانيزه درجه بندي شده براي طراحي سنگ فرش انعطاف پذير
11.1.1 روش شناسي عمومي ( كلي)
شكل 11.1 روش شناسي عمومي براي طراحي سنگ فرش انعطاف پذير را نشان مي‌دهد. در اين شكل، فرض مي‌كنيم مواد كاربردي در ساختار سنگ فرش به طور قياسي شناخته شده و فقط تركيب آن مشمول تكرار‌‌هاي طراحي است. اگر تغيير شكل پياده رو نيازهاي طرح را ارضا نكند، تغيير نوع و ويژگيهاي مواد كاربردي ضرورت مي‌يابد. در اين صورت تكرار بايد به جاي اينكه مستقيما از مرحله ي 1 به 5 برود، بايد از مراحي 2و3 بگذرد. همچنن در شكل بخشهايي تحت عنوان عناوين مقتضي نشان داده شده است.
توضيح شكل 11.1
تركيب سنگ فرش شامل تعداد لايه ها، ضخامت هر لايه و نوع مواد است.
ويژگيهاي مواد اصلي براي مدل‌هاي ساختاري فراز خطي ارتجاعي HMA، شالوده زيربنا و زيربناي زمين هستند، در مواد لازم براي مدل‌هاي آشفتگي شامل معيارهاي متعدد عدم موفقيت مي‌شود ؛ يكي براي هر آشفتگي. اگر دما و رطوبت در زمانهاي مختلف سال به طور مشخص تغيير كند، كاربرد فرازهاي خطي مشابه براي هر لايه در طول تمام سال منطقي نيست. هر سال بايد به تعدادي دوره، هر يك با سري متفاوتي از فرازخطي براساس داده‌هاي ويژه اقليمي تقسيم شود.
مدل‌هاي اقليمي شامل مدل انتقال گرمايي (Dempsy and Thomson) به منظور تعيين توزيع دما به تناسب فضا وزمان مي‌باشند،مدل موازنه ي رطوبت به منظور تعيين توزيع نهائي رطوبت در زير بناي زمين و مدل زهكش و نفوذ براي پيش بيني اشباع شالوده‌هاي دانه اي را شامل مي‌شود. اين مدل ها در بخش 11.1.2 توصيف شده اند.

دانلود مقاله طراحي سنگ فرش انعطاف پذير
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد