دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله محاسبه سیالات ساختمان

محاسبه سیالات ساختمان

مقدمه:
شرايط محيط زيست انسان تاثيرمستقيمي برچگونگي حالات رواني،وضعيت فيزيكي،نحوه انجام كاروبه طور كلي تمام شئون زندگي دارد.ازآنجائيكه بخش عمده زندگي بشرامروزي در داخل ساختمان مي گذرد ايجاد شرايط مطلوب زيست محيطي در ساختمان،خواه محل كارباشد يامنزل وغيره،واجد اهميت زيادي است كه مهمترين بخش آن تهيه هواي مطبوع براي ساكنين ساختمان باتوجه به نوع فعاليت آنهاست . زيباترين وگرانبها ترين ساختمانها  در صورتيكه فاقد سيستم تهويه مطبوع مناسب  باشند  قابل  سكونت نخواهند بود . اهم وظايف يك  سيستم  تهويه مطبوع  عبارتند ازكنترل دما،رطوبت و سرعت وزش هوا، زدودن گردوغبار،تعفن وسايرآلودگيهاي هواودر صورت لزوم از بين بردن ميكربهاوباكتريهاي معلق در
هوا ، گرمايش و سرمايش  هوا متناسب با فصل ،عمده ترين وظيفه  يك سيستم تهويه مطبوع  بوده  بقيه وظايف  در مراتب  بعدي اهميت  قرارمي گيرند .محاسبات سيستم سرمايش شامل دقايق ونكاتي است كه باعث  پيچيدگي آن نسبت  به گرمايش مي شوند.گزينش صحيح نوع سيستم تهويه مطبوع براي يك فضايا ساختمان بخصوص،تصميم بسيار حساسي است  كه توسط مهندس طراح  سيستم اخذ مي شود.در اين انتخاب علاوه بردانش مهندس طراح،نظركار فرماوياساكنين وامكانات وشرايط ساختمان نيزدخالت دارند
عوامل زيادي بايد مورد تجزيه و تحليل و قضاوت قرار گيرند كه  از اهم آنها،ايده هاي شخص ياسازمان سرمايه گذاروجنبه هاي اقتصادي طرح مي باشند . عمده ترين مسائلي را كه بايدملحوظ نظرطراح سيستم تهويه مطبوع قرارگيرندمي توان بترتيب زيرنام برد:
1-  امكانات مالي شخص ياسازمان سرمايه گذار
2-  فضاياساختمان-هدف،موقعيت مكاني
3-  مشخصات خارج ساختمان(دما،رطوبت،باد،تابش آفتاب وسايه)
4-  تغييرات بار حرارتي داخل ساختمان،ساكنين،چراغها،ساير مولدهاي حرارت
5-  قابليت ساختمان درذخيره كردن حرارت اكتسابي
6-  لزوم وظرفيت پيش سرمايش جهت كاستن ازاندازه دستگاههاي تهويه مطبوع وياسرمايش جزئي
7-  جنبه هاي فيزيكي فضاياساختمان از نظرتطبيق باسيستم تهويه مطبوع،تجهيزات وتنظيم عملكرد سيستم تحت بارحرارتي جزئي
8-  انتظارات وايده هاي شخص كارفرمادر موردكيفيت هواي محيط
محاسبات بارسرمايي ساختمان
بطور كلي انتقال حرارت ازيك طرف جسمي به طرف ديگرآن،فرايندي است كه به زمان نيازدارد.اين مدت
راتاخيرحرارت مي نامندكه درمورد ساختمان بستگي به ضخامت جداره ها ونوع عايق كاري آنها دارد.لذا
جداري كه درمعرض تابش آفتاب قراردارد،ممكن است گرماي خورشيدرا ساعتها بعدياحتي پس ازغروب
آفتاب  به داخل ساختمان منتقل نمايد . به دليل همين تاخيرحرارت ،مشكل مي توان ساعتي راكه درآن بار
سرمايي اتاق حداكثراست از قبل تعيين نمودوبازبه همان دليل،ساعت وقوع بار سرمايي حداكثردراتاقهاي
مختلف يك ساختمان  بر حسب موقعيت  آنها نسبت  به ساختمان  (شرق، غرب ، شمال وجنوب)  متفاوت        مي باشد . بنابرين درشروع محاسبات كه نمي دانيم بارسرمايي اتاق درچه ساعتي حداكثراست، ناگزيريم باتوجه به موقعيت اتاق نسبت ساختمان،محاسبه بار سرمايي جداره هاي خارجي اتاق را براي چندساعت
مختلف كه احتمال دارد بارسرمايي اتاق درآن ساعت حداكثرباشد،تكرارمي كنيم وهرساعتي كه درآن بار
سرمايي جداره هاي خارجي اتاق (سقف، ديوار ودر و پنجره مشرف به خارج) بيشتر باشد، مراحل بعدي
محاسبات را براي آن ساعت ادامه مي دهيم . ساعتهاي احتمالي وقوع بار سرمايي  حداكثر  اتاق براساس
موقعيت آن نسبت به ساختمان در جدول(B-1) ارائه شده است.
مراحل عمليات محاسبات گام به گام مطابق دستورزير است:
الف-تعيين شرايط طرح داخل وخارج ساختمان.
1-   تعيين شرايط طرح داخل(دماي خشك ومرطوب،رطوبت نسبي و نسبت رطوبت)بااستفاده ازجدول
(A-3) ونمودارمشخصه هوا………….

دانلود مقاله محاسبه سیالات ساختمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد