انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند. (کوروش کبیر)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات اقتصاد » دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی
دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

دانلود مقاله مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی بانک کشاورزی

مطالعه بهره وری در بانکداری اسلامی- بانک کشاورزی

فهرست مطالب
۱- مقدمه ۳
۲- ادبیات تحقیق‏ ۶
۳- روش تحقیق ۸
۴- بحث و بررسی ۹
الف- رویکرد واسطه‏گرى تعدیل یافته‏ ۹
– دیدگاه اقتصادى (حالت اول) ۱۱
اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۱
نهاده دارایى‏هاى ثابت (سرمایه) ۱۲
نیروى کار ۱۴
سپرده‏هاى بانکى‏ ۱۵
اعتبارات مالى دریافتى از منابع داخلى‏ ۱۶
نهاده واسطه‏هاى فیزیکى‏ ۱۷
محاسبه شاخص مقدارى نهاده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۸
اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۱۸
محاسبه شاخص مقدارى ستانده‏هاى بانک کشاورزى‏ ۲۰
جمع بندى نتایج حالت اول‏ ۲۱
– دیدگاه حسابدارى (حالت دوم) ۲۱
اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک کشاورزى ۲۲
اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک کشاورزى ‏ ۲۳
شاخص بهره‏ورى کل عوامل تولید ۲۴
ب-  رویکرد تولیدی ۲۶
‏ ۲۶
ج- رویکرد واسطه‏گرى ۲۷
اندازه‏گیرى نهاده‏هاى بانک ‏ ۲۷
اندازه‏گیرى ستانده‏هاى بانک ۲۷
۵- نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد ۲۹
فهرست منابع ۳۵
۱- مقدمه
در دنیای امروز میزان بهره‏گیرى مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادى یکى از معیارهایى است که درجه توسعه‏یافتگى جوامع را نمایان مى‏سازد. بهره‏ورى در استراتژى توسعه اقتصادى کشورها، امروزه جایگاه ویژه‏اى پیدا کرده است، به گونه‏اى که هم در سطح خرد و هم در سطح کلان تمامى گروه‏هاى مختلفى که در ارتباط با مسایل اقتصادى قرار دارند و انگیزه‏هاى رشد و ترقى را در فکر مى‏پرورانند، توجه خاصی بدان دارند.
 بهره‏ورى به عنوان معیار بهبود وضعیت اقتصادى هم در مؤسسات تولیدى و خدماتى و هم در سطح فعالیت‏هاى بخش‏هاى مختلف اقتصادى و کل اقتصاد، مورد توجه قرار دارد. برخلاف معیار سود که تا مدت‏ها تصور مى‏شد نشان‏دهنده کارآیى و عملکرد مثبت یک واحد تولیدى و خدماتى مى‏باشد، در حالى که تحت تأثیر شدید قیمت‏هاى کالاهاو خدمات قرار دارد، بهره‏ورى به دور از نوسانات قیمت در بازار، قدرت انعکاس واقعیات و درجه موفقیت واحدهاى تولیدى و خدماتى را دارا مى‏باشد. اهمیت بهره‏ورى در افزایش رفاه ملى، امروزه، به طور عام پذیرفته شده است. تمام فعالیت‏هاى انسانى از بهبود بهره‏ورى منتفع مى‏گردد. افزایش در محصول ناخالص ملى (GNP)، بیش‏تر بر اثر بهبود در میزان بهره‏مندى مطلوب از منابع به وجود مى‏آید، تا به کارگیرى کار و سرمایه اضافى. همچنین افزایش بهره‏ورى مستقیماً بر سطح زندگى مؤثر است، زیرا سهم مشارکت گروه‏هاى ذى‏نفع از دستاوردهاى حاصل از بهره‏ورى چنانچه توزیع صحیحى انجام گیرد در رفاه اجتماعى تأثیر قابل ملاحظه‏اى خواهد گذاشت.
در میان دستورالعمل‏هاى شرعى دین مقدس اسلام به تعالیمى برخورد مى‏کنیم که تا حد زیادى مفهوم بهره‏ورى را در ذهن متجلّى مى‏سازند. به عنوان مثال می توان از این تعالیم نام برد: نهى از اسراف و تبذیر، حقوق افراد نسبت‌به یکدیگر، ناظر بودن خدا بر اعمال،  اعتقاد به معاد، احکام مربوط به زمین‏هاى بایر، مساوى‌نبودن دو روز یک مسلمان،  نهى از کفران نعمت،  اهمیت رشد و توسعه.
در کشور ما از سال ۱۳۶۳ قانون بانکدارى بدون ربا اجرا شده است. مهم‏ترین سؤالى که پس از گذشت ۲۰ سال از اجراى آن مطرح مى‏شود این است که آیا پس از این تغییر، کارایى و بهره‏ورى بانکدارى افزایش یافته است یا خیر؟
 در این مطالعه سعى کرده‏ایم با تمرکز بر یکى از بانک‏ها به عنوان نمونه‏اى از بانکدارى اسلامى در ایران، نخست به این سؤال اساسى پاسخ دهیم که آیا بانکدارى اسلامى در ایران طى سال‏هاى ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۰ داراى رشد بهره‏ورى و حرکت رو به جلو بوده است یا خیر و ثانیاً محاسبه بهره‏ورى براساس روش‏هاى مختلف و رویکردهاى متفاوتى که نسبت به مفهوم بانکدارى در ادبیات اقتصادى مطرح است، در نمونه مورد مطالعه چه تفاوت‏هایى را در نتایج در بر خواهد داشت و نتایج مختلف چگونه قابل توجیه و تفسیر خواهند بود و ثالثاً برخى از عوامل مؤثر بر تغییرات بهره‏ورى در بانکدارى اسلامى آیا از نظر اقتصاد سنجى داراى توجیه مى‏باشند یا خیر.
۲- ادبیات تحقیق‏
 مقالات و تحقیقات بسیار زیادى در جهان امروز پیرامون تجزیه و تحلیل عملیات بانکدارى انجام گرفته است که با الگوهاى بسیار متنوعى به تخمین توابع هزینه، تولید، سود و اندازه‏گیرى مقادیر کارایى و بهره‏ورى اقدام کرده‏اند؛ اما نکته‏اى که باید توجه نمود این است که نسبت به ماهیت بانک در بین مطالعات انجام گرفته یک اتفاق نظر عمومى وجود ندارد. این که بانک همانند یک بنگاه تولیدى عمل مى‏کند و یا همچون یک واسطه‏گر مالى بین سپرده‏گذاران و وام گیرندگان نقش ایفا مى‏کند، خود یکى از معضلاتى است که در بین اقتصاددانان، اجماعى نسبت به آن وجود ندارد.
 اساساً در بین کارهاى انجام شده مى‏توان سه رویکرد عمده را نسبت به ماهیت بانک مشاهده کرد:
 ۱ ـ رویکرد تولیدى؛( ) ۲- رویکرد واسطه‏گرى؛(۲) ۳- رویکرد مدرن.(۳)
 دو‌رویکرد اول در واقع مبتنى بر نظریه‏هاى اقتصاد خرد کلاسیکى مى‏باشند‌ وتنها وجه افتراق آن دو نوع نگاهى‌است‌که‌به‌عملیات بانکى مى‏شود،‌اما‌رویکرد سوم با مطرح کردن پارامترهایى ‌همچون مدیریت ریسک‌و‌پردازش اطلاعات، نسبت‌به مباحث نظرى اقتصاد‌خرد کلاسیک تمایزات عمده‏اى دارد.
  اساساً مهم‏ترین بخش از مطالعه کارایى و بهره‏ورى و ارزیابى عملکرد بانک، شناخت و تعریف صحیحى از نهاده‏ها و ستانده‏هاى بانک مى‏باشد. به طور کلى تعریف نهاده‏ها و ستانده‏ها در بخش‏هاى خدماتى سخت است و نیاز به دقت و تأمل ویژه‏اى دارد ودر مورد بانک‏ها این مشکل مضاعف مى‏شود. آیا در بانک‏ها فقط نیروى کار و سرمایه نهاده مى‏باشد و حاصل این نهاده‏ها تولید سپرده‏ها و تسهیلات است و یا آن که نیروى کار و سرمایه به اضافه سپرده‏هاى بانکى، محصولى به نام تسهیلات تولید مى‏کنند؟ در محاسبه سپرده‏ها و تسهیلات آیا بایستى حجم آن‏ها در نظر گرفته شود و یا تعداد آن‏ها باید لحاظ گردد؟ این گونه سؤالات و پاسخى که بدان‏ها داده مى‏شود در واقع مبناى اختلاف در روش‏هاى مختلف مطالعاتى مى‏باشد به عبارت دیگر هر رویکردى که نسبت به بانک اتخاذ کنیم، ما را به تعریفى خاص از عوامل تولید بانک و محصولات ارایه شده توسط بانک رهنمون خواهد شد. بر همین اساس روش‏هاى تجزیه و تحلیل بعدى نیز که مبتنى بر ورودى‏ها و خروجى‏هاى بانک انجام مى‏گیرد نتایجى را منعکس مى‏سازد که احتمال تفاوت با سایر روش‏ها و رویکردها دارد.
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است