آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات برق و الکترونیک » دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی
دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی

دانلود مقاله مطالعه و بررسی عیوب و محاسن راه اندازهای موتورهای الکتریکی
فهرست:
۱ ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز
۱ – ۱ ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز
۱-۱ – ۱ ) استاتور
۱-۱ – ۲ ) رتور
۱-۱ -۳ ) حلقه های لغزان
۱ – ۱ -۴ ) جاروبک ها
۱ – ۱- ۵ ) یاتاقان و بدنه
۱ – ۲ )  عملکرد موترهای القایی سه فاز
۱ – ۲ – ۱ ) موتور ساکن
۱ – ۲ -۲ ) مکانیزم تولید گشتاور در موتور القایی ( آسنکرون )
۱ – ۲ – ۳ ) موتور گردان
۱ – ۲ – ۴ ) موتور در شرایط ماندگار
۱ – ۳ ) موتور فقس سنجابی
۲ ) انواع روشهای راه اندازی موتور القایی سه فاز
۲ – ۱ ) روش راه اندای مستقیم
۲ – ۲ ) روش راه اندازی توسط افزایش مقاومت رتور
۲ – ۲ – ۱ ) موتورهای رتور سیم پیچی شده
۲ – ۲ – ۲ ) Liquide starter
۲ – ۲ – ۳ ) درایور راه اندای کرامی
۲ – ۲ – ۴ ) راه اندازی موتورهای قفس سنجابی با توجه
به جریان و مقاومت رتور
الف – کلاس A
ب – کلاس D
ج – کلاسهای C , B
د – رتورهایی با میله های عمیق
ه – موتورهای قفس سنجابی دوبل
۲-۳) انتخاب ولتاژ موتور
۲-۳-۱) راه اندازی موتور قفسه ای با کاهش ولتاژ استاتور
۲-۴ ) راه اندازی با استفاده از کلید ستاره مثلث
۲-۵) روش کلاج گریز از مرکز
۲-۶) پیک جریان حین راه اندازی
۲-۷) دینامیک راه اندازی
موتور با بار خالص
گرم شدن رتور
۲-۸) راه اندازی موتورهای بزرگ به کمک خازن
۲-۸-۱) مشکل راه اندازی موتورهای القایی بزرگ
۲-۸-۲) عملکرد یک سیستم راه اندازی خازنی
۳) راه اندازی تریستوری موتورهای القایی
مقدمه
۳-۲ ( مدهای کنترل
۳-۲-۱( کنترل راه اندازی
۳-۲-۲( کنترل شتاب راه اندازی
۳-۳) مشخصات راه اندازهای تریستوری
۳ -۴( شرح مدارهای متداول راه اندازهای تریستوری:
۳- ۵) مدار قدرت
۳-۵-۱( معرفی تریستور
۳-۵-۱-۱) مدل دو ترانزیستوری تریستور
۳-۵-۱-۲) روش های روشن شدن تریستور
۳-۶) مدار فرمان
۳-۶-۱) مدار آتش کننده
۳-۶-۲ ) مدار تقویت کننده
۳-۶-۳) مزیت عمده راه اندازی موتور به شیوه تریستوری و
انتقال زاویه آتش:
۳-۶-۴ ) مدار خطای جریان
۳-۷)  طراحی و بررسی مدارعملی و ساده راه انداز نرم موتور
آسنکرون (القایی)
۳-۷-۱) کنترل
۳-۷-۲) نوسانساز موج دندانه اره ای
۳-۷-۳ ) کنترل زاویه آتش
۳-۷-۴ ) مقایسه کننده
۳-۷-۵)  ایزوله کننده مدار قدرت و مدار فرمان
۳-۷-۶) رله اضافه ولتاژ و افت ولتاژ
۳-۷-۷) رله اضافه جریان (Over Current)
۳-۸) نظام هماهنگ و
۳-۸-۱) لزوم استفاده از نظام   ثابت
۳-۸-۲) توضیح درباره PWM
۳-۸-۳) مدارات اینورتر
۳-۸-۴) رکتیفایرها
۳-۹ ) مقایسه قیمت تمام شده انواع راه اندازها
۳-۱۰) نتیجه
فصل اول :
« کلیات موتور آسنکرون سه فاز »
۱ – ۱ ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :
شکل ( ۱-۱ ) تصویر یک موتور القایی سه فاز و قطعات آن را نشان میدهد .
شکل ( ۱-۱)
۱-۱ – ۱ ) استاتور :
هستۀ استاتور به صورت ورقه ورقه ( لایه لایه ) از جنس فولاد مرغوب ساخته می شوند و علت مورق بودن استاتور  جلوگیری  از جریان  فوکو  و  تلفات  ناشی از آن می باشد .
سطح داخلی استاتور حاوی شیارهای متعددی جهت سیم پیچ های سه فاز است .
شکل ( ۲-۱)
هر  کلاف  در دو شیار می نشیند و طول  استوانه  ها  مقداری  بیشتر از  طول  کلاف ها خواهند  بود . سیم  بندی  استاتور به  صورت  مثلث و  یا ستاره  قابل  تنظیم  می باشد .
شکل ( ۳-۱)
۱-۱ – ۲ ) رتور : هستۀ روتور نیز مورق ساخته شده ( لایه  لایه )  و از  جنس مواد  فرو مغناطیسی مرغوب ساخته می شود سطح خارجی رتور همانند استاتور دارای شیارها یی است و هادی های رتور در آن  جاسازی  می شوند . رتور از نظر  ساختمانی  به دو  نوع تقسیم می شوند :
۱ – موتور  سیم  پیچی  شده  که درون  شیارهای  رتور میله های  مسی  یا  آلومینیومی قرار میگیرد .
۲ – موتور قفس سنجابی که درون شیارهای رتور میله های مسی یا آلومینیومی قرار می گیرد .
شکل ( ۴-۱)
باید دانست در رتور قفس سنجابی میله ها از دو سمت  توسط  حلقه های  انتهایی  به هم متصل یا  به عبارت بهتر اتصال کوتاه شده اند . در رتور سیم پیچی  شده در حقیقت  یک اتصال کوتاه شده داریم .
۱-۱ -۳ ) حلقه های لغزان :
کارخانه های  سازنده سه پایۀ رتور  را از درون  به  یکدیگر وصل کرده وهر سه  پایانۀ دیگر را  از ماشین  خارج  و به حلقه های  لغزان  بر روی محور رتور متصل می سازند .
شکل ( ۵-۱)
۱ – ۱ -۴ ) جاروبک ها :
بر روی  حلقه های  لغزان  جاروبک  نصب  شده که ساکن  است و می توان از این طریق مقاومت رتور را تغییر داد .
۱ – ۱- ۵ ) یاتاقان و بدنه :
شکل (۶-۱)
۱ – ۲ )  عملکرد موترهای القایی سه فاز :
شکل ( ۷ – ۱ )  یک  موتور دو قطبی را نشان میدهد . در این دیاگرام فقط یک دسته هادی برای هر فاز نشان داده  شده است . البته هر یک از اینها نشان دهنده یک سری سیم بندی در شیارهای مختلف  است  به  طوریکه یک توزیع  سینوسی  از نیروی  محرکه القایی در فاصله هوایی  ایجاد  شود  می توان  یک مدل  الکتریکی برای موتورهای  القایی ارائه داد .

شکل ( ۷-۱)
۱ – ۲ – ۱ ) موتور ساکن :
اگر استاتور موتر شکل ( ۷ – ۱ ) بوسیلۀ یک منتبع سه فاز متقارن تحریک شود آنگاه یک میدان  گردان در فاصلۀ  هوایی  ایجاد خواهد شد . این  میدان گردان  از هادی های  رتور عبور کرده و در آنها ولتاژ القا می کند این  ولتاژها  سینوسی هستند  و با هم اختلاف فاز دارند . بنابراین اگر موتور ساکن باشد به سادگی یک ترانسفورماتور عمل می کند . ممکن است فرض  شود  سیم بندی استاتور  و  رتور هر دو ستاره باشند  بدون  اینکه توجه به واقعیت آنها بشود . چون موتور شبیه به ترانسفور ماتور سه فاز عمل می کند می توانیم مدار معادل یک فاز آن را بکشیم .
شکل ( ۸ – ۱ ) مدار معادل تک فاز را نشان می دهد .
شکل (۸-۱)
فرض  کنید  سیم پیچ  رتور مدار  باز  باشد  و یک شبکه  سه فاز متقارن  استاتور  را  با فرکانس ws تغذیه کند . ولتاژ فاز آن برابر Va باشد . جریان متنجه Ia و دیگر جریان های منتجه در فازهای  دیگر یک میدان  گردان در فاصلۀ  هوایی ایجاد می کنند  که باعث ایجاد ولتاژ القایی Ema در فاز a می شود . مقداری فلوی  پراکنده نیز هست که آن را به صورت ls در مدار نشان می دهند که یک افت ولتاژ القایی در مدار ایجاد می کند . بعلاوه به دلیل وجود مقاومت سیم پیچ  یک  افت  ولتاژ اهی  نیز  خواهیم داشت  که در مدار  به  صورت مقاومت Rs نشان داده شده است
۲-۸-۱) مشکل راه اندازی موتورهای القایی بزرگ :
یک موتور القایی  در حالت  سکون می تواند  به صورت یک ترانسفورماتور که ثانویه آن اتصال کوتاه است مدل گردد . بنابراینم با اعمال ولتاژ به موتور ، جریان شدیدی از شبکه قدرت  کشیده می شود . که  باعث  کاهش ولتاژ  شبکه می شود . مقدار کاهش  این  ولتاژ بستگی به  جریان و امپدانس سیستم قدرت دارد . به علت  طبیعت  شدید القایی موتور در حالت سنکرون ضریب قدرت جریان راه اندازی موتور فوق العاده ناچیز است و این مقدار حدود ۰٫۲  تا ۰٫۱  است  همزمان با  شتاب  گرفتن  موتور جریان  راه اندازی  نیز کاهش می یابد و به این ترتیب افت ولتاژ شبکه از بین می رود .
کاهش ولتاژ ناشی از راه اندازی موتورهای القایی از دو جهت برای شبکه قدرت زیان بار می باشد اولاً اگر این کاهش ولتاژ به اندازه کافی بزرگ  باشد باعث  عملکرد غلط  وسایل  حساس به ولتاژمانند کامپیوترها و رله ها می شود  و نیز کنتاکتورهای الکترو مغناطیسی که موتور  را  به شبکه متصل کرده اند  در اثر این  کاهش  ولتاژ قطع  خواهند  شد .  ثانیاً سیستمهای روشنایی که توسط شبکه قدرت تغذیه می شوند به صورت ناراحت  کننده ای تحت  تاثیر قرار می گیرند  در  هنگام  راه اندازی  موتورهای  القایی بزرگ ممکن است که علاوه بر ولتاژ شبکه ، فرکانس سیستم قدرت نیز تحت تاثیر قرار بگیرد…

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است