دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مطلوبيت و رجحان

مطلوبيت و رجحان
چكيده:
در دنياي واقعي واحدهاي بازرگاني تحت شرايط عدم اطمينان فعاليت مي كنند. لذا امر پژوهش در رابطه با تقاضاي واحد توليدي از اهميت اساسي برخوردار است ، بدين منظور در اين تحقيق پس از مطالعه مباني نظري و تئوريك مربوط به تقاضا و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا پرداخته مي شود و در نهايت به استراتژي لازم جهت برنامه ريزي توليد و توسعه محصول و ساير شرايط اشاره مي گردد.و به اين نتيجه دست پيدا مي كنيم كه با توجه به مشكلات مشاهده شده در بنگاههاي اقتصادي مي توان به فقدان چهارچوب علمي و نظري، در واحدهاي اقتصادي در اقتصاد ايران اشاره نمود كه باعث به هدر رفتن بسياري از منابع اقتصادي   مي گردد.و اينجاست كه اقتصاد مديريت به عنوان شاخه اي از علم اقتصاد مديريت به تصميم گيري واحدهاي اقتصادي كمك مي كند و آن را در جهت گام برداشتن به هدف مخصوص خويش سوق مي دهد.
فهرست:
بخش اول نظرية مطلوبيت و رجحان
1- مقدمه                                                                                            6
2- نظرية رجحان مصرف كننده                                                                     7
3- مطلوبيت ورجحان                                                                              8
4- منحني بي تفاوتي                                                                                8
5- نرخ نهايي جانشيني                                                                              8
6- تحليل منحني بي تفاوتي رفتار مصرف كننده                                              9
7- ترجيح و بي تفاوتي                                                                               9
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
1- خط بودجه                                                                                          9
2-منحني درآمد ـ مصرف                                                                11
3-منحني انگل                                                                                                12
4-منحني قيمت ـ مصرف                                                                           12
5-منحني تقاضا                                                                                               12
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
1-مقدمه                                                                                                       13
2-اثر جانشيني و اثر درآمدي                                                                     13
3-اثر درآمدي در حالت كالاي نرمال و كالاي پست                                  13
4-كشش متقاطع                                                                                    15
5-كاربرد تحليل منحني بي تفاوتي: انتخاب بين استراحت و درآمد                     15
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار
1-انتقال از تقاضاي انفرادي به تقاضاي بازار                                           15
2-تعيين كننده هاي تقاضا                                                                          16
3-تعيين تقاضاي بازار                                                                                       17
4-منحني تقاضا براي يك بنگاه در وضعيت رقابت كامل                               17
بخش پنجم
1-اثر قيمت و قانون تقاضا                                                                        19
2-اثر تغييرات درآمد مصرف كننده                                                                20
3-تغيير در سليقه و ترجيح مصرف كننده                                                         20
4-روش خصوصيات در انتخاب مصرف كننده                                          20
5-محدوديت بودجه و مرز كارايي                                                                  21
6-تغيير در قيمت و قانون تقاضا                                                                  22
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
1-مقدمه                                                                                                      22
2-تابع و منحني تقاضا                                                                                       23
3-متغير هاي مستقل در تابع تقاضا                                                                         23
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
بخش هشتم
1-حساسيت تقاضا نسبت به قيمت ،درآمد نهايي و درآمد كل                                   26
2-كماني از پيش از حساسيت تقاضا نسبت به قيمت                                             27
3-حساسيت تقاضا نسبت به قيمت                                                                          27
4-حساسيت تقاضا نسبت به درآمد                                                                         28
5-كاربردهاي بازرگاني حساسيت درآمدي تقاضا                                                         29
بخش نهم  تخمين تابع تقاضا
1-مقدمه                                                                                                                31
2-روش مستقيم و غير مستقيم تخمين تقاضا                                                                31
3-مصاحبه ، تحقيق و تجربه                                                                                  32
4-شبيه سازي شرايط بازار                                                                                  33
بخش دهم  مشكلات تقاضاي شركت مربوطه                                                    33
بخش يازدهم نتيجه گيري                                                                                      36
بخش دوازدهم فهرست منابع                                                                                  38
مقدمه:
با توجه به اينكه نظرية اقتصادي اصول مهمي را براي عمليات تجاري دربر دارد و كاربرد آن در مسايل بازرگاني از اهميت خاصي برخوردار است ابتدا مبناي نظري و تئوريك مربوط به تقاضا را از كتب مربوط به اين زمينه را مطالعه نموده و ملاحظه كرديم كه تابع تقاضا براي يك بنگاه ، تابعي است از متغير هاي قيمت ، تبليغات ، درآمد مصرف كننده ، ترجيحات و سليقه مصرف و غيره.
و سپس با توجه به مبناي تئوريك نظري و اطلاعات اخذ شده در رابطه با واحد اقتصادي مورد مطالعه به مسايل و مشكلات عمده در امر تقاضا براي بنگاه پرداخته مي شود.و سپس استراتژي لازم براي برنامه ريزي توليد ، توسعة محصول جديد، سرمايه گذاري و ساير شرايط كه تصميم گيرنده در بلند مدت دارد ، اشاره مي نماييم.

دانلود مقاله مطلوبيت و رجحان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد