دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله معاد

دانلود مقاله معاد

مقدمه

معاد از ديدگاه امام خميني (ره)

«و ما خلقنا السموات والارض و ما بينهما لاعبين»

مكتب پيامبران الهي بر اساس ايمان به مبدا و معاد استوار است مهمترين امري كه در تمام اعصار مورد توجه فرستادگان خدا بوده و حداكثر مجاهده را در راه تحقق بخشيدن به آن مبذول ميداشتند آن بوده كه انسانها را آفريدگار جهان مومن ساخته و بر ايمان به روز معادشان تأكيد و تقويت نمايند.

ايمان به خدا پايه اصل سعادت بشر و شرط اول انسان شدن و انسان زيستن است. ايمان به خدا قيود بردگيها را مي­گسلد ، آدمي ر اآزاد مي­سازد، او را به ارزش انساني خود متوجه مي­نمايد و راه تعالي و تكامل را به رويش مي­گشايد. ايمان به روز قيامت حس مسئوليت را در نهاد بشر بيدار مي­كند مردم را براه وظيفه شناسي سوق مي­دهد، و آنان ر ابه رعايت حدود انساني خود و احترام به حقوق ديگران وادار مي­نمايد. بيم از كيفر اخروي، به مسلمانان راستين آگاهي مي­بخشد و از گناه و نا پاكي بر حذر شان مي­دارد. اميد به پاداش الهي، مؤمنين واقعي را فرمانبردار دين خدامي­سازد و آنها را درستكار بار مي­آورد. خلاصه اينكه ايمان به معاد، ضامن اجراء اوامر و نواحي خداوند و موجب تخلق انسان به سجاياي پسنديده و اخلاق است.

ايمان به روز جزا در جهان بيني مكتب اسلام يكي از اركان ضروري دين و از جمله اصول قطعي اعتقادي است.

آنچه بايد مورد توجه قرارگيرد اين است  که در مقابل مكتب الهي اسلام ، مكتب مادي – قرار دارد.

با توضيح مختصر از مقايسه ميان جهان بيني مكتب مادي با جهان بيني مكتب الهي اسلام موضوع  روشن مي­شود . عدم ايمان به معاد چه تأثيري مي­تواند در زندگي فردي، اجتماعي و در نهايت مسير تكاملي انسان بگذارد.

پيرو مكتب مادي معتقد است كه جهان و انسان پديدهايي هستند صد در صد مادي و بر اثر علل و عوامل گوناگون طبيعي ، انفعال هاي مختلف مواد به طور تصادف و اتفاق به وجود آمده­اند.

در حاليكه پيرو مكتب اسلام عقيده دارند كه هستي، منحصر به ماده و موجودات مادي نيست بلكه آنها قسمتي از عوالم وجودند و قسمت ديگر هستي، فوق ماده و ماوراء پديده­هاي مادي است ، هستي تمام موجودات مادي از خداوندي است كه خود منزه از ماده ومبّري از نقائص مادي است.

پيرو مكتب مادي اعتقاد داردكه جهان و انسان دو پديده بي هدفند و در پيدايش آنها برنامه عالمانه­اي بكار نرفته ونقشه حكيمانه­اي طرح نشده است بلكه هر دو در دامن طبيعت ، بدون محاسبه و مصلحت موجود شده­اند. در حاليكه پيرو مكتب اسلام عقيده دارد كه در خلقت خداوند بزرگ لغو و بيهوده وجود ندارد در تمام جهان هستي ، هيچ مخلوقي عبث و بي هدف آفريده نشده است.

مكتب مادي، انسان را پديده يك بعدي مي­داند و عقيده دارد كه آدمي چيزي جز ماده و خواص و آثار ماده نيست.

اعضاء و اجزايش ، قواي ظاهري و باطنيش ، عقل و هوش و تمام فعاليتهاي بروني ودروني هم همه مادي هستند حتي انديشه ها و افكار انسان نيز ناشي از عوامل مادي است كه در مغز جاي گرفته­اند در حاليكه مكتب الهي اسلام، انسان را دو بعدي مي­داند، يكي بعد مادي و ديگر بعد معنوي، قرآن كريم هم به بعد مادي «ولقد خلقنا الانسان من سلله من طين»[2] و هم به بعد معنوي انسان اشاره مي­كند كه همان نفس يا روح آدمي است «ثم انشأناه خلق آخر»[3]

پيرو مكتب مادي خود را مخلوق ماده نادان و معلول عوامل اتفاقي مي­داند پيرو مكتب الهي اسلام خود را مخلوق خدا مي­داند و عقيده دارد كه خالق دانا او را بر مبناي حكمت و بر اساس مصلحت آفريده است به او عقل و هوش و فطرت توحيدي داده و با هدايت تشريعي مسير حق را به او ارائه كرده است پيرو مكتب مادي تصور مي­كند كه حيات انسان همانند ساير جانوران فقط در همين دنياي مادي است و با رسيدن مرگ به كلي پايان مي­پذيرد. در حاليكه پيرو مكتب الهي اسلام عقيده دارد آنچه زوال مي­پذيرد جسم مادي انسان است و روح انسان همچنان باقي است و پس از مرگ با شرايط تازه­اي به حيات خود ادامه مي­دهد.

امام خميني (ره) يكي از شخصيتهاي بزرگ ديني و سياسي معاصر ماست كه در نوع خود بي نظير يا كم نظير بود . امام در عرفان هم در حوزه نظر يك استاد مسلم بودنند، هم در حوزه عمل عارف و اهل طريقت بودنند.

آنچه قابل توجه است اينكه شخصيت سياسي و عرفاني و فقهي امام (ره) بر اكثريت روشن است. البته با شدت و ضعف ، لكن اعتقاد دارم كمتر كسي از شخصيت فلسفي امام آگاهي دارد، و اين درحالي است كه ايشان حدود سه دهه فلسفه تدريس كردند. ايشان استادي همچون آيت الله رفيعي قزويني درفلسفه داشته و شاگردي چون استاد مطهري تحويل جامعه داده­اند.

مسأله معاد يكي از مهمترين مسائل در حوزه دين بوده و فيلسوفان در تبيين و اثبات آن بحث هاي مفصلي داشته­اند در اين تحقيق مي­خواهيم:

معاد از ديدگاه حضرت امام خميني (ره) مورد بررسي قرار دهيم كه قطعاً اين امر ما را با انديشه­هاي فلسفي امام آشنا خواهد كرد. از خداوند بزرگ استمداد مي­طلبم اين حقير را در اين تحقيق موفق گرداند.

فصل اول

ضرورت وجود معاد

ضرورت وجود معاد :

مقدمه: هر انساني فطرتاً ميل به كمال و جاودانگي دارد، شايد بسياري از انسانها تصويري منطقي از كمال و جاودانگي در ذهن خود نداشته باشند وهر انساني كمال را چيزي بداند كه حقيقت كمال غير از آن باشد، اما آنچه مسلم است اينكه بشر در جستجوي كمال است فقدان انسانها سبب شده است كه همواره به سوي وجدان در حركت باشند.

ميل به بقاء كه مهمترين عامل آن حب ذات مي­تواند باشد از دلايل مهم گرايش انسان به مسأله جاودانگي است. قوانيني كه در طبيعت حاكم است عقلاً نشانگر آن است كه تحقق كمال و جاودانگي در اين عالم براي انسان ممكن نخواهد بود و عالم ديگري بايد وجود داشته باشد تا تحقق كمال ميسر شود. مسأله معاد از اين جهت اهميت فراوان دارد چرا كه كمال و جاودانگي با وجود آن معناي واقعي پيدا مي­كند، تبيين عقلائي و اثبات آن ، مي­تواند ميل به جاودانگي را در انسانها به صورت منطقي و هدفمند تقويت نمايد و اين امر در سير زندگي بشر به لحاظ كيفي تأثير بسزائي خواهد داشت. تأكيد اديان الهي ، خصوصاً دين مبين اسلام و فيلسوفان حاكي از اهميت اين موضوع است.

«ايمان به زندگي پس از مرگ از جمله الهامات فطري است. شواهد تاريخي نشان مي­دهد كه بشر در طول تاريخ زندگي پس از مرگ ايمان راسخ داشته است، اين اعتقاد را مي­توان از چگونگي ساختمان قبرها و اشيائي كه همراه مردگان به خاک مي­سپردند مشاهده كرد»[4]

بنابراين بشر با حب ذاتي كه دارد ميل به بقاء و دوام هميشه در او جريان دارد و همواره در مقابل فناء مبارزه مي­كند. هر عاملي تحت هر شرايطي بخواهد به هستي او آسيبي برساند با تمام قوا ايستادگي مي­كند، البته با كمي دقت اين ميل به بقا و جاودانگي درغير انسان مثلاً حيوانات مي­توان مشاهده نمود،چرا كه حيوانات هم با عواملي كه بخواهد هستي انها را به خطر بياندازد مقابله مي­كنند.قدر مسلم كيفيت ميل به جاودانگي در حيوانات نسبت به انسانها يكسان نيست، ميل به حيات ابدي درفطرت انسان سبب شده است كه همواره براي حفظ آن تلاش كند واين درحالي است كه مي­داند روزي مي­ميرد. با اين وجود همچنان به جاودانگي مي­انديشد.

«انسان يك طور خلق شده است كه علاوه بر حيات طبيعي، حيات ماوراءالطبيعه هم دارد وآن حيات مابعد الطبيعه حيات صحيح است . تمام تعلميات انبياء براي نشان دادن راه و مقصد كه همان عالم مابعد الطبيعه است مي­باشد»[5]

مي­توان گفت وجود حيات مابعدالطبيعه و ارتباط آن با فطرت انسان سبب شده است انسان عليرغم آن كه مي­داند روزي خواهد مرد لكن آنرا فناء نداند و همواره به بقاء و جاودانگي بيانديشد.

اهميت اعتقاد به معاد:

بي شك اعتقاد به معاد زندگي را براي انسان هدفدار مي­كند، آگاهي از كيفيت معاد و علت وجودي آن انسان را مسئوليت پذير كرده و سبب مي­شود تا او خود را يك موجود رها شده و بي هدف نبيند وجود معاد يعني رابطه انسان با كمال، به عبارتي ديگر انتقال از يك نقص به سوي كمال ، و دين همان چيزي است كه انسان در جستجوي آن است.

« اگر انسان باورش آمد كه يك مبدئي براي اين عالم هست و يك باز خواستي براي انسان هست، مردن فنا نيست بلكه انتقال از يك نقص به كمال است، انسان را از لغزشها محفوظ نگه داشته و به كيفيت و ميل به زندگي او افزوده مي­كند.»[6]

اگر روزي انسان به اين نتيجه برسد كه هيچ غايتي براي زندگي او نيست و دسترسي به كمال نيز ممكن نخواهد بود ويا اساساً كمال با توجه به مرگ انسان معنايي ندارد دليلي نمي­بيند تا در جستجوي حقيقت و كمال باشد اما همين كه انسان همواره در تلاش براي تحصيل كمال است نشانگر آن است كه كمال و حقيقت وجود خارجي دارد و دست يافتني است. و اگر گروهي نسبت به اهميت معاد بي اعتنا هستند عدم شناخت و معرفت آنها نسبت معاد و حقيقت انسان است.

«گروهي از دهريون و عده­اي از علماي طبيعي و دسته­­اي از اطباء كه اعتقاد عاميانه نسبت به معاد دارند در فلسفه اعتنايي به آنان نبوده و اينها بهره­اي از شريعت اسلام و شرايع آسماني ندارند.»بنابراين چنانچه معاد به خوبي براي انسان تبيين شود معلوم مي­شود كه تحقق كمال انسان منوط به تحقق معاد است.

حركت جوهريه و استمرار حيات:

از حركت جوهري ملاصدرا به راحتي مي­توان معناي حيات ابدي و تحقق منطقي جاودانگي را فهميد وقتي انسان كه حقيقت آن نفس اوست در ابتدا جسماني الحدوث بوده و به تدريج در اثر حركت جوهريه به تجرد رسيده و بعد هم به عقل فعال متصل مي­شود و در اين مرحله نفس بدون جسم بقاء پيدا مي­كند و روحاني البقاء مي­شود اين امر نشانگر جاودانگي نفس است چرا كه هيچ نيازي به بدن جسماني جهت تداوم حيات و بقاء ندارد و اين به معناي همان پيوستگي حيات دنيوي انسان با حيات اخروي و به معناي ديگر جاودانگي حيات است.

فهرست منابع:

 1. خمینی (ره) ، روح اله، 1381 ، تقریرات فلسفه ، شرح اسفار، ج 3 ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)
 2. ملاصدرا ، محمدبن ابراهیم، 1383 ، الشواهد الربوبیه ، ترجمه دکتر جواد مصلح ، انتشارات سروش
 3. خمینی (ره) ، روح اله، 1378 ، معاد از دیدگاه امام خمینی (ره)، فروغ السادات رحیم پور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
 4. اکبری ، رضا، 1382 ، جاودانگی ، پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی.
 5. مولوی، جلال الدین، دفتر سوم مثنوی.
 6. سهروردی، شیخ شهاب الدین، حکمت الاشراق ، ج 2 .
 7. حسن زاده آملی، حسن، 1377 ، هزار و یک نکته، مرکز نشر فرهنگی رجاء ، ج 1 و 2 .
 8. سبزواری ، ملاهادی، شرح منظومه ، ص 313.
 9. ملاصدرا، محمد بن ابراهیم، مبدأ و معاد، ص 238 .
 • خمینی (ره) ، روح اله، تفسیر سوره حمد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 1. خمینی (ره) ، روح اله، صحیفه نور، ج 19 .
 • مطهری، مرتضی، 1376 ، معاد، انتشارات صدرا ، چاپ چهارم.
 • فلسفی، محمدتقی، 1360 ، معاد ، هیئت نشر معارف اسلامی.
 • پترسون، مایکل و دیگران، چاپ چهارم، 1383 ، ترجمه احمد نراقی، ابراهیم سلطانی ، انتشارات طرح نو.
 • طباطبایی ، محمدحسین، 1373 ، حیات پس از مرگ، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • مظفر، شیخ محمدرضا، 1418ه ق، بدایه المعارف الالهیه فی شرح عقاید الامامیه، شرح سید محسن خرازی، مؤسسه انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • خمینی (ره) ، روح اله، 1376، چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 1. خمینی (ره) ، روح اله، 1376، شرح حدیث عقل و جهل، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • زمردیان، احمد، چاپ چهارم، 1373، حقیقت روح ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی
 • خمینی (ره) ، روح اله، زمستان1374، آیین انقلاب اسلامی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • علامه حلی، کشف المواد فی شرح تجریه الاعتقاد، ترجمه علی محمدی، 1378 ، اتشارات دارالفکی.
 • علامه حلی، 1378 ، باب حادی عشر، ترجمه محمدعلی شهرستانی، نشر دانش پرور.
 • حسن زاده آملی، حسن، چاپ اول، گشتی در حرکت، مرکز نشر فرهنگی رجا.
 • علامه مدرس، محمدتقی، 1361 ، جهان بینی الهی و تصورات بشر، ترجمه دکتر محمد مجدی ، انتشارات نوید.
 • امین، احمد، ج 2 و 3، راه تکامل، ترجمه احمد بهشتی، ناشر دارالکتاب الاسلامیه.
 • چند تن از اساتید فلسفه غرب، فلسفه یا پژوهش حقیقت، ترجمه سید جلال الدین مجتبول ، انتشارات حکمت.
 • خمینی (ره) ، روح اله، کشف الاسرار، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • رفیعی قزوینی، سیدابوالحسین، 1368، رجعت و معراج، انتشارات طه.
 • مصباح یزدی ، محمدتقی، شرح اسفار، 1380 ، ترجمه دکتر محمد سعیدی مهر، دفتر انتشارات اسلامی.
 • خمینی (ره) ، روح اله،آداب الصلوه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • مکارم شیرازی، ناصر، 1396ه ق، معاد و جهان پس از مرگ، انتشارات هدف.
 • اتیس، و. ت. ، 1379، عرفان و فلسفه، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، انتشارات سروش.
 • خمینی (ره) ، روح اله، 1367، نامه به گورباچف رهبر شوروی سابق صحیفه نور، ج 21 .
 • غزالی، احیاء علوم دین، ج 4.
 • ملاصدرا ، محمدبن ابراهیم، اسفار، ج 9، انتشارات حکمت.
 • شیرازی، قطب الدین، شرح حکمت اشراق.
 • مطهری، مرتضی، نقدی بر مارکسیسم، انتشارات صدرا.
 • مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، فصل زندگی جاوید و حیات اخروی، انتشارات صدرا.
 • خمینی (ره) ، روح اله، طلب و اراده، ترجمه سید احمد خمینی، انتشارات علمی و فرهنگی.
 • خمینی (ره) ، روح اله،مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • مطهری، مرتضی، مقالات فلسفی، انتشارات صدرا.
 • سبحانی، جعفر، 1358، شرح اسفار ، ج 2، به نگارش دکتر محمد سعیدی مهر، دفتر انتشارات اسلامی.
 • مصباح یزدی ، محمدتقی، 1380، شرح اسفار، ج 2، نگارش دکتر محمد سعیدی مهر ، دفتر انتشارات اسلامی.
 • خمینی (ره) ، روح اله،شرح دعای سحر،ص 32 – 31، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) .
 • جمعی از اساتید فلسفه ، کیهان اندیشه چاپ ، 1375 ، شماره 68 .
 • صحیفه سجادیه، ترجمه عبدالرحیم افشار زنجانی، 1375، انتشارات اسلامی و ابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 • نهج البلاغه، ترجمه محمددشتی، 1379، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین (ع).
 • ابراهیمی دینانی ، غلامحسین ، معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی
 • جوادی عاملی ، عبدالله ، ده مقاله پیرامون مبداءومعاد.
 • ملاصدرا ، محمدبن ابراهیم .تعلیقه حکمت الاشراق ، چاپ سنگی

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 139

************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود مقاله معاد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد