دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها

فهرست مطالب

– مقدمه
1-2- اسكله ها
1-3- سيستم هاي كلي اسكله
الف) اسكله هاي شمع و عرشه
ب) اسكله سپري
ج) اسكله هاي وزني
1-4- انتخاب محل اسكله و مطالعات لازم براي محل انتخابي
1-4-1- مطالعات هيدروديناميكي و جوي
الف) باد
ب) موج
ج) جزر و مد
1-4-2- مطالعات ژئوتكنيكي
1-4-3- بررسي هاي هيدروگرافي و توپوگرافي
2-1- مقدمه
2-2- تناسب كاربرد
2-3- كاربردها
2-4- انواع اسكله هاي شمع و عرشه
2-5- روشهاي متداول اجراي اسكله هاي شمع و عرشه
2-5-1- روش ساخت در دريا
2-5-2- روش ساخت در خشكي
الف) عمليات خاكي
ب) حفاري محل شمعها
ج) آرماتورگذاري شمع
د) بتن ريزي شمعها
ه) قالب بندي ستون
و) آرماتورگذاري و بتن ريزي ستون
ز) اجراي تير كلاهك و عرشه
ح) اجراي راههاي دسترسي و آبگيري اسكله
3-1- مقدمه
3-2- پارامترهاي مهم طراحي
3-2-1- ابعاد و ظرفيت كشتي ها
3-2-2- نوع تخليه و بارگيري
3-2-3- ظرفيت بندر
3-2-4- موج طرح
3-2-5- عمق لايروبي حوضچه و كانال دسترسي
3-2-6- طول اسكله
3-2-9- ارتفاع اسكله
3-3- بارگذاري اسكله هاي شمع و عرشه
3-3-1- بار مرده
3-3-2- بار زنده
ب) وزن كالاهاي انباشته شده بر روي سازه
ج) نيروهاي وارد بر سازه در خلال استفاده از آن
ج-1) نيروي ناشي از پهلوگيري كشتي
ج-1-1) انرژي پهلوگيري
ج-1-2) سرعت برخورد كشتي
ج-1-3) فاكتور خروج از مركزيت
انواع درجه هاي آزادي براي يك جسم شناور
ج-1-4) فاكتور جرم مجازي
ج-2) نيروي ناشي از مهاربندي كشتي
د) سربار ناشي از تغييرات سطح آب
3-3-3- نيروي ناشي از تغيير شكل
3-3-4- نيروهاي ناشي از عوامل طبيعي
الف) نيروي ناشي از امواج
5-1- مقدمه
5-2- ارزيابي عوامل موثر بر طراحي
1- بار زنده گسترده:
2- بار زنده متمركز:
3- بار وسايل متحركم بر اسكله:
4- نيروهاي وارد بر بولارد:
5- نيروهاي حاصل از پهلوگيري:
6- عوامل محيطي:
5-3- ارزيابي رفتار عمومي اسكله هاي شناور تحت بارگذاري مختلف
1- بار گسترده زنده به صورت كامل بر يك پانتون
2- بار گسترده زنده بر نيمي از سطح پانتون
3- بار گسترده زنده بر ربع سطح پانتون
4- بار متمركز
5- وسايل نقليه متحرك و جرثقيل
6- نيروي بولارد
5-4- نحوه ارزيابي عملكرد اسكله هاي شناور در بارگذاري تركيبي
5-5- نتيجه گيري نهايي در مورد مدول مناسب
5-5-1- اسكله تيپ اول (مسافري)
الف) عرض 3 متر
ب) عرض 4 متر
ج) عرض5 متر
5-5-2- اسكله تيپ دوم (باربري سبك)
الف) عرض 5 متر
ب) عرض 6 متر
ج) عرض 8 متر
5-5-3- اسكله تيپ سوم (باربري نيمه سنگين)
الف) عرض 6 متر
ب) عرض 7 متر
ج) عرض 8 متر
جدول 5-1: طول پيشنهادي پانتونها براي هر تيپ اسكله
5-5-4- تعيين ارتفاع مناسب براي هر مدول
جدول 5-2: ارتفاع پانتونها در تيپهاي مختلف
5-6- نتيجه گيري كلي
2-3-1- شمعهاي چوبي
2-3-2- شمع بتني لوله اي و توپر…………..

دانلود مقاله معماري اسكله هاي دريايي و اهميت آنها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد