هر روز، روزي است كه هست و هرگز در جهان روزهاي هم شكلي وجود نداشته است.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود مقاله مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه کاج، صنوبر، کاه گندم
دانلود مقاله مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه کاج، صنوبر، کاه گندم

دانلود مقاله مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه کاج، صنوبر، کاه گندم

مقایسه خمیردهی پخت کرافت سه گونه کاج، صنوبر، کاه گندم
فهرست مطالب
۱- کلیات
مقدمه ۱
تاریخچه کاغذسازی در جهان ۳
روند مصرف خمیر کاغذ ۴
روند مصرف کاغذ و کارتن در جهان ۴
تاریخچه تولید کاغذ در ایران ۵
صنوبر ۷
– خواص عمومی چوب ۷
– خواص اکولوژیک ۷
– خواص آناتومیکی ۸
– خواص شیمیایی و خمیردهی ۸
– امتیازات استفاده از صنوبر در صنایع کاغذسازی ۹
کاج: ۱۰
– مشخصات عمومی کاج الدریکا ۱۰
– خواص آناتومیکی ۱۰
– ترکیبات شیمیایی ۱۱
کاه گندم ۱۱
– ساختمان فیزیکی و خصوصیات شیمیایی ۱۱
– خواص آناتومی ۱۲
– خواص خمیردهی ۱۳
– فرایندهای تهیه خمیر کاغذ از کاه ۱۳
– امتیازهای استفاده از کاه در صنعت کاغذسازی ۱۴
ترکیبات شیمیایی چوب و تأثیر آن بر خمیر کاغذ ۱۷
– سلولز ۱۷
– لیگنین ۱۷
– مواد استخراجی ۱۸
– خاکستر ۱۹
مقایسه گیاه سوزنی برگ و پهن برگ و گیاه غیر چوبی ۱۹
پروسه‌های تهیه خمیر کاغذ ۲۱
فرایندکرافت (سولفات) ۲۴
اصطلاحات فرایند کرافت ۲۶
نکاتی در رابطه با لیگنین زدایی ۲۸
متغیرهای مؤثر بر فرآیند ۳۰
۱- اثر اندازه خرده چوبها ۳۱
۲- اثر مقدار قلیا ۳۲
۳- اثر دمای پیشینه‌ پخت ۳۳
۴- اثر سولفیدیته ۳۴
۵- اثر نسبت مایع پخت به چوب ۳۴
۲- روش تحقیق
هدف ۳۵
تهیه نمونه و اطلاعات مربوط به آنها: ۳۵
اندازه‌گیری درصد رطوبت: ۳۵
آماده‌سازی مایع پخت Liquor 36
عملیات خمیرسازی ۳۷
– وسایل مورد استفاده ۳۷
نسبت مایع پخت به خرده چوب و آماده‌سازی دایجستر ۳۷
– درجه حرارت و زمان پخت ۳۷
– شستشو و جداسازی الیاف خمیر کاغذ ۳۷
– تعیین درصد رطوبت و بازده خمیر ۳۸
تعیین عدد کاپا ۳۹
الف – مقدار تهیه محلولهای موردنیاز جهت یک تکرار آزمون کاپا ۳۹
ب- مراحل آزمون ۳۹
محاسبه کاپا ۴۱
۳- تجزیه و تحلیل و نتایج
اثر زمان پخت بر روی عدد کاپا و راندمان و درصد وازد خمیر ۴۹
اثر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان ۴۹
نتیجه‌گیری ۵۰
منابع: ۵۱
فهرست جداول
جدول شماره ۱- سهم منابع مختلف سلولزی در سال ۱۹۸۶ و نرخ رشد منابع غیرچوبی در
سالهای ۸۶-۱۹۷۱۲
جدول شماره ۲- میانگین میزان ترکیبات شیمیایی چوب صنوبر دلتوئیدس ۷
جدول شماره ۳- مقادیر ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده ساقه گندم ۱۱
جدول شماره ۴- فرایندهای قابل استفاده برای تولید خمیر کاغذ از کاه گندم و خصوصیات خمیر کاغذ
حاصله۱۵
جدول شماره ۵- خصوصیات فرایندهای مختلف تهیه خمیر چوب۲۰
جدول شماره ۶- میزان تولید خمیر دردنیا با استفاده از پروسه‌های مختلف در سال ۱۹۷۹۲۲
جدول شماره ۷- تعریف اصطلاحات در مورد مایع پخت در فرایند کرافت  ۲۴
جدول شماره ۸- متغیرهای موثر بر پخت کرافت۳۱
جدول شماره ۹- وزن تقریبی نمونه برای تعیین کاپا۴۱
جدول شماره ۱۰- نتایج حاصل از آزمایشهای خمیرسازی روی سه گونه صنوبر، کاج و کاه در قلیائیت ۳۵%
و ۶۰% ۴۳
فهرست نمودارها
نمودار شماره ۱- منحنی رابطه فاکتور H و جداسازی لیگنین در طی تولید خمیر کاغذ کرافت از کاج (-) و غان ۲۹
نمودار شماره ۲- اثر ضخامت خرده چوب و لیگنین زدایی بر مقدار پس زده غربال ۳۲
نمودار شماره ۳- کاپا در قلیائیت فعال ۶۰% و درجه حرارت ۱۷۰ ۴۴
نمودار شماره ۴- راندمان در قلیائیت فعال ۶۰% و درجه حرارت ۱۷۰  ۴۴
نمودار شماره ۵- کاپا در قلیائیت فعال ۳۵% و درجه حرارت ۱۷۰ ۴۵
نمودار شماره ۶- راندمان در قلیائیت فعال ۳۵% و درجه حرارت ۱۷۰  ۴۵
نمودار شماره ۷- تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر ۴۶
نمودار شماره ۸- تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاه ۴۶
نمودار شماره ۹- تاثیر زمان بر روی عدد کاپا و راندمان کاج ۴۷
نمودار شماره ۱۰- تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان صنوبر ۴۷
نمودار شماره ۱۱- تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاه  ۴۸
نمودار شماره ۱۲- تاثیر قلیائیت بر روی عدد کاپا و راندمان کاج  ۴۸
۱- کلیات
مقدمه
صنعت کاغذسازی با تلفیق هنر، تجربه و تکنولوژی نوین از ماده‌ای همچون چوب یا دیگر مواد لیگنو سلولزی، ماده‌ای با خواص متفاوت به نام کاغذ که یکی از کالاهای مهم و استراتژیک موردنیاز انسان‌هاست را تولید می‌کند.
اهمیت کاغذ و فرآورده‌های کاغذی در زندگی نوین بر همگان آشکار است. هیچ فرآورده صنعتی دیگری نقشی این چنین برجسته در زندگی انسان ندارد. به طوری که امروزه مصرف کاغذ به عنوان شاخصی از میزان پیشرفت فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف مطرح می‌گردد.
از نقطه نظر تاریخی اولین بار کاغذ با استفاده از الیاف غیرچوبی ساخته شده، ولی با توسعه سریع و رشد روزافزون این صنعت بر استفاده از ماده اولیه ‌چوبی تمرکز یافت. در حال حاضر حجم گسترده ارتباطات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبادل اطلاعات سبب افزایش مصرف کاغذ و محصولات کاغذی نیز خواهد شد. لذا در چند دهه‌ اخیر اغلب کشورها سعی در کاشت درختان پهن برگ و سوزنی برگ سریع‌الرشد داشته‌اند. زیرا از رشد بیشتری برخوردار بوده و نتیجتاً سن بهره‌برداری آنها کوتاهتر خواهد بود.
همچنین کشورهایی وجود دارند که به علت نداشتن منابع طبیعی و جنگل کافی برای استفاده از آنها سعی و کوشش خود را بر استفاده از منابع الیاف سلولز غیرچوبی و سایر منابع، مانند کاغذ باطله متمرکز کرده‌اند. البته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه، فشار فزاینده‌ای در جهت استفاده از مواد خام جایگزین و مشابه برای تهیه خمیر و کاغذ هم به لحاظ زیست محیطی و هم به لحاظ موجودی مواد اولیه وجود دارد.
اگر چه منابع سلولزی غیرچوبی سهم اندکی در کل تولید دارند، ولی نرخ رشد قابل توجه ۹۳/۳% آنها در مقایسه با ۷۳/۲% برای منابع چوبی در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۶ نشان دهنده‌ علاقمندی زیاد به استفاده از منابع غیرچوبی می‌باشد.
جدول شماره ۱- سهم منابع مختلف سلولزی در سال ۱۹۸۶ و نرخ رشد منابع غیرچوبی در سالهای ۸۶-۱۹۷۱

 • نوع ماده اولیه
 • درصد تولید از کل تولید
 • درصد نرخ رشد
 • غیرچوبی
 • ۳۸/۵
 • ۹۳/۳
 • چوب
 • ۹/۶۸
 • ۳۷/۲
 • کاغذ باطله
 • ۵۳/۲

Atchison (1987)
تاریخچه کاغذسازی در جهان
در مورد تاریخ پیدایش کاغذ، نویسندگانی چند نوشته‌اند که دو قرن پیش از میلاد مسیح برای نخستین بار توسط چینی‌ها ساخته شده است، هر چند که در بعضی از منابع مصریها را در این امر پیشگام می‌دانند که از نوعی نی، کاغذی بنام پاپیروس تهیه می‌کردند.
نخستین کاغذسازی واقعی در حدود سال ۱۰۰ میلادی در چین و با استفاده از سوسپانسیونی از الیاف خیزران یاتوت عملی شد.
در سال ۷۵۰ میلادی اعراب که سمرقند را در میان گرفته بودند مورد حمله چینی‌ها قرار گرفتند که پس از شکست خوردن از اعراب توسط اسرای آنها، رموز ساخت کاغذ بدست اعراب افتاد و بدین ترتیب به کشورهای وابسته و زیر نفوذ اعراب راه یافت. در این باب گفته شده است که کاغذ را ابتدا از آسیا به یونان برده‌اند.
از نوشته‌های تاریخی چنین بر می‌آید که ابتدا از کتان جهت کاغذسازی استفاده میشد. رفته رفته تکه پارچه و کهنه جای کتان را گرفته و بر اثر افزایش روزافزون مصرف کاغذ، هر گونه گیاه غیرچوبی نیز مورد استفاده قرار گرفت، تا آنجایی که از خود پنبه نیز در این صنعت استفاده گردید.
کاغذسازی در اروپا ابتدا در شهر «مور» واقع در اسپانیا مصادف با نیمه سده دوازدهم آغاز گردید و توسط این کشور به فرانسه و انگلستان نیز راه پیدا کرد. در ایتالیا نیز صنعت کاغذسازی با پیروزی اعراب در جزیره سیسیل رواج یافت و در سال ۱۲۷۶ این کشور به ساخت بهترین نوع کاغذ معروف شد و بین سالهای ۱۲۹۴- ۱۲۹۳ نخستین کارخانه در شهر فابریانو (Faberiano) شروع به کار کرد و پیشرفت کاغذسازی در سده پانزدهم به جنوب آلمان نیز کشیده شد……………..

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است