دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله مهارتهاي فرايند تدريس

مهارتهاي فرايند تدريس

فهرست مطالب

مهارتهای فرایند تدریس.. ۳
مهارتهای پس از تدریس . ۳
نمودار ۱/۳ – مهارتهای فرایند تدریس) ۴
الف – مهارتهای قبل از تدریس . ۴
طراحی برنامه تدریس: ۴
طرح درس روزانه. ۵
اجزاءطرح درس روزانه: ۷
۱- تعیین هدف درس جدید ۷
۱/۱- تحلیل محتوای درس جدید براساس حیطه شناختی: ۷
۲/۱- تحلیل محتوای درس جدید براساس حیطه روانی-حرکتی: ۸
۳/۱- تحلیل درس جدیدبراساس حیطه عاطفی : ۹
۴/۱- نوشتن هدف برای طرح درس: ۱۰
۲- تعیین رفتار ورودی.. ۱۰
۳- تهیه آزمون رفتار ورودی.. ۱۰
۴- تعین مراحل و روش های تدریس.. ۱۱
۱/۴- کار های مقدماتی قبل از شروع تدریس: ۱۱
۲/۴-آماده سازی: ۱۲
۳/۴-ارائه درس جدید: ۱۲
۴/۴-فعالیت های تکمیلی: ۱۲
۵- انتخاب مواد و وسایل آموزشی یا رسانها ۱۳
۶- تعیین فعالیتهای یادگیری.. ۱۳
۷- ارزشیابی ( از نتیجه تدریس ) ۱۳
ب – مهارتهای ضمن تدریس . ۱۴
۱-مهارت اجرای آزمون رفتار ورودی.. ۱۵
۲- مهارتهای برقراری ارتباط. ۱۷
۱/۲ – الگوی برقراری ارتباط در جریان تدریس : ۱۹
عوامل مخل مربوط به پیام دهنده(معلم): ۲۲
عوامل مخل مربوط به پیام گیرنده(دانش آموز): ۲۲
عوامل مخل مربوط به خود پیام: ۲۲
عوامل مخل مربوط به وسایل و محیط: ۲۲
۳-مهارت تمرکز بخشی. ۲۳
۱/۳-توجه به نقش صدا و بیان معلم به هنگام تدریس: ۲۳
عوامل مؤثر در بهبود صدا: ۲۴
ارزشیابی صدا: ۲۵
۲/۳-حرکت در کلاس: ۲۷
۳/۳-توجه دادن کلامی و غیر کلامی: ۲۷
۴/۳-ایجاد تنوع در برقراری رابطه بین افراد کلاس: ۲۷
۵/۳- سکوت : ۲۸
۶/۳- بکارگیری حواس مختلف: ۲۸
۴- مهارت آماده سازی.. ۲۸
۱/۴ –  مطلب آماده سازی: ۲۹
۲/۴-روش آماده سازی: ۳۰
۵-مهارت ارائه درس جدید ۳۱
۱/۵ – مهارت در انتخاب و تنظیم مطلب درس جدید : ۳۱
۲/۵-مهارت در انتخاب روش ارائه درس جدید: ۳۲
۶-مهارت جمع بندی.. ۳۲
۱/۶-اهداف جمع بندی: ۳۲
۲/۶-انواع جمع بندی: ۳۳
جمع بندی تلخیصی(مروری): ۳۳
جمع بندی انتقالی (کاربردی): ۳۴
جمع بندی اتفاقی: ۳۵
۷-مهارت برقراری انضباط در کلاس.. ۳۵
عوامل ناشی از رفتار دانش آموزان: ۳۶
۱/۱- مهارت در انتخاب مطلب برای انجام فعالیت ها ی تکمیلی: ۴۹
تمرین: ۵۱
ایفای نقش: ۵۱
مسئله دادن: ۵۱
تکلیف شب: ۵۲
واحد کار: ۵۲
۲-ارزشیابی. ۵۲

دانلود مقاله مهارتهاي فرايند تدريس
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد