دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست

میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست
فهرست مطالب
چکیده تحقیق: ۱
فصل اول ۲
کلیات تحقیق ۲
موضوع تحقیق: ۲
تعریف موضوع: ۲
فرضیه های تحقیق: ۳
ضرورت تحقیق: ۳
هدف تحقیق: ۴
خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی: ۹
سرزمین ایران و مناظر جالب آن ۱۱
سنتهای ایرانیان ۱۲
فصل سوم: ۱۶
روش تحقیق ۱۶
فرضیات: ۱۶
تعریف نمونه گیری: ۱۸
تحقیق تاریخی ۱۹
فصل چهارم ۲۳
تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۳
فصل پنجم ۲۵
نتیجه گیری ۲۵
نتیجه گیری از این تحقیق: ۲۵
پیشنهادات و ارائه راه حل ها: ۲۶
فهرست منابع : ۲۷
پیوست ۲۸
فهرست منابع :
ن. فرای- ریچارد- میراث باستانی ایران  ۱۳۴۴
حبیبی – محمد- خصا یص مدیران فرهنگی   ۱۳۷۹
شعبانی- دکتر رضا- مبانی تاریخ اجتماعی ایران   ۱۳۷۹
خصوصیات فرهنگ و تمدن ایرانی:
اگر فرهنگ را به مفهوم « مجموعه بافتهای آموخته رفتاری، عقیدتی و ارزشی انسانی که عضو یک گروه اجتماعی است» بپندازیم. بدیهی است که تأثیر و تأثر و اتحاد فرد و جامعه و محیط زیست بر یکیدیگر مبنای اساسی تحولات آن را تشکیل می دهد و در نهایت انسان بر مدار قواعد و مقرراتی حرکت و فعالیت و زندگی می کند و شاخصیت می بابد که روح کلی جامعه بر آن حاکمیت یافته و به عنوان سرمایه و میراث مشترک همه عناصر متشکل شناخته شده است. تمدن به همه تغییرات کمی و کیفی اطلاق می شود که در زندگی بشری حاصل شده و در عرصه حیات مشترک انسانهائی که بایکدیگر در ارتابط اند مجال بروز و مادگاری و تحولی یافته است. به بیان دیگر تمدن از ریشه مدن و خویشاوند مدینه أخذ شده است.
تمدن عبارت است از مجموعه ساخته ها و اندوخته های معنوی و مادی جامعه بزرگ انسانی مقصود از ساخته های انسانی آن چیزی است که در طبیعت در حالت عادی وجوود ندارد و انسان آن را می سازد و به نوعی طبیعت را به سود خویش تغییر داده و تکمیل می کند و به همان اندازه که در ساخت و یا تکمیل یک شیئی دخالت دارد آن چیز جزو تمدن انسانی می شود تمدن به نسبت فرهنگ که جزو خالص موجودیت گروه اجتماعی معینی را تشکیل می دهد، بر همه آثار و نشانها و دستاوردهای مادی و معنوی به هم پیوسته همه انسانها در همه زمانها و مکانها اشتمال می یابد. علی هذا، فرهنگ جزو اصیل تمدن است که بر مبنای عملکرد ساز و کارهای موجود در درون و بیرون جامعه شکل می گیرد، در تداوم ایام صیقل می پذیرد و تکامل می یابد و از عناصر دخیل تمدنها هر جزء را که قابلیت جذب و تحلیل و مطابقت با بافت و نظام بالنسبه ثابت موجود در بسته اصلی دارد، به خود می گیرد و هر چه را که نامطلوب است به دو می اندازد.
به عبارت دیگر فرهنگ، مجموعه مشترکات و ساخته های معنوی و مادی یک ملت است که محتوای آن در طول تاریخ فراهم شده شکل گرفته است. این شکل را روح یا وجدان بدان می بخشد و لامی له بر فرهنگی مستقیماً با تقدیر تاریخی و زیر بنای اجتماعی ویژه آن پیوندی علت و معلولی  و رابطه ای منطقی متقابل دارد. بدین ترتیب جوامع تاریخی ایران همیشه هم فرهنگ خاص خود را دارا بوده اند و هم تمدن را کثرت وجود اقوام و مللی که از دیر باز با ساکنان کشور در تماس بوده اند و شیوه های معاش و سلوک و نظر و عمل خود را به درون جوامع ایرانی راه داده اند، باعث شده است که رسم و راههای بیگانه جایی برای حضور و نفوذ پیدا کند همواره با عملها و عکس العملهای دائمی مردمی که خواه نا خواه با آنان در اصطکاک و مجادله و برخورد آمیزش بوده اند تغییر و تحول یابد.[۱]
سرزمین ایران و مناظر جالب آن
هر کس که به ایران سفر کرده است همواره دو چیز را در برابر دیده داشته است یکی کوه و دیگری بیابان خشک و بی حاصل درست است که مردم غالباً در دره های کوچک گرد آمده اند، اما دشتهای پهناور خالی از مردم نیست. بلندیهای ایران که بیشتر سطح کشور را تشکیل می دهند غالباً خشک و پر سنگلاخ است. در دورانهای باستان هم همین حال را داشته اند. همچنانکه صحرا همواره در عریان اثری شگرف داشته است مشخصات این سرزمین هم در مردم ایران نفوذی عظیم داشته است. ما به واسطه داشتن زندگی پر آسایش و برخورداری از وسایل جدید تمدن حال کسانیکه در زندگی ایشان طبیعت نقش مهم دارد و کیفیت آب و هوا و زمین و تغییرات آنها موجب بهروزی یا نگون بختی آنان می شود فراموش کرده ایم.
با آنکه می کوشیم تا گذشته را با یافتن امور مشابه دریابیم و می کوشیم تا تاریخ را با دنبال کردن و کشف آثار مداوم یک سازمان یا اعتقاد و مذهب بخصوص در طی قرون، درک کنیم اما بعضیی طبقه بندیها و تشابه هائی که ما پدید می آوریم یا درست می کنیم مورد تردید و موضوع اختلاف نظر می گردند. مسائل مشکل و موارد تردید و شک با آنکه نگارنده کاملاً پیرو این عقیده نیست که ایرانیان تنها با آمدن تازیان، به تاریخ و تاریخ نویسی توجه کردند اما باید اذعات کند که بررسی تاریخ ایران باستان به سبب کمی مدارک، بسیار دشوارتر از مطالعه تاریخ یونان و روم است. همین کمی مدارک مربوط به تاریخ ایران باستان خود شاید متضمن سودی باشد، سودی که مورد تردید و شکر است زیرا این امر باعث آن می شود که اهمیت هر پاره لوحی یا مدر کمی که مربوط به ایران باستان است بسیار بیشتر از اهمیت مثلاً، شیئی یا سنگی یا لغت مشابهی باشد که از یونان و روم باستان بر جامانده است به سبب آنکه از دورانهای باستان یونان و روم مدارک و نوشته های تاریخی فراوان به دست ما رسیده است. کارهای باستانشناسان و مورخان هنر و خط شناسان و سکه شناسان را نیز در کشف تاریخ ایران باستان و بهم پیوستن اجزای آن نمی توان از دیده دور داشت. و به راستی بررسی خاص یک شیئی هنری یا یک لغت در یک سنگ نوشته یا یک سکه کمیاب ممکن است منشأ فراوانی در مسائل کلی تاریخ شود……………

دانلود مقاله میراث فرهنگی و نقش آن در جذب توریست
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد